Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giai Đoạn Trước Khi Đức Chúa Jesus Khởi Hành Chức Vụ

Nội Dung
 1. Tiểu dẫn
 2. Báo tin Giăng Báp-tít ra đời
 3. Thiên sứ báo tin Chúa giáng sinh
 4. Ma-ri thăm Ê-li-sa-bét
 5. Ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời của Ma-ri
 6. Giăng Báp-tít chào đời
 7. Bài ca tụng và lời tiên tri của Xa-cha-ri
 8. Đức Chúa Jesus giáng sinh
 9. Những người chăn chiên
 10. Những nhà thông thái
 11. Dâng Hài Nhi Jesus tại Đền Thờ
 12. Lánh nạn sang Ai Cập
 13. Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ
Ma-thi-ơ
 • 1:18-25
 • 2:1-12
 • 2:13-23
Mác
Lu-ca
 • 1:1-4
 • 1:5-25
 • 1:26-29
 • 1:30-45
 • 1:46-56
 • 1:57-66
 • 1:67-80
 • 2:1-7
 • 2:8-20
 • 2:21-40
 • 2:41:52
Giăng
 • 1:1-18

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus: Giai Đoạn Chuẩn Bị

Nội Dung
 1. Chức vụ của Giăng Báp-tít
 2. Giăng Báp-tít bị tù
 3. Đức Chúa Jesus nhận báp-têm
 4. Gia phổ của Đức Chúa Jesus
 5. Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ
Ma-thi-ơ
 • 3:1-12
 • 3:13-17
 • 1:1-17
 • 4:1-11
Mác
 • 1:1-8
 • 1:9-11
 • 1:12-13
Lu-ca
 • 3:1-18
 • 3:19-20
 • 3:21-22
 • 3:23-38
 • 4:1-13
Giăng
 • 1:19-34

Khởi Đầu Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

Nội Dung
 1. Phép lạ đầu tiên
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Bài Giảng Trên Núi

Nội Dung
 1. Dẫn nhập
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

Nội Dung
 1. Chúa chữa lành người phung
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giu-đê

Nội Dung
 1. Kết hôn và ly dị
 2. Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em
 3. Người thanh niên giàu có
 4. Ẩn dụ về người làm việc trong vườn nho
 5. Lời báo trước lần thứ ba về việc Chúa hy sinh
 6. Đức Chúa Jesus và ma quỷ
 7. Chúa chữa lành người mù
 8. Xa-chê gặp Chúa
 9. Ẩn dụ về các ta-lâng
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giê-ru-sa-lem

Nội Dung
 1. Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Jesus

Nội Dung
 1. Âm mưu sát hại Chúa
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Đức Chúa Jesus Phục Sinh

Nội Dung
 1. Ngôi mộ trống
 2. Lãnh đạo Do Thái hối lộ những người lính La-mã
 3. Đức Chúa Jesus trò chuyện với hai môn đồ trên đường về Em-ma-út
 4. Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Giê-ru-sa-lem
 5. Đức Chúa Jesus xuất hiện với các sứ đồ lần thứ hai
 6. Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ tại Ga-li-lê
 7. Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ trên núi
 8. Dấu hiệu của người tin Chúa
 9. Chúa thăng thiên
 10. Các môn đồ công bố Phúc Âm
 11. Lời kết luận của Giăng về Phúc Âm
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Tài Liệu

Liên Kết