Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giai Đoạn Trước Khi Đức Chúa Jesus Khởi Hành Chức Vụ

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Tiểu dẫn 1:1-4 1:1-18
2 Báo tin Giăng Báp-tít ra đời 1:5-25
3 Thiên sứ báo tin Chúa giáng sinh 1:26-38
4 Ma-ri thăm Ê-li-sa-bét 1:39-45
5 Ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời của Ma-ri 1:46-56
6 Giăng Báp-tít chào đời 1:57-66
7 Bài ca tụng và lời tiên tri của Xa-cha-ri 1:68-80
8 Đức Chúa Jesus giáng sinh 1:18-25 2:1-7
9 Những người chăn chiên 2:8-20
10 Những nhà thông thái 2:1-12
11 Dâng Hài Nhi Jesus tại Đền Thờ 2:21-40
12 Lánh nạn sang Ai Cập 2:13-23
13 Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ 2:41-52

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus: Giai Đoạn Chuẩn Bị

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chức vụ của Giăng Báp-tít 3.1-12 1:1-8 3:1-18 1:19-34
2 Giăng Báp-tít bị tù 3:19-20
3 Đức Chúa Jesus nhận báp-têm 3:13-17 3:9-11 3:21-22
4 Gia phổ của Đức Chúa Jesus 1:1-17 3:23-38
5 Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ 4:1-11 1:12-13 4:11-13

Khởi Đầu Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Phép lạ đầu tiên 2:1-12
2 Chúa dẹp sạch Đền Thờ 2:13-15
3 Ni-cô-đem gặp Chúa 3:1-21
4 Các môn đệ Chúa làm báp-têm 3:22; 4:1-2
5 Giăng Báp-tít tái xác nhận Chúa 3:23-36
6 Chúa nói chuyện với phụ nữ Sa-ma-ri 4:4-42
7 Chúa về vùng Ga-li-lê 4:12-17 1:14-15 4:14-15 4:43-45
8 Chúa bị người Na-za-rét khước từ lần thứ nhất 4:16-30
9 Chúa gọi các môn đệ đầu tiên 4:18-22 1:16-20 5:1-11 1:35-41
10 Chúa tại nhà hội Ca-bê-na-um 7:28-29 1:21-28 4:31-37 7:46
11 Chúa chữa lành mẹ vợ của Phi-e-rơ 8:14-17 1:29-34 4:38-41
12 Chúa rời Ca-bê-na-um 1:35-38 4:42-43
13 Hành trình truyền giảng tại Ga-li-lê 4:23-25 1:39 4:44

Bài Giảng Trên Núi

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Dẫn nhập 5:1-2 6:20
2 Các phước lành 5:3-12 6:20
3 Những lời nguyền 6:24-26
4 Muối và ánh sáng 5:13-16 9:50 11:33-36; 14:34-35
5 Luật pháp 5:17-20 16:16-17
6 Giết người 5:21-26 16:16-17
7 Ngoại tình và tham dục 5:21-26
8 Ly dị 5:21-26 16:18
9 Thề 5:3-42 6:29-30
10 Yêu mến kẻ thù 6:1-8 6:27-28; 32-36
11 Cầu nguyện và bố thí 6:9-15
12 Bài Cầu Nguyện Chúa dạy 6:9-15 11:1-4
13 Sự kiêng ăn và châu báu 6:22-23 12:33-34
14 Tầm quan trọng của mắt 6:24 11:34-36
15 Đầy tớ hai chủ 6:25-34 16:13
16 Lo lắng 7:1-5 12:22-31
17 Đoán xét 7:6 6:37-42
18 Xúc phạm đến Đức Thánh Linh 7:7-11
19 Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện 7:12 11:9-13
20 Luật vàng 7:13-14 6:31
21 Cổng hẹp 7:15-20 13:23-24
22 Nhận biết người tốt 7:21-23 6:43-45
23 Lời cảnh cáo về sự tự hủy hoại 7:21-23 6:46; 13:26-27
24 Nghe và làm 7:28-29 6:47-49
25 Phần kết luận 7:26

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chúa chữa lành người phung 8:1-4 1:40-45 5:12-16
2 Chúa chữa lành đầy tớ của một sĩ quan La Mã 8:5-13 7:1-10 4:46-54
3 Chúa cứu sống con trai người phụ nữ tại Na-in 7:11-17
4 Muốn Theo Chúa 8:18-22 9:57-62
5 Chúa chữa lành người bại tại Ca-bê-na-um 9:1-8 2:1-12 5:17-26 5:8-9
6 Chúa gọi Ma-thi-ơ 9:9-13 2:13-17 5:27-32
7 Thắc mắc về sự kiêng ăn 9:14-17 2:18-22 5:33-39
8 Chúa chữa lành người bại tại Bết-sai-đa 5:1-47
9 Chúa chữa lành hai người mù 9:27-31
10 Chúa chữa lành người câm 9:32-34 3:22-27 11:14-23
11 Chúa sai mười hai môn đồ ra đi 9:35-10:16 10:1-16 1:42; 4:35
12 Chúa báo trước khó khăn cho người theo Ngài 10:17-25 13:9-13 21:12-17 13:16; 14:26; 15:20
13 Lời khích lệ của Chúa 10:26-33 12:2-12 14:26
14 Sự chia rẽ trong gia đình 10:34-36 12:49-56
15 Điều kiện để làm môn đồ 10:37-39 14:25-33 12:25
16 Kết thúc đối thoại với các môn đồ 10:40-11:1 10:16 5:23; 12:44-45
17 Lời nhận định của Chúa về Giăng Báp-tít 11:7-19 7:24-35
18 Lời nguyền rủa cho các thành phố tại vùng Ga-li-lê 11:20-24 10:13-15
19 Lời cảm tạ Đức Chúa Cha 11:25-27 10:21-22 3:35; 7:29; 10:14-15; 17:2
20 Lời hứa về gánh nặng 11:28-30
21 Hái lúa vào ngày Sa-bát 12:1-8 2:23-28 6:1-5 5:10
22 Chúa chữa lành người bị teo tay 12:9-14 3:1-6 6:6-11
23 Chúa chữa lành nhiều người 12:15-21 3:7-12 6:17-19
24 Chúa chọn mười hai sứ đồ 10:1-4 3:13-19 6:12-16 1:42
25 Chúa được một phụ nữ xức dầu 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-8
26 Những phụ nữ theo giúp Chúa 8:1-3
27 Những lời vu khống Chúa 12:22-37 3:20-30 11:14-23 7:20; 8:48, 52
28 Cầu xin dấu lạ 12:38-42 8:11-12 11:29-32
29 Tà linh trở lại 12:43-45 11:24-26
30 Những thân nhân của Chúa 12:46-50 3:31-35 8:19-21 15:14
31 Chúa dạy một số ẩn dụ 13:1-52 4:1-34 8:4-18; 10:23-24; 13:18-21 12:40
32 Chúa dẹp yên cơn bão 8:23-27 4:35-41 8:22-25
33 Chúa đuổi quỷ 8:28-34 5:1-20 8:26-39
34 Chúa cứu sống con gái Giai-ru 9:18-26 5:21-43 8:40-56
35 Đức tin của một phụ nữ 9:18-26 5:21-43 8:40-56
36 Chúa bị khước từ lần thứ hai tại Na-xa-rét 13:53-58 6:1-6 4:44; 6:42; 7:5, 15
37 Chúa sai mười hai sứ đồ 9:35; 10:1-11, 14 6:6-13 9:1-6
38 Suy nghĩ của Hê-rốt về Đức Chúa Jesus 14:1-2 6:14-16 9:7-9
39 Giăng Báp-tít bị giết 14:3-12 6:17-29
40 Các sứ đồ truyền giảng trở về 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
41 Chúa hóa bánh cho năm ngàn người 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
42 Chúa đi trên mặt nước 14:22-33 6:45-52 6:15-21
43 Chúa giảng về Bánh Sự Sống 6:22-71
44 Chúa chữa lành tại Ghê-nê-sê-rết 14:34-36 6:53-56
45 Điều làm ô uế con người 15:1-20 7:1-23
46 Lời cầu xin của một phụ nữ Ca-na-an 15:21-28 7:24-30
47 Chúa chữa lành người điếc và câm 15:29-31 7:31-37
48 Chúa hóa bánh cho bốn ngàn người 15:32-39 8:1-10
49 Người Pha-ri-si cầu xin dấu lạ 16:1-4 8:11-13 11:29-32; 12:54-56 6:30
50 Chúa dạy về men 16:5-12 8:14-21 12:1
51 Chúa chữa lành người mù tại Bết-sai-đa 8:22-26 9:1-7
52 Phi-e-rơ xưng nhận Chúa 16:13-23 8:27-33 9:18-22 6:68-69; 20:21-23
53 Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ nhất 16:13-23 8:27-33 9:18-22 6:68-69; 20:21-23
54 Những điều kiện để theo Chúa 16:24-28 8:34-9:1 9:23-27 12:25
55 Chúa biến hóa 17:1-8 9:2-8 9:28-36 1:14
56 Sự trở lại của Ê-li 17:9-13 9:9-13
57 Chúa chữa lành cậu bé bị phong điên 17:14-21 9:14-29 9:37-43a 14:9
58 Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ hai 17:22-23 9:30-32 9:43b-45 7:1
59 Chúa đóng thuế 17:24-27
60 Các môn đồ tranh luận ai là người lớn hơn 18:1-5 9:33-37 9:46-48 3:3, 5; 12:44-45; 13:20
61 Người bị quỷ ám 9:38-41 9:49-50
62 Những cám dỗ 18:6-9 9:42-48 17:1-2
63 Phẩm chất của muối 5:13 9:49-50 14:34-35
64 Chiên lạc 18:10-14 15:1-10
65 Chúa dạy về sự giải hòa 18:15-20 17:3 20:23
66 Sự tha thứ 18:21-22 17:3-4
67 Ẩn dụ về người thiếu lòng nhân từ 18:23-35
68 Chúa đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Lều Tạm 7:1-53
69 Chúa xử người phụ nữ tà dâm 8:1-11
70 Chúa là ánh sáng của thế gian 8:12-59
71 Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh 9:1-41
72 Đấng Chăn Chiên Nhân Từ 10:1-21

Ký Thuật Theo Lu-ca

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Dân làng Sa-ma-ri 9:51-56
2 Theo Chúa: Nói và làm 8:18-22 9:57-62
3 Chúa sai bảy mươi môn đệ 9:35-10:16 10:1-16 4:35; 5:23
4 Bảy mươi môn đệ trở về 10:17-20 12:31
5 Đức Chúa Jesus tôn ngợi Đức Chúa Cha 11:25-27 10:21-22 10:15; 17:2
6 Phước hạnh của các môn đồ 13:16-17 10:236-24
7 Câu hỏi của một người dạy luật 22:34-40 12:28-31 10:25-28
8 Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành 10:29-37
9 Ma-ry và Ma-thê 10:38-42 11:1-3
10 Người bạn nửa đêm 11:5-8
11 Nhậm lời cầu nguyện 7:7-11 11:9-13
12 Tranh luận về Bê-ên-xê-bun 9:32-34; 12:22-30 11:14-23
13 Phước hạnh của người làm mẹ Chúa 11:27-28
14 Dấu hiệu của thế hệ này 12:38-42; 16:1-4 8:11-12 11:29-32
15 Đặc điểm của ánh sáng 5:14-16; 6:22-23 11:33-36
16 Luận về người Pha-ri-si 23:1-36 12:37-40 11:37-12:1
17 Lời khuyên về sự sợ hãi 10:19-33; 12:32 4:22; 8:38 12:2-12 14:26
18 Ẩn dụ về người giàu thiếu khôn ngoan 12:13-21
19 Những quan tâm về đời này 6:16-21, 25-34 12:22-34
20 Tỉnh thức và trung tín 24:43-51 13:32-33 12:35-46 13:4-5
21 Tiền công của người làm thuê 12:47-48
22 Diễn giải về thời hiện tại 10:34-36; 16:1-4 12:49-56 12:27
23 Tích cực giải hòa 5:25-26 12:57-59
24 Ăn năn hay hủy hoại 13:1-9
25 Chúa chữa lành phụ nữ bị còng lưng 13:10-17
26 Ẩn dụ về hạt cải 13:31-33 4:30-32 13:18-21
27 Ẩn dụ về men 13:31-33 4:30-32 13:18-21
28 Bị loại trừ khỏi vương quốc của Chúa 7:13-14; 25:10-12; 7:22-23 13:22-30
29 Rời khỏi Ga-li-lê 13:31-33
30 Thương khóc Giê-ru-sa-lem 23:37-39 13:34-35
31 Chúa chữa lành người bệnh thủy thủng 14:1-6
32 Lời dạy về sự khiêm tốn 14:7-14
33 Ẩn dụ về dạ yến 22:1-14 14:15-24
34 Giá để theo Chúa 10:26-33; 37-39 14:25-35
35 Ẩn dụ về con chiên lạc 18:12-14 15:1-10
36 Ẩn dụ về đồng bạc thất lạc 18:12-14 15:1-10
37 Ẩn dụ về người con trai hoang đàng 15:11-32
38 Người quản lý bất trung 6:24 16:1-13
39 Sự giả hình của người Pha-ri-si 16:14-15
40 Luận về luật pháp 5:17-20, 31-32; 11:12-13 16:16-18
41 Luận về ly dị 5:17-20, 31-32; 11:12-13 16:16-18
42 Người giàu và La-xa-rơ 16:19-31
43 Khiến người khác phạm tội 18:6-9 9:42-48 17:1-2
44 Luận về sự tha thứ 18:15, 21-22 17:3-4
45 Luận về đức tin 17:20 17:5-6
46 Lương của người làm công 17:7-10
47 Chúa chữa lành mười người phung 17:11-19
48 Luận về vương quốc của Đức Chúa Trời 24:23-25 13:21-23 17:20-21
49 Thời điểm của Con Người 24:26-28, 37-41 17:22-37
50 Ẩn dụ về thẩm phán bất công 18:1-8
51 Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế 18:9-14

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giu-đê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Kết hôn và ly dị 19:1-12 10:1-12
2 Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em 19:13-15 10:13-16 18:15-17 3:3, 5
3 Người thanh niên giàu có 19:16-30 10:17-31 18:18-30
4 Ẩn dụ về người làm việc trong vườn nho 20:1-10
5 Lời báo trước lần thứ ba về việc Chúa hy sinh 20:17-19 10:32-34 18:31-34
6 Đức Chúa Jesus và ma quỷ 20:20-28 10:35-45 22:24-27
7 Chúa chữa lành người mù 20:29-34 10:46-52 18:35-43
8 Xa-chê gặp Chúa 19:1-10
9 Ẩn dụ về các ta-lâng 25:14-30 19:11-27

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giê-ru-sa-lem

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem 21:1-17 11:1-11 19:28-46 12:12-50; 2:13-15
2 Lời tiên báo về sự hủy hoại của Giê-ru-sa-lem 21:1-17 11:1-11 19:28-46 12:12-50; 2:13-15
3 Đức Chúa Jesus dự lễ Khánh Thành Đền Thờ 10:22-39
4 Đức Chúa Jesus cứu sống La-xa-rơ 10:40-11:44
5 Chúa gặp các trưởng tế và người Pha-ri-si 11:45-53
6 Đức Chúa Jesus tại Ép-ra-im 11:54-57
7 Chúa quở cây vả 21:18-19 11:12-14
8 Chúa thanh tẩy Đền Thờ 21:12-13 11:15-19 19:45-48 2:13-17
9 Ý nghĩa của cây vả héo khô 21:20-22 11:20-26 14:13-14
10 Chất vấn về thẩm quyền 21:23-27 11:27-33 20:1-8 2:18
11 Ẩn dụ về hai người con trai 21:28-32
12 Ẩn dụ về những người làm thuê gian ác 21:33-46 12:1-12 20:9-19
13 Ẩn dụ về tiệc cưới 22:1-14 14:16-24
14 Vấn đề cống hiến cho Sê-sa 22:15-22 12:13-17 20:20-26 3:2
15 Thắc mắc về sự sống lại 22:23-33 12:18-27 20:27-40
16 Điều răn lớn nhất 22:34-40 12:28-34 10:25-28
17 Con Vua Đa-vít 22:41-46 12:35-37 20:41-44
18 Lời nguyền rủa cho người Pha-ri-si 23:1-36 12:37-40 20:45-47
19 Khóc thương Giê-ru-sa-lem 23:37-39 13:34-35
20 Bà góa dâng hiến 12:41-44 21:1-4
21 Tiên báo về sự hủy hoại Đền Thờ 24:1-3 13:1-4 21:5-7
22 Dấu hiệu tận thế 24:4-8 13:5-8 21:8-11
23 Khởi đầu của những hoạn nạn 24:9-14 13:9-13 21:12-19 14:26; 15:21; 16:2
24 Sự tàn phá hoang tàn 24:15-22 13:14-20 21:20-24
25 Hoạn nạn gia tăng 24:23-25 13:21-23 17:20-23
26 Thời kỷ của Con Người 24:26-28 17:23-24, 37
27 Sự xuất hiện của Con Người 24:29-31 13:24-27 21:25-28
28 Ẩn dụ về cây vả 24:32-33 13:28-29 21:29-31
29 Thời điểm của ngày tận thế 24:34-36 13:30-32 21:32-33
30 Kết thúc Phúc Âm Mác 13:33-37
31 Kết thúc Phúc Âm Lu-ca 21:34-36
32 Nhu cầu tỉnh thức 24:37-41 17:26-27, 34-35
33 Tỉnh thức và trung tín 24:42-51 12:39-46
34 Ẩn dụ về mười cô dâu 25:1-13
35 Ẩn dụ về các ta-lâng 25:14-30 19:12-27
36 Sự phán xét cuối cùng 25:31-46 5:28-29
37 Tóm tắt thời gian tại Giê-ru-sa-lem 21:37-38

Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Jesus

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Âm mưu sát hại Chúa 26:1-5 14:1-2 22:1-2 11:47-53
2 Chúa được xức dầu tại Bê-tha-ny 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-11
3 Giu-đa phản bội Chúa 26:14-16 14:10-11 22:3-6 18:2-5
4 Chuẩn bị lễ Vượt Qua 26:17-19 14:12-16 22:7-13
5 Chúa rửa chân cho các môn đồ 13:1-20
6 Kẻ phản bội 26:20-25 14:17-21 22:14; 21-23 13:21-30
7 Thiết lập lễ Tiệc Thánh 26:26-29 14:22-25 22:15-20
8 Những lời dạy dỗ cuối cùng 29:28; 20:25-28 10:42-45 22:21-38 13:4-5; 12-14; 36-38
9 Lời báo trước Phi-e-rơ chối Chúa 29:28; 20:25-28 10:42-45 22:21-38 13:4-5; 12-14; 36-38
10 Những lời từ biệt 13:31-17:26
11 Lời cầu nguyện của Chúa 13:31-17:26
12 Đường đến Ghết-sê-ma-nê 26:30-35 14:26-31 22:39; 22:31-34 18:1; 13:36-38; 16:32
13 Trong vườn Ghết-sê-ma-nê 26:36-46 14:32-42 22:40-46 18:1; 12:27; 14:31; 18:11
14 Chúa bị bắt 16:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12, 20
15 Chúa bị xử trước Tòa Công Luận 26:57-75 14:53-72 22:54-71 18:13-27
16 Phi-e-rơ chối Chúa 26:57-75 14:53-72 22:54-71 18:13-27
17 Chúa bị giải đến Phi-lát 27:1-2 15:1 23:1 18:28-32
18 Giu-đa chết 27:3-10
19 Chúa bị Phi-lát xét xử 27:11-14 25:2-5 23:2-5 18:33-37; 19:6, 9-10
20 Hê-rốt gặp Chúa 23:6-16
21 Chúa bị kết án tử hình 17:15-26 15:6-15 23:17-25 18:38-40; 19:4-16
23 Chúa bị những người lính chế nhạo 27:27-31 15:16-20 19:1-3
24 Đường đến Gô-gô-tha 17:32-44 15:21-32 23:26-43 19:17-24
24 Chúa bị đóng đinh 17:32-44 15:21-32 23:26-43 19:17-24
25 Chúa chết trên thập tự 27:45-61 15:33-47 23:44-56 19:25-42
26 Chúa được chôn cất 27:45-61 15:33-47 23:44-56 19:25-42
27 Phần mộ Chúa bị canh giữ 27:62-66

Đức Chúa Jesus Phục Sinh

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Ngôi mộ trống 28:1-10 16:1-11 24:1-12 20:1-18
2 Lãnh đạo Do Thái hối lộ lính La-mã 28:11-15
3 Đức Chúa Jesus trò chuyện với hai môn đồ trên đường về Em-ma-út 16:12-13 24:13-35
4 Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Giê-ru-sa-lem 24:36-49
5 Đức Chúa Jesus xuất hiện với các môn đồ lần thứ hai 20:19-29
6 Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ tại Ga-li-lê 21:1-24
7 Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ trên núi 28:16-20 16:14-16
8 Dấu hiệu của người tin Chúa 16:17-18
9 Chúa thăng thiên 16:19 24:50-53
10 Các môn đồ công bố Phúc Âm 16:20
11 Lời kết luận của Giăng về Phúc Âm 20:30-31; 21:25

Tài Liệu

Liên Kết