Hái lúa vào ngày Sa-bát

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 12:1-8

1. Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. 2. Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.

3. Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? 4. tức là vua vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. 5. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao? 6. Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. 7. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; 8. vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.

Mác 2:23-28

23. Và sau đó, vào một ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua những đồng lúa, dọc đường các môn đồ của Ngài bắt đầu ngắt các bông lúa. 24. Những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao họ làm điều trái luật trong ngày sa-bát?” 25. Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về chuyện Đa-vít đã làm khi ông có nhu cầu, lúc ông cùng với những người đi theo bị đói hay sao? 26. Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha làm thượng tế, ăn những bánh được cung hiến, là ăn trái với luật pháp, bởi vì bánh chỉ dành cho các thầy tế lễ. Ông thậm chí còn trao bánh cho những người đang ở với ông.”

27. Rồi Ngài nói với họ: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát. 28. Như vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát.”

Lu-ca 6:1-5

1. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. 2. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: Sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? 3. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? 4. Thể nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi? 5. Ngài lại phán rằng: Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát.

Giăng 5:10

10. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi.

Tài Liệu

Liên Kết