Lãnh đạo Do Thái hối lộ lính La-mã

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 28:11-15

11 Trong khi các bà đó đi báo tin, này, mấy người lính canh mộ đi vào thành và báo với các trưởng tế về mọi sự đã xảy ra. 12 Sau khi các trưởng tế họp bàn với các trưởng lão, họ cho các lính canh một số tiền lớn, 13 và căn dặn, “Các anh phải nói, ‘Ban đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đồ của hắn đã đến lấy trộm thi thể của hắn đi.’ 14 Nếu việc này thấu đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục quan, để các anh được vô sự.”

15 Vậy mấy người lính đó nhận tiền và làm theo như đã dặn. Chuyện ấy vẫn còn được đồn đãi giữa dân Do-thái đến ngày nay.

Tài Liệu

Liên Kết