Kết thúc đối thoại với các môn đồ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 10:40-11:1

10:40

10:40. Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta.


11:1

11:1. Vả, Đức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.

Lu-ca 10:16

16. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đấng đã sai ta.

Giăng 5:23; 12:44-45

5:23

5:23. đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.


12:44-45

12:44. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45. Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến.

Tài Liệu

Liên Kết