Chúa bị những người lính chế nhạo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 27:27-31

27. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. 28. Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. 29. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. 30. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. 31. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Mác 15:16-20

16. Quân lính giải Đức Chúa Jesus vào dinh - đó là dinh tổng đốc; rồi họ tập hợp cả đơn vị lại. 17. Họ khoác cho Ngài một tấm vải điều, và đội cho Ngài một vương miện được bện bằng gai, 18. rồi họ chào Ngài: "Kính chào Vua dân Do Thái!" 19. Họ đánh vào đầu Ngài bằng một cây sậy, và khạc nhổ lên Ngài, rồi họ quỳ gối xuống trước Ngài. 20. Sau khi đã chế nhạo Ngài, quân lính lột tấm vải điều, rồi mặc y phục của Ngài trở lại trên Ngài. Họ dẫn Ngài đi ra để đóng đinh Ngài.

Giăng 19:1-3

1. Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài. 2. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một cái áo điều. 3. Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả.
Tài Liệu

Liên Kết