Chuẩn bị lễ Vượt Qua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 26:17-19

17. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu?

18. Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi.

19. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.

Mác 14:12-16

12. Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta hiến dâng chiên con của lễ Vượt Qua, các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: Thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?

13. Rồi Ngài sai hai môn đồ của Ngài đi và dặn: "Hãy vào trong thành phố, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người đó. 14. Người đó vào nhà nào, hãy nói với chủ nhà đó rằng: Thầy hỏi: Phòng khách, nơi Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua, ở đâu? 15. Người sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó."

16. Hai môn đồ đã đi, vào trong thành phố, và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị cho lễ Vượt Qua.

Lu-ca 22:7-13

7. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt Qua, 8. Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt Qua cho chúng ta ăn. 9. Hai người thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? 10. Ngài đáp rằng: Khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước; hãy theo người vào nhà. 11. và nói cùng chủ nhà rằng: Thầy phán cùng ngươi rằng: Phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ Vượt Qua với môn đồ ta ở đâu? 12. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng; các ngươi hãy dọn ở đó. 13. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt Qua.

Tài Liệu

Liên Kết