Chúa chữa lành người bị teo tay

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 12:9-14

9. Đức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. 10. Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.

11. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? 12. Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.

13. Đoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia. 14. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.

Mác 3:1-6

1. Một lần nữa, Đức Chúa Jesus đi vào nhà hội, tại đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay; 2. họ theo dõi Ngài, xem Ngài có chữa lành cho người đó trong ngày sa-bát hay không, để họ có thể tố cáo Ngài.

3. Ngài nói với người bị teo tay: “Hãy đứng dậy ngay giữa đây!”

4. Rồi Ngài nói với họ: “Trong ngày sa-bát, làm điều gì là hợp pháp: điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người?” Nhưng họ im lặng.

5. Đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn, bởi vì lòng họ cứng cỏi, Ngài nói với người teo tay: “Hãy giơ tay của ngươi ra.” Người ấy giơ ra, và tay của người đó được bình phục.

6. Những người Pha-ri-si lập tức đi ra ngoài, bàn mưu với những người của Hê-rốt, bắt đầu chống lại Ngài, và tìm cách để họ có thể giết Ngài.

Lu-ca 6:6-11

6. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bàn tay hữu bị teo. 7. Vả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. 8. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên. 9. Đức Chúa Jêsus liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi: Trong ngày Sa-bát, nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người? 10. Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bịnh rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. 11. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Jêsus cách nào.

Tài Liệu

Liên Kết