Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ trên núi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 26:16-20

16 Bấy giờ mười một môn đồ đến Ga-li-lê, lên ngọn núi mà Ðức Chúa Jesus đã chỉ cho. 17 Khi thấy Ngài, họ thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. 18 Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Mác 16:14-16

Sau đó Ngài hiện ra cho nhóm mười một môn đồ khi họ đang ngồi ăn. Ngài quở trách họ về sự vô tín và sự cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sau khi Ngài sống lại.

Ngài bảo họ, “Hãy đi khắp thế giới, giảng Tin Mừng cho mọi người. Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.

Tài Liệu

Liên Kết