Chúa chọn mười hai sứ đồ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 10:1-4

1. Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. 2. Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; 3. Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; 4. Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.

Mác 3:13-19

13. Ngài đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. 14. Ngài lập mười hai người - cũng gọi là sứ đồ. Ngài gọi họ để họ ở với Ngài, và Ngài có thể sai họ đi truyền giảng, 15. ban cho họ uy quyền đuổi quỷ. 16. Ngài lập mười hai sứ đồ là: Si-môn - Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; 17. Gia-cơ - con của Xê-bê-đê, và Giăng - em của Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người này là Bô-a-nẹt, nghĩa là các con trai của sấm sét; 18. Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ - con của A-phê, Tha-đê, Si-môn - người Ca-na-an, 19. và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt - là kẻ phản Ngài.

Lu-ca 6:12-16

12. Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. 13. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ: 14. Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thê-lê-my, 15. Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt, 16. Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.

Giăng 1:42

42. Ông dẫn anh mình đến với Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus nhìn ông và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.

Tài Liệu

Liên Kết