Chúa chữa lành nhiều người

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 12:15-21

15. Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả. 16. Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài; 17. để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:

18. Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. 19. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. 20. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. 21. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.

Mác 3:7-12

7. Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ của Ngài lui về miền biển; một đoàn người rất đông từ Ga-li-lê đã đi theo, cùng với những người từ Giu-đê, 8. từ Giê-ru-sa-lem, từ Y-đu-mê, từ bên kia sông Giô-đanh, và những khu vực chung quanh Ty-rơ và Si-đôn. Đám đông rất lớn nghe những việc Ngài đang làm, đã đến với Ngài.

9. Vì cớ đám đông, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài, chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền cho Ngài, để họ không thể chèn ép Ngài. 10. Bởi vì Ngài đã chữa lành cho rất nhiều người, nên những người có bệnh chen lấn nhau đến với Ngài để họ có thể chạm vào Ngài. 11. Mỗi khi các tà linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và la lên lên rằng: “Ngài là Con của Đức Chúa Trời!” 12. Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng để chúng không tiết lộ Ngài là ai.

Lu-ca 6:17-19

17. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bịnh mình. 18. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. 19. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người.

Tài Liệu

Liên Kết