Dấu hiệu của người tin Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mác 16:17-18

Các dấu lạ này sẽ cặp theo những người tin: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, họ sẽ nói các thứ tiếng mới, họ bắt rắn bằng tay, nếu họ uống nhằm thức uống có chất độc, họ sẽ không bị hại gì, và khi họ đặt tay trên người bịnh, người bịnh sẽ được lành.

Tài Liệu

Liên Kết