Chúa thăng thiên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mác 16:19

Sau khi nói chuyện với các môn đồ, Ðức Chúa Jesus được cất lên trời và ngồi bên phải Ðức Chúa Trời.

Lu-ca 24:50-53

Sau đó Ðức Chúa Jesus dẫn họ ra tận Bê-tha-ni; Ngài đưa tay ban phước cho họ. Ðang khi ban phước, Ngài rời họ và được cất lên trời. Họ thờ lạy Ngài rồi trở về Giê-ru-sa-lem, lòng tràn ngập niềm vui. Họ tiếp tục vào đền thờ để chúc tụng Ðức Chúa Trời.

Tài Liệu

Liên Kết