Chúa bị giải đến Phi-lát

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 27:1-2

1. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài. 2. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc.

Mác 15:1

1. Sáng sớm, các trưởng tế, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật đã họp lại cùng với tất cả Hội Đồng; họ trói Đức Chúa Jesus, dẫn Ngài giao cho Phi-lát.

Lu-ca 23:1

1. Đoạn, cả hội đồng đứng dậy, điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát


Giăng 18:28-32

28. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đang sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt Qua. 29. Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người nầy về khoản gì?

30. Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan.

31. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người, và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả.

32. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào.
Tài Liệu

Liên Kết