Chúa bị xử trước Tòa Công Luận

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 26:57-75

57. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. 58. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.

59. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. 60. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến, 61. nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày. 62. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? 63. Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?

64. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.

65. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao? 66. Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết! 67. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68. mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.

69. Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê. 70. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. 71. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét. 72. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. 73. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. 74. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. 75. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.

Mác 14:53-72

53. Họ giải Đức Chúa Jesus đến nhà của vị thượng tế. Tất cả các trưởng tế, các trưởng lão và các thầy dạy giáo luật đều tụ họp tại đó.

54. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh của vị thượng tế; ông ngồi với những người lính, và sưởi ấm bên đống lửa.

55. Các trưởng tế và toàn thể Hội Đồng cố tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jesus, để giết Ngài, nhưng họ không tìm được gì cả. 56. Bởi vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không phù hợp nhau. 57. Có vài người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng: 58. "Chúng tôi có nghe Người nói: Ta sẽ phá hủy đền thờ do tay người xây dựng; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người." 59. Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không phù hợp nhau.

60. Vị thượng tế đã đứng lên ở giữa, và hỏi Đức Chúa Jesus rằng: "Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà những người nầy tố cáo ngươi sao?" 61. Nhưng Ngài vẫn yên lặng - không đáp lại gì cả.

Vị thượng tế lại hỏi Ngài: "Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng hay không?"

62. Đức Chúa Jesus đáp: “Chính Ta! Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải của Đấng Quyền Năng, và sẽ đến giữa những đám mây trên trời."

63. Vị thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: "Chúng ta có cần thêm những nhân chứng nào nữa? 64. Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị quyết định thế nào?"

Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết. 65. Vài người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mặt Ngài, rồi đấm Ngài, và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.

66. Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những tớ gái của vị thượng tế đến, 67. nhìn thấy Phi-e-rơ đang sưởi, thì nhìn vào ông, và nói: "Ông cũng đã ở với Jesus, người Na-xa-rét." 68. Nhưng ông chối rằng: "Tôi không biết, và cũng không hiểu cô nói gì." Rồi ông bỏ đi ra sân trước; thì gà gáy.

69. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: "Người nầy cũng thuộc về bọn chúng." 70. Nhưng ông lại chối một lần nữa.

Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với Phi-e-rơ: "Chắc chắn ngươi cũng thuộc về bọn chúng, bởi vì ngươi là người Ga-li-lê." 71. Nhưng ông bắt đầu nguyền rủa và thề: "Tôi không hề quen biết người mà các ông đang nói đây."

72. Ngay lập tức, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói với ông: "Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần." Ông bắt đầu bật khóc.

Lu-ca 22:54-71

54. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Jêsus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. 55. Họ nhúm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau; Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. 56. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ, mà nói rằng: Người nầy vốn cũng ở với người ấy. 57. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Jêsus, nói rằng: Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. 58. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ, nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó! Phi-e-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. 59. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người nầy cũng ở với Jêsus, vì người là dân Ga-li-lê. 60. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đang lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; 61. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần; 62. rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

63. Vả, những kẻ canh Đức Chúa Jêsus nhạo báng và đánh Ngài; 64. che mặt Ngài lại rồi nói rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi! 65. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa.

66. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Jêsus đến nơi tòa công luận. 67. Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói, thì các ngươi không tin; 68. nếu ta tra gạn các ngươi, thì các ngươi không trả lời. 69. Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. 70. ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi là Con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là Con Ngài. 71. Họ bèn nói rằng: Chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi.

Giăng 18:13-27

13. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người nầy là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. 14. Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: Thà một người chết vì dân thì ích hơn.

15. Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Jêsus. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm. 16. Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào.

17. Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đồ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải.

18. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ, và cũng sưởi.

19. Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài.

20. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ; ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói kín giấu điều gì. 21. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ; những kẻ đó biết điều ta đã nói.

22. Ngài đang phán như vậy, có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó, cho Ngài một vả, mà rằng: Ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao?

23. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem; nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? 24. An-ne bèn sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm.

25. Vả lại, Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: Còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: Ta không phải.

26. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: Ta há chẳng từng thấy người ở trong vườn với người sao? 27. Phi-e-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy.Tài Liệu

Liên Kết