Kinh Thánh

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch Mới
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011
 7. Bản Dịch Phổ Thông
 8. Bản Dịch Việt Ngữ
 9. Bản Dịch Đại Chúng
 10. Bản Dịch Ngữ Căn

Nội Dung Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Giới Thiệu Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
 • Sáng Thế Ký
 • Xuất Ê-díp-tô Ký
 • Lê-vi Ký
 • Dân Số Ký
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký
 • Giô-suê
 • Các Quan Xét
 • Ru-tơ
 • I Sa-mu-ên
 • II Sa-mu-ên
 • I Các Vua
 • II Các Vua
 • I Sử Ký
 • II Sử Ký
 • Ê-xơ-ra
 • Nê-hê-mi
 • Ê-xơ-tê
 • Gióp
 • Thi Thiên
 • Châm Ngôn
 • Truyền Đạo
 • Nhã Ca
 • Ê-sai
 • Giê-rê-mi
 • Ca Thương
 • Ê-xê-chi-ên
 • Đa-ni-ên
 • Ô-sê
 • Giô-ên
 • A-mốt
 • Áp-đia
 • Giô-na
 • Mi-chê
 • Na-hum
 • Ha-ba-cúc
 • Sô-phô-ni
 • A-ghê
 • Xa-cha-ri
 • Ma-la-chi
  Tân Ước
 • Hê-bơ-rơ
 • Gia-cơ
 • I Phi-e-rơ
 • II Phi-e-rơ
 • I Giăng
 • II Giăng
 • III Giăng
 • Giu-đe
 • Khải Huyền

Địa Danh

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Ga-la-ti
 • Ga-li-lê
 • Ghết-sê-ma-nê
 • Ghinh-ganh
 • Giê-ri-cô
 • Giê-ru-sa-lem
 • Giô-đanh
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Vài Nội Dung Trong Kinh Thánh

Những Ẩn Dụ Chúa Kể

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Nhân Vật

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Cẩm Nang Cho Cuộc Sống

Suy Gẫm Kinh Thánh

 • Sống Với Thánh Kinh
 • Lời Sống Hằng Ngày

Bài Học Kinh Thánh

 • Bài Học Trường Chúa Nhật
 • Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần

Tài Liệu Nghiên Cứu

 • Thánh Kinh Từ Điển
 • Thánh Kinh Nhập Môn
 • Thánh Kinh Lược Khảo
 • Thánh Kinh Khảo Học

Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh

 • William Barclay
 • Matthew Henry
 • Warren Wiersbe

Tài Liệu

 • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 • Thánh Kinh Từ Điển - William C. Cadman - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1953)
 • Giải Nghĩa Kinh Thánh - William Barclay - Văn Phẩm Nguồn Sống
 • Giải Nghĩa Kinh Thánh - Warren Wiersbe - Văn Phẩm Nguồn Sống
 • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành