Kinh Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1926)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011

Giới Thiệu Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
 • Sáng Thế Ký
 • Xuất Ê-díp-tô Ký
 • Lê-vi Ký
 • Dân Số Ký
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký
 • Giô-suê
 • Các Quan Xét
 • Ru-tơ
 • I Sa-mu-ên
 • II Sa-mu-ên
 • I Các Vua
 • II Các Vua
 • I Sử Ký
 • II Sử Ký
 • Ê-xơ-ra
 • Nê-hê-mi
 • Ê-xơ-tê
 • Gióp
 • Thi Thiên
 • Châm Ngôn
 • Truyền Đạo
 • Nhã Ca
 • Ê-sai
 • Giê-rê-mi
 • Ca Thương
 • Ê-xê-chi-ên
 • Đa-ni-ên
 • Ô-sê
 • Giô-ên
 • A-mốt
 • Áp-đia
 • Giô-na
 • Mi-chê
 • Na-hum
 • Ha-ba-cúc
 • Sô-phô-ni
 • A-ghê
 • Xa-cha-ri
 • Ma-la-chi
  Tân Ước
 • Ma-thi-ơ
 • Mác
 • Lu-ca
 • Giăng
 • Công Vụ Các Sứ Đồ
 • Rô-ma
 • I Cô-rinh-tô
 • II Cô-rinh-tô
 • Ga-la-ti
 • Ê-phê-sô
 • Phi-líp
 • Cô-lô-se
 • I Tê-sa-lô-ni-ca
 • II Tê-sa-lô-ni-ca
 • I Ti-mô-thê
 • II Ti-mô-thê
 • Tít
 • Phi-lê-môn
 • Hê-bơ-rơ
 • Gia-cơ
 • I Phi-e-rơ
 • II Phi-e-rơ
 • I Giăng
 • II Giăng
 • III Giăng
 • Giu-đe
 • Khải Huyền

Nội Dung Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Địa Danh

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Ga-la-ti
 • Ga-li-lê
 • Ghết-sê-ma-nê
 • Ghinh-ganh
 • Giê-ri-cô
 • Giê-ru-sa-lem
 • Giô-đanh
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Những Ẩn Dụ Chúa Kể

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Nhân Vật

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Cẩm Nang Cho Cuộc Sống

Suy Gẫm Kinh Thánh

 • Sống Với Thánh Kinh
 • Lời Sống Hằng Ngày

Bài Học Kinh Thánh

 • Bài Học Trường Chúa Nhật
 • Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần

Tài Liệu Nghiên Cứu

 • Thánh Kinh Từ Điển
 • Thánh Kinh Nhập Môn
 • Thánh Kinh Lược Khảo
 • Thánh Kinh Khảo Học

Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh

 • William Barclay
 • Matthew Henry
 • Warren Wiersbe

Tài Liệu

 • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 • Thánh Kinh Từ Điển - William C. Cadman - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1953)
 • Giải Nghĩa Kinh Thánh - William Barclay - Văn Phẩm Nguồn Sống
 • Giải Nghĩa Kinh Thánh - Warren Wiersbe - Văn Phẩm Nguồn Sống
 • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành