II Giăng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khái Quát

Tác Giả

Tác giả Thư II Giăng là Sứ đồ Giăng. Những tương đồng rõ rệt của Thư II Giăng với Thư I Giăng và Phúc Âm Giăng gợi ý cùng một người đã viết cả ba sách này. Vài thí dụ tiêu biểu về sự tương đồng thể hiện qua những câu Kinh Thánh sau đây:

  • II Giăng 1:5 so với I Giăng 2:7, và Giăng 13:34-35
  • II Giăng 1:6 so với I Giăng 5:3, và Giăng 14:23
  • II Giăng 1:7 so với I Giăng 4:2-3,
  • II Giăng 1:12 so với I Giăng 1:4, và Giăng 15:11; 16:24

Bố Cục

I. Lời chào thăm (1:1-3)
II. Lời khen ngợi (1:4)
III. Lời khuyên và cảnh cáo (1:5-11)
IV. Lời kết luận (1:12-13)

Nội Dung

Sách II Giăng chỉ có 1 chương. Nội dung như sau:

Tài Liệu