Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giai Đoạn Trước Khi Đức Chúa Jesus Khởi Hành Chức Vụ

Nội Dung
 1. Tiểu dẫn
 2. Báo tin Giăng Báp-tít ra đời
 3. Thiên sứ báo tin Chúa giáng sinh
 4. Ma-ri thăm Ê-li-sa-bét
 5. Ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời của Ma-ri
 6. Giăng Báp-tít chào đời
 7. Bài ca tụng và lời tiên tri của Xa-cha-ri
 8. Đức Chúa Jesus giáng sinh
 9. Những người chăn chiên
 10. Những nhà thông thái
 11. Dâng Hài Nhi Jesus tại Đền Thờ
 12. Lánh nạn sang Ai Cập
 13. Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ
Ma-thi-ơ
 • 1:18-25
 • 2:1-12
 • 2:13-23
Mác
Lu-ca
 • 1:1-4
 • 1:5-25
 • 1:26-38
 • 1:39-45
 • 1:46-56
 • 1:57-66
 • 1:67-80
 • 2:1-7
 • 2:8-20
 • 2:21-40
 • 2:41:52
Giăng
 • 1:1-18

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus: Giai Đoạn Chuẩn Bị

Nội Dung
 1. Chức vụ của Giăng Báp-tít
 2. Giăng Báp-tít bị tù
 3. Đức Chúa Jesus nhận báp-têm
 4. Gia phổ của Đức Chúa Jesus
 5. Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ
Ma-thi-ơ
 • 3:1-12
 • 3:13-17
 • 1:1-17
 • 4:1-11
Mác
 • 1:1-8
 • 1:9-11
 • 1:12-13
Lu-ca
 • 3:1-18
 • 3:19-20
 • 3:21-22
 • 3:23-38
 • 4:1-13
Giăng
 • 1:19-34

Khởi Đầu Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

Nội Dung
 1. Phép lạ đầu tiên
 2. Chúa dẹp sạch Đền Thờ
 3. Ni-cô-đem gặp Chúa
 4. Các môn đệ Chúa làm báp-têm
 5. Giăng Báp-tít tái xác nhận Chúa
 6. Chúa nói chuyện với phụ nữ Sa-ma-ri
 7. Chúa về vùng Ga-li-lê
 8. Chúa bị người Na-za-rét khước từ lần thứ nhất
 9. Chúa gọi các môn đệ đầu tiên
 10. Chúa tại nhà hội Ca-bê-na-um
 11. Chúa chữa lành mẹ vợ của Phi-e-rơ
 12. Chúa rời Ca-bê-na-um
 13. Hành trình truyền giảng tại Ga-li-lê
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Bài Giảng Trên Núi

Nội Dung
 1. Dẫn nhập
 2. Các phước lành
 3. Những lời nguyền
 4. Muối và ánh sáng
 5. Luật pháp
 6. Giết người
 7. Ngoại tình và tham dục
 8. Ly dị
 9. Thề
 10. Yêu mến kẻ thù
 11. Cầu nguyện và bố thí
 12. Bài Cầu Nguyện Chúa dạy
 13. Sự kiêng ăn và châu báu
 14. Tầm quan trọng của mắt
 15. Đầy tớ hai chủ
 16. Lo lắng
 17. Đoán xét
 18. Xúc phạm đến Đức Thánh Linh
 19. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện
 20. Luật vàng
 21. Cổng hẹp
 22. Nhận biết người tốt
 23. Lời cảnh cáo về sự tự hủy hoại
 24. Nghe và làm
 25. Phần kết luận
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

Nội Dung
 1. Chúa chữa lành người phung
 2. Chúa chữa lành đầy tớ của một sĩ quan La Mã
 3. Chúa cứu sống con trai người phụ nữ tại Na-in
 4. Theo Chúa
 5. Chúa chữa lành người bại tại Ca-bê-na-um
 6. Chúa gọi Ma-thi-ơ
 7. Thắc mắc về sự kiêng ăn
 8. Chúa chữa lành người bại tại Bết-sai-đa
 9. Chúa chữa lành hai người mù
 10. Chúa chữa lành người câm
 11. Chúa sai mười hai môn đồ ra đi
 12. Chúa báo trước về những khó khăn xảy ra cho người theo Ngài
 13. Lời khích lệ của Chúa
 14. Sự chia rẽ trong gia đình
 15. Điều kiện để làm môn đồ
 16. Kết thúc đối thoại với các môn đồ
 17. Thắc mắc của Giăng Báp-tít về Đức Chúa Jesus
 18. Lời nhận định của Chúa về Giăng Báp-tít
 19. Lời nguyền rủa cho các thành phố tại vùng Ga-li-lê
 20. Lời cảm tạ Đức Chúa Cha
 21. Lời hứa về gánh nặng
 22. Hái lúa vào ngày Sa-bát
 23. Chúa chữa lành người bị teo tay
 24. Chúa chữa lành nhiều người
 25. Chúa chọn mười hai sứ đồ
 26. Chúa được một phụ nữ xức dầu
 27. Những phụ nữ theo giúp Chúa
 28. Những lời vu khống Chúa
 29. Cầu xin dấu lạ
 30. Tà linh trở lại
 31. Những thân nhân của Chúa
 32. Chúa dạy một số ẩn dụ
 33. Chúa dẹp yên cơn bão
 34. Chúa đuổi quỷ
 35. Chúa cứu sống con gái Giai-ru
 36. Đức tin của một phụ nữ
 37. Chúa bị khước từ lần thứ hai tại Na-xa-rét
 38. Chúa sai mười hai sứ đồ
 39. Suy nghĩ của Hê-rốt về Đức Chúa Jesus
 40. Giăng Báp-tít bị giết
 41. Các sứ đồ truyền giảng trở về
 42. Chúa hóa bánh cho năm ngàn người
 43. Chúa đi trên mặt nước
 44. Chúa giảng về Bánh Sự Sống
 45. Chúa chữa lành tại Ghê-nê-sê-rết
 46. Điều làm ô uế con người
 47. Lời cầu xin của một phụ nữ Ca-na-an
 48. Chúa chữa lành người điếc và câm
 49. Chúa hóa bánh cho bốn ngàn người
 50. Người Pha-ri-si cầu xin dấu lạ
 51. Chúa dạy về men
 52. Chúa chữa lành người mù tại Bết-sai-đa
 53. Phi-e-rơ xưng nhận Chúa
 54. Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ nhất
 55. Những điều kiện để theo Chúa
 56. Chúa biến hóa
 57. Sự trở lại của Ê-li
 58. Chúa chữa lành cậu bé bị phong điên
 59. Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ hai
 60. Chúa đóng thuế
 61. Các môn đồ tranh luận ai là người lớn hơn
 62. Người bị quỷ ám
 63. Những cám dỗ
 64. Phẩm chất của muối
 65. Chiên lạc
 66. Chúa dạy về sự giải hòa
 67. Sự tha thứ
 68. Ẩn dụ về người thiếu lòng nhân từ
 69. Chúa đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Lều Tạm
 70. Chúa xử người phụ nữ tà dâm
 71. Chúa là ánh sáng của thế gian
 72. Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh
 73. Đấng Chăn Chiên Nhân Từ
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Ký Thuật Theo Lu-ca

Nội Dung
 1. Dân làng Sa-ma-ri
 2. Theo Chúa: Nói và làm
 3. Chúa sai bảy mươi môn đệ
 4. Bảy mươi môn đệ trở về
 5. Đức Chúa Jesus tôn ngợi Đức Chúa Cha
 6. Phước hạnh của các môn đồ
 7. Câu hỏi của một người dạy luật
 8. Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành
 9. Ma-ry và Ma-thê
 10. Người bạn nửa đêm
 11. Nhậm lời cầu nguyện
 12. Tranh luận về Bê-ên-xê-bun
 13. Phước hạnh của người làm mẹ Chúa
 14. Dấu hiệu của thế hệ này
 15. Đặc điểm của ánh sáng
 16. Luận về người Pha-ri-si
 17. Lời khuyên về sự sợ hãi
 18. Ẩn dụ về người giàu thiếu khôn ngoan
 19. Những quan tâm về đời này
 20. Tỉnh thức và trung tín
 21. Tiền công của người làm thuê
 22. Tích cực giải hòa
 23. Ăn năn hay hủy hoại
 24. Chúa chữa lành phụ nữ bị còng lưng
 25. Ẩn dụ về hạt cải
 26. Ẩn dụ về men
 27. Bị loại trừ khỏi vương quốc của Chúa
 28. Rời khỏi Ga-li-lê
 29. Thương khóc Giê-ru-sa-lem
 30. Chúa chữa lành người bệnh thủy thủng
 31. Lời dạy về sự khiêm tốn
 32. Ẩn dụ về dạ yến
 33. Giá để theo Chúa
 34. Ẩn dụ về con chiên lạc
 35. Ẩn dụ về đồng bạc thất lạc
 36. Ẩn dụ về người con trai hoang đàng
 37. Người quản lý bất trung
 38. Sự giả hình của người Pha-ri-si
 39. Luận về luật pháp
 40. Luận về ly dị
 41. Người giàu và La-xa-rơ
 42. Khiến người khác phạm tội
 43. Luận về sự tha thứ
 44. Luận về đức tin
 45. Lương của người làm công
 46. Chúa chữa lành mười người phung
 47. Luận về vương quốc của Đức Chúa Trời
 48. Thời điểm của Con Người
 49. Ẩn dụ về thẩm phán bất công
 50. Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giu-đê

Nội Dung
 1. Kết hôn và ly dị
 2. Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em
 3. Người thanh niên giàu có
 4. Ẩn dụ về người làm việc trong vườn nho
 5. Lời báo trước lần thứ ba về việc Chúa hy sinh
 6. Đức Chúa Jesus và ma quỷ
 7. Chúa chữa lành người mù
 8. Xa-chê gặp Chúa
 9. Ẩn dụ về các ta-lâng
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng


Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giê-ru-sa-lem

Nội Dung
 1. Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem
 2. Lời tiên báo về sự hủy hoại của Giê-ru-sa-lem
 3. Đức Chúa Jesus dự lễ Khánh Thành Đền Thờ
 4. Đức Chúa Jesus cứu sống La-xa-rơ
 5. Chúa gặp các trưởng tế và người Pha-ri-si
 6. Đức Chúa Jesus tại Ép-ra-im
 7. Chúa quở cây vả
 8. Chúa thanh tẩy Đền Thờ
 9. Ý nghĩa của cây vả héo khô
 10. Chất vấn về thẩm quyền
 11. Ẩn dụ về hai người con trai
 12. Ẩn dụ về những người làm thuê gian ác
 13. Ẩn dụ về tiệc cưới
 14. Vấn đề cống hiến cho Sê-sa
 15. Thắc mắc về sự sống lại
 16. Điều răn lớn nhất
 17. Con Vua Đa-vít
 18. Lời nguyền rủa cho người Pha-ri-si
 19. Khóc thương Giê-ru-sa-lem
 20. Bà góa dâng hiến
 21. Tiên báo về sự hủy hoại Đền Thờ
 22. Dấu hiệu tận thế
 23. Khởi đầu của những hoạn nạn
 24. Sự tàn phá hoang tàn
 25. Hoạn nạn gia tăng
 26. Thời kỷ của Con Người
 27. Sự xuất hiện của Con Người
 28. Ẩn dụ về cây vả
 29. Thời điểm của ngày tận thế
 30. Kết thúc Phúc Âm Mác
 31. Kết thúc Phúc Âm Lu-ca
 32. Nhu cầu tỉnh thức
 33. Tỉnh thức và trung tín
 34. Ẩn dụ về mười cô dâu
 35. Ẩn dụ về các ta-lâng
 36. Sự phán xét cuối cùng
 37. Tóm tắt thời gian tại Giê-ru-sa-lem
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng


Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Jesus

Nội Dung
 1. Âm mưu sát hại Chúa
 2. Chúa được xức dầu tại Bê-tha-ny
 3. Giu-đa phản bội Chúa
 4. Chuẩn bị lễ Vượt Qua
 5. Chúa rửa chân cho các môn đồ
 6. Kẻ phản bội
 7. Thiết lập lễ Tiệc Thánh
 8. Những lời dạy dỗ cuối cùng
 9. Lời báo trước Phi-e-rơ chối Chúa
 10. Những lời từ biệt
 11. Lời cầu nguyện của Chúa
 12. Đường đến Ghết-sê-ma-nê
 13. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê
 14. Chúa bị bắt
 15. Chúa bị xử trước Tòa Công Luận
 16. Phi-e-rơ chối Chúa
 17. Chúa bị giải đến Phi-lát
 18. Giu-đa chết
 19. Chúa bị Phi-lát xét xử
 20. Hê-rốt gặp Chúa
 21. Chúa bị kết án tử hình
 22. Chúa bị những người lính chế nhạo
 23. Đường đến Gô-gô-tha
 24. Chúa bị đóng đinh
 25. Chúa chết trên thập tự
 26. Chúa được chôn cất
 27. Phần mộ Chúa bị canh giữ
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca


Giăng

Đức Chúa Jesus Phục Sinh

Nội Dung
 1. Ngôi mộ trống
 2. Lãnh đạo Do Thái hối lộ lính La-mã
 3. Đức Chúa Jesus trò chuyện với hai môn đồ trên đường về Em-ma-út
 4. Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Giê-ru-sa-lem
 5. Đức Chúa Jesus xuất hiện với các môn đồ lần thứ hai
 6. Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ tại Ga-li-lê
 7. Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ trên núi
 8. Dấu hiệu của người tin Chúa
 9. Chúa thăng thiên
 10. Các môn đồ công bố Phúc Âm
 11. Lời kết luận của Giăng về Phúc Âm
Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

Tài Liệu

 • Kinh Thánh - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 • Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm
 • Cuộc Đời Đức Chúa Jesus - Phước Nguyên

Liên Kết