Gia-cơ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thư tín Gia-cơ là một sách trong Thánh Kinh Tân Ứớc.

Tác Giả

Tác giả tự nhận mình là Gia-cơ (Gia-cơ 1:1).

Trong Thánh Kinh Tân Ước, có bốn nhân vật mang tên Gia-cơ.

Người thứ nhất mang tên Gia-cơ là Sứ đồ Gia-cơ, con trai của Xê-bê-đê (Mác 1:19). Tuy nhiên, tác giả không thể là Sứ đồ Gia-cơ bởi vì Sứ đồ Gia-cơ đã chết quá sớm. Sứ đồ Gia-cơ đã bị vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba giết ( Công Vụ 12:1-2) vào khoảng năm 44 S.C., cho nên Sứ đồ Gia-cơ không thể là người viết bức thư này.

Người thứ hai mang tên Gia-cơ, chính là em trai của Đức Chúa Jesus. Gia-cơ có lẽ là người em lớn nhất, vì ông đứng đầu trong danh sách các em của Chúa được Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại trong Ma-thi-ơ 13:55.

Lúc Đức Chúa Jesus mới thi hành chức vụ, Gia-cơ đã không tin Đức Chúa Jesus, có thể ông đã hiểu lầm chức vụ của Ngài (Giăng 7:2-5). Sau đó, Gia-cơ tin nhận Chúa. Ông là một người trong số rất ít người chọn lọc, đã được Đức Chúa Jesus xuất hiện cho gặp sau khi Ngài sống lại (I Cô-rinh-tô 15:7).

Sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, cùng với Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ trở thành một nhà lãnh đạo Hội Thánh. Khi Phi-e-rơ được cứu khỏi tù, ông đã bảo các môn đồ hãy báo tin đó cho Gia-cơ ( Công Vụ 12:17). Hành động của Phi-e-rơ xác nhận Gia-cơ là một lãnh đạo của Hội Thánh vào lúc đó.

Sứ đồ Phao-lô thuật lại rằng sau khi ăn năn quy đạo, trong lần đầu tiên Phao-lô trở lại thăm Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, Phao-lô đã gặp Gia-cơ, em của Chúa (Ga-la-ti 1:19). Sứ đồ Phao-lô đã gọi Gia-cơ là một “cột trụ” của Hội Thánh (Ga-la-ti 2:9).

Vai trò lãnh đạo Hội Thánh của Gia-cơ được khẳng định vì ông là người đã chủ tọa Giáo Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem ( Công Vụ 15:1-41). Gia-cơ cũng là người phát biểu sau cùng đưa ra quyết định tại Giáo Hội Nghị này ( Công Vụ 15:13-21).

Lần sau cùng đến Giê-ru-sa-lem, Sứ đồ Phao-lô cũng đã đến thăm “Gia-cơ và tất cả các vị trưởng lão” ( Công Vụ 21:18).

Với vai trò lãnh đạo Hội Thánh, Gia-cơ được nhiều người biết đến. Giu-đe, tác giả thư Giu-đe, tự nhận rất đơn giản rằng ông là “em Gia-cơ” (Giu-đe 1:1); và các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đã biết Giu-đe là ai, bởi vì cả hai đều là con của Ma-ri.

Gia-cơ được Kinh Thánh xác định rõ là em của Đức Chúa Jesus; tuy nhiên, cả Gia-cơ lẫn Giu-đe, cả hai người chỉ tự nhận mình là “đầy tớ của Đức Chúa Jesus" (Gia-cơ 1:1; Giu-đe 1:1).

Có hai người khác nữa trong Tân Ước mang cũng mang tên Gia-cơ. Người thứ nhất là Gia-cơ, con trai A-phê (Ma-thi-ơ 10:3; Mác 3:18; Lu-ca 6:15; Công Vụ 1:13). Người thứ hai là Gia-cơ, được ghi lại trong Mác 15:40. Tuy nhiên, cả hai nhân vật này không có thẩm quyền, hoặc ảnh hưởng, như Gia-cơ, tác giả thư tín này đã có.

Bố cục:

I. Lời chào thăm ( 1:1)
II. Thử thách và cám dỗ ( 1:2-18)
 1. Đức tin trong thử thách ( 1:2-12)
 2. Nguồn gốc của sự cám dỗ ( 1:13-18)
III. Nghe và làm ( 1:19-27)
IV. Đừng thiên vị ( 2:1-13)
V. Đức tin và việc làm ( 2:14-16)
VI. Chế phục cái lưỡi ( 3:1-12)
VII. Hai thứ khôn ngoan ( 3:13-18)
VIII. Cảnh cáo nếp sống thế tục ( 4:1-17)
 1. Tranh cạnh bất hoà ( 4:1-3)
 2. Bất trung thuộc linh ( 4:4)
 3. Kiêu ngạo ( 4:5-10)
 4. Nói hành ( 4:11-12)
 5. Khoe khoang ( 4:13-17)
 6. Giàu có bạo quyền ( 5:1-6)
IX. Những lời răn bảo khác ( 5:7-20)
 1. Kiên trì nhẫn nhục lúc chịu khổ ( 5:7-11)
 2. Vấn đề thề thốt ( 5:12)
 3. Cầu nguyện bởi đức tin ( 5:13-18)
 4. Những người sai lạc chân lý ( 5:19-20)

Nội Dung

Sách Gia-cơ gồm 5 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu