I Cô-rinh-tô: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C015)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thưa anh em, tôi muốn nói rõ cho anh em về Tin Lành mà tôi đã giảng cho anh em, là Tin Lành mà anh em đã tiếp nhận và anh em đang đứng vững trong đó, 2. nhờ Tin Lành đó anh em được cứu rỗi, nếu anh em giữ vững lời tôi đã giảng cho anh em; nếu không, anh em tin cũng vô ích.

Sự phục sinh của Đấng Christ

3. Trước hết, tôi đã truyền cho anh em điều mà chính tôi đã nhận, đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4. Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh; 5. rồi Ngài đã xuất hiện cho Sê-pha, kế đến là nhóm mười hai sứ đồ. 6. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần lớn trong số đó hiện nay vẫn còn, mặc dù có vài người đã ngủ. 7. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. 8. Cuối cùng, Ngài cũng hiện ra cho tôi, như một thai nhi được sinh không đúng thời hạn. 9. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong các sứ đồ - tôi không xứng đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi trở thành người như tôi hiện nay - và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích, bởi vì tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các sứ đồ; tuy nhiên không phải tôi, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. 11. Vì vậy, dù tôi - hay các sứ đồ - chúng tôi đang giảng như vậy, và anh em đã tin như vậy.

Sự phục sinh của người chết

12. Như thế, nếu Đấng Christ được giảng là Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì tại sao có vài người trong anh em nói rằng không có sự sống lại cho những người chết? 13. Nếu không có sự sống lại cho những người chết, thì Đấng Christ đã không sống lại. 14. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. 15. Thật vậy, nếu những người chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi như là những nhân chứng giả dối cho Đức Chúa Trời - bởi vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại nếu những người chết không sống lại. 16. Bởi vì nếu những người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. 17. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng chỉ là vô ích, anh em vẫn còn trong tội lỗi của mình. 18. Cũng vậy, những người đã ngủ trong Đấng Christ vẫn bị hư mất. 19. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng nơi Đấng Christ trong cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết.

Đấng Christ là trái đầu mùa của sự phục sinh

20. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21. Bởi vì do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một Người mà có sự sống lại từ cõi chết. 22. Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23. Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi đến lượt những người thuộc về Đấng Christ vào lúc Ngài hiện đến. 24. Rồi cuối cùng, sau khi Ngài kết liễu tất cả những sự thống trị, tất cả những quyền thế, và quyền lực; Ngài trao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 25. Bởi vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng nào Ngài đặt tất cả những kẻ thù ở dưới chân Ngài. 26. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. 27. Do đó, Đức Chúa Trời đã đặt tất cả mọi vật quy phục ở dưới chân Ngài. Tuy nhiên, khi nói tất cả mọi vật quy phục ở dưới Ngài, thì hiển nhiên không bao gồm Đấng đặt mọi vật quy phục ở dưới Ngài. 28. Khi tất cả mọi vật đã quy phục Ngài, thì bấy giờ chính Ngài, là Con, cũng quy phục Đấng đã đặt mọi vật quy phục dưới Ngài, để Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả.

Thân thể phục sinh

29. Nếu không phải như vậy, thì những người đã nhận báp-têm thay cho người chết là để làm gì? Nếu người chết thật sự không sống lại thì tại sao lại có những người nhận báp-têm thay cho họ? 30. Tại sao chúng tôi - giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? 31. Thưa anh em! Tôi chết mỗi ngày - đó là sự thật - giống như niềm tự hào của tôi về anh em, mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. 32. Nếu nói theo cách của loài người, thì có ích lợi gì cho tôi mà tôi phải chiến đấu với những loài thú hung dữ tại Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì "chúng ta hãy ăn, hãy uống - bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”

33. Đừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34. Hãy tỉnh táo nhận biết sự công chính trở lại và đừng phạm tội nữa; bởi vì có một số người trong anh em không hiểu biết, và gần gũi Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ!

Sự biến hóa và chiến thắng sau cùng

35. Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ trở lại bằng thân thể nào?” 36. Hỡi người khờ khạo kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì sẽ không sống lại. 37. Và vật anh gieo không phải là thân thể sẽ được hình thành, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt - như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. 38. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho nó một thân thể theo ý Ngài muốn, mỗi hạt giống có mỗi thân thể riêng biệt. 39. Không phải mọi thể xác đều giống nhau: thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. 40. Cũng vậy, có những thiên thể và có những vật thể trên đất; nhưng vinh quang của những thiên thể khác với những gì thuộc về đất 41. Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của những vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

42. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43. gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44. gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu có thân thể vật chất thì có thân thể thuộc linh. 45. Như có lời chép: “Người đầu tiên" - là A-đam - "đã trở nên một hữu thể sống", nhưng A-đam sau cùng là "thần linh ban sự sống".

46. Tuy nhiên, không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. 47. Người đầu tiên thuộc về đất, được làm từ bụi đất; người thứ hai đến từ trời. 48. Những người thuộc về đất thì giống như người đã được làm từ bụi đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. 49. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của Đấng đến từ trời.

50. Thưa anh em, bây giờ tôi nói điều nầy: thể xác và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời; và sự hư hoại cũng không thể hưởng sự bất diệt. 51. Này, tôi nói cho anh em một huyền nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ tất cả; tuy nhiên, tất cả sẽ được biến hóa 52. trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Bởi vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không bị hư hoại, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53. Bởi vì bản chất hư hoại nầy phải mặc lấy bản chất bất diệt; bản chất hoại tử nầy phải mặc lấy bản chất bất tử. 54. Khi bản chất hư hoại mặc lấy bản chất bất diệt, bản chất hoại tử mặc lấy bản chất bất tử thì lúc đó sẽ ứng nghiệm lời đã được chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.”

55. “Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu?” 56. Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

58. Vì vậy, anh em quý mến của tôi! Hãy vững vàng, kiên định, luôn luôn làm công việc của Chúa thật dồi dào vì biết rằng sự lao nhọc của anh em trong Chúa không hề vô ích.

Bản Dịch Đại Chúng

Thưa anh em, tôi muốn nói rõ cho anh em về Tin Lành mà tôi đã giảng cho anh em, là Tin Lành mà anh em đã tiếp nhận và anh em đang đứng vững trong đó, nhờ Tin Lành đó anh em được cứu rỗi, nếu anh em giữ vững lời tôi đã giảng cho anh em; nếu không, anh em tin cũng vô ích.

Sự phục sinh của Đấng Christ

Trước hết, tôi đã truyền cho anh em điều mà chính tôi đã nhận, đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh; rồi Ngài đã xuất hiện cho Sê-pha, kế đến là nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần lớn trong số đó hiện nay vẫn còn, mặc dù có vài người đã ngủ. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. Cuối cùng, Ngài cũng hiện ra cho tôi, như một thai nhi được sinh không đúng thời hạn. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong các sứ đồ - tôi không xứng đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi trở thành người như tôi hiện nay - và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích, bởi vì tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các sứ đồ; tuy nhiên không phải tôi, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Vì vậy, dù tôi - hay các sứ đồ - chúng tôi đang giảng như vậy, và anh em đã tin như vậy.

Sự phục sinh của người chết

Như thế, nếu Đấng Christ được giảng là Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì tại sao có vài người trong anh em nói rằng không có sự sống lại cho những người chết? Nếu không có sự sống lại cho những người chết, thì Đấng Christ đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Thật vậy, nếu những người chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi như là những nhân chứng giả dối cho Đức Chúa Trời - bởi vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại nếu những người chết không sống lại. Bởi vì nếu những người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng chỉ là vô ích, anh em vẫn còn trong tội lỗi của mình. Cũng vậy, những người đã ngủ trong Đấng Christ vẫn bị hư mất.

Nếu chúng ta chỉ có hy vọng nơi Đấng Christ trong cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết.

Đấng Christ là trái đầu mùa của sự phục sinh

Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. Bởi vì do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một Người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi đến lượt những người thuộc về Đấng Christ vào lúc Ngài hiện đến. Rồi cuối cùng, sau khi Ngài kết liễu tất cả những sự thống trị, tất cả những quyền thế, và quyền lực; Ngài trao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Bởi vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng nào Đức Chúa Trời đặt tất cả những kẻ thù ở dưới chân của Ngài. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Do đó, Đức Chúa Trời đã đặt tất cả mọi vật quy phục ở dưới chân của Ngài. Tuy nhiên, khi nói tất cả mọi vật quy phục ở dưới Ngài, thì hiển nhiên không bao gồm Đấng đặt mọi vật quy phục ở dưới của Ngài. Khi tất cả mọi vật đã quy phục Ngài, thì bấy giờ chính Ngài, là Con, cũng quy phục Đấng đã đặt mọi vật quy phục dưới Ngài, để Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả.

Thân thể phục sinh

Nếu không phải như vậy, thì những người đã nhận báp-têm thay cho người chết là để làm gì? Nếu người chết thật sự không sống lại thì tại sao lại có những người nhận báp-têm thay cho họ? Tại sao chúng tôi - giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? Thưa anh em! Tôi chết mỗi ngày - đó là sự thật - giống như niềm tự hào của tôi về anh em, mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Nếu nói theo cách của loài người, có ích lợi gì cho tôi mà tôi phải chiến đấu với những loài thú hung dữ tại Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì "chúng ta hãy ăn, hãy uống - bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”

Đừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” Hãy tỉnh táo nhận biết sự công chính trở lại và đừng phạm tội nữa; bởi vì có một số người trong anh em không hiểu biết, gần gũi Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ!

Sự biến hóa và chiến thắng sau cùng

Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ trở lại bằng thân thể nào?” Hỡi người khờ khạo kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì sẽ không sống lại. Và vật anh gieo không phải là thân thể sẽ được hình thành, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt - như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho nó một thân thể theo ý Ngài muốn, mỗi hạt giống có mỗi thân thể riêng biệt. Không phải mọi thể xác đều giống nhau: thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác.

Cũng vậy, có những thiên thể và có những vật thể trên đất; nhưng vinh quang của những thiên thể khác với những gì thuộc về đất. Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của những vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu có thân thể vật chất thì có thân thể thuộc linh. Như có lời chép: “Người đầu tiên" - là A-đam - "đã trở nên một hữu thể sống", nhưng A-đam sau cùng là "thần linh ban sự sống.”

Tuy nhiên, không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. Người đầu tiên thuộc về đất, được làm từ bụi đất; người thứ hai đến từ trời. Những người thuộc về đất thì giống như người đã được làm từ bụi đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của Đấng đến từ trời.

Thưa anh em, bây giờ tôi nói điều nầy: thể xác và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời; và sự hư hoại cũng không thể hưởng sự bất diệt. Này, tôi nói cho anh em một huyền nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ tất cả; tuy nhiên, tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Bởi vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không bị hư hoại, và chúng ta sẽ được biến hóa. Bởi vì bản chất hư hoại nầy phải mặc lấy bản chất bất diệt; bản chất hoại tử nầy phải mặc lấy bản chất bất tử. Khi bản chất hư hoại mặc lấy bản chất bất diệt, bản chất hoại tử mặc lấy bản chất bất tử thì lúc đó sẽ ứng nghiệm lời đã được chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.”

“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu?” Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Vì vậy, anh em quý mến của tôi! Hãy vững vàng, kiên định, luôn luôn làm công việc của Chúa thật dồi dào vì biết rằng sự lao nhọc của anh em trong Chúa không hề vô ích.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Thưa anh em, tôi muốn nói rõ cho anh em về Tin Lành mà tôi đã giảng cho anh em - là Tin Lành mà anh em đã tiếp nhận và anh em đang đứng vững trong đó - 2. nhờ Tin Lành đó anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững lời tôi đã giảng cho anh em; nếu không, anh em tin cũng vô ích.

3. Trước hết, tôi đã truyền cho anh em điều mà chính tôi đã nhận, đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4. Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh; 5. rồi Ngài đã xuất hiện cho Sê-pha, kế đến là nhóm mười hai sứ đồ. 6. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần lớn trong số đó hiện nay vẫn còn, mặc dù có vài người đã ngủ. 7. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. 8. Cuối cùng, Ngài cũng hiện ra cho tôi, như một thai nhi được sinh không đúng thời hạn. 9. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong các sứ đồ - tôi không xứng đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi là người như tôi hiện nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích; nhưng tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị đó; tuy nhiên không phải tôi, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. 11. Vì vậy, dù tôi - hay là những vị đó - chúng tôi giảng như vậy và anh em đã tin như vậy.

12. Như vậy, nếu Đấng Christ đã được giảng là Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì tại sao có vài người trong anh em nói rằng không có sự sống lại cho những người chết? 13. Nếu không có sự sống lại cho những người chết, thì Đấng Christ đã không sống lại. 14. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. 15. Thật vậy, nếu những người chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi như là những nhân chứng giả dối của Đức Chúa Trời; bởi vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại - trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại nếu những người chết không sống lại. 16. Bởi vì nếu những người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. 17. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, anh em vẫn còn trong tội lỗi của mình. 18. Cũng vậy, những người đã ngủ trong Đấng Christ vẫn bị hư mất. 19. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng nơi Đấng Christ trong cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết.

20. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21. Bởi vì do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một Người mà có sự sống lại từ cõi chết. 22. Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi đến lượt những người thuộc về Đấng Christ vào lúc Ngài hiện đến. 24. Rồi cuối cùng, khi Ngài trao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, đó là lúc Ngài kết liễu tất cả những thống trị, tất cả thẩm quyền, và quyền lực. 25. Vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng nào Ngài đặt tất cả những kẻ thù ở dưới chân của Ngài. 26. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. 27. Do đó, Đấng đặt tất cả mọi vật quy phục ở dưới chân Ngài. Tuy nhiên, khi nói tất cả mọi vật quy phục ở dưới Ngài, thì hiển nhiên không bao gồm Đấng đặt mọi vật quy phục ở dưới Ngài. 28. Khi tất cả mọi vật đã quy phục Ngài, thì bấy giờ chính Ngài, là Con, cũng quy phục Đấng đã đặt mọi vật quy phục dưới Ngài, để Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả.

29. Nếu không phải như vậy, những người đã nhận báp-têm thay cho người chết để làm gì? Nếu người chết thật sự không sống lại thì tại sao có những người nhận báp-têm thay cho họ? 30. Tại sao chúng tôi - giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? 31. Thưa anh em! Tôi chết mỗi ngày - đó là sự thật - giống như niềm tự hào của tôi về anh em, mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. 32. Nếu nói theo cách của loài người, tôi đã chiến đấu với những thú dữ tại Ê-phê-sô, có lợi ích gì cho tôi? Nếu người chết không sống lại thì "chúng ta hãy ăn, hãy uống, bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”

33. Đừng bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34. Hãy tỉnh táo nhận biết sự công chính trở lại và đừng phạm tội nữa, bởi vì có một số người trong anh em không hiểu biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ!

35. Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ trở lại với thân thể nào?” 36. Hỡi người khờ dại kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì sẽ không sống lại. 37. Và vật anh gieo, không phải là thân thể sẽ được hình thành, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt - như hạt lúa mì hay vài thứ khác. 38. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho nó thân thể theo ý Ngài muốn, mỗi hạt giống có mỗi hình thể riêng biệt. 39. Không phải mọi thể xác đều có thể xác giống nhau: thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. 40. Cũng vậy, có những thiên thể và có những vật thể trên đất; nhưng vinh quang của những thiên thể khác với những gì thuộc về đất. 41. Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của những vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

42. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43. gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44. gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu có thân thể vật chất thì có thân thể thuộc linh. 45. Như có lời chép: “Người đầu tiên" - là A-đam - "đã trở nên một hữu thể sống", nhưng A-đam sau cùng là "thần linh ban sự sống.”

46. Tuy nhiên, không phải điều thiêng liêng đến trước, nhưng là thiên nhiên; sau đó mới là thiêng liêng. 47. Người đầu tiên thuộc về đất, được làm từ bụi đất; người thứ hai đến từ trời. 48. Những người thuộc về đất thì giống như người đã được làm từ bụi đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đã đến từ trời. 49. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ bụi đất thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của Đấng đến từ trời.

50. Thưa anh em, bây giờ tôi nói điều nầy: thể xác và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời; và sự hư hoại cũng không thể hưởng sự bất diệt. 51. Này, tôi nói cho anh em một huyền nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ tất cả; tuy nhiên, tất cả sẽ được biến hóa 52. trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Bởi vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không bị hư hoại, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53. Bởi vì bản chất hư hoại nầy phải mặc lấy bản chất bất diệt; bản chất hoại tử nầy phải mặc lấy bản chất bất tử. 54. Khi bản chất hư hoại mặc lấy bản chất bất diệt, bản chất hoại tử mặc lấy bản chất bất tử thì lúc đó sẽ ứng nghiệm lời đã được chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.”

55. “Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu?” 56. Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

58. Vì vậy, anh em quý mến của tôi! Hãy vững vàng, kiên định, luôn luôn làm công việc của Chúa thật dồi dào, vì biết rằng sự lao nhọc của anh em trong Chúa không hề vô ích.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2. và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.

3. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 5. và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8. Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. 9. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. 10. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. 11. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin.

12. Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? 13. Nếu những kẻ không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 14. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. 15. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. 16. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 17. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. 18. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. 19. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.

20. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. 22. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 23. nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. 24. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; 25. vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. 26. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. 27. Vả, Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chơn Ngài; mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài. 28. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.

29. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp tem?

30. Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? 31. Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. 32. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! 33. Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. 34. Hãy tỉnh biết, theo các công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.

35. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? 36. Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. 37. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. 38. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng. 39. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. 40. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. 41. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác; vinh quang của ngôi sao nầy với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác.

42. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; 43. đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; 44. đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng; 45. ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống. 46. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí; rồi thể thiêng liêng đến sau. 47. Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. 48. Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. 49. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.

50. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. 51. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52. trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. 53. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. 54. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 55. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56. Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

58. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Bản Dịch 2011

Sự Sống Lại của Ðấng Christ

1 Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh chị em, đó là Tin Mừng anh chị em đã nhận lãnh, và anh chị em đang đứng vững trong đó. 2 Nhờ Tin Mừng đó anh chị em được cứu, nếu anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không, dù anh chị em tin cũng vô ích.

3 Trước hết tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, 4 Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh, 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha và cho nhóm mười hai sứ đồ. 6 Sau đó cùng một lúc Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em xem thấy, nhiều người trong số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có vài người đã ngủ. 7 Sau đó Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. 8 Cuối cùng Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một người sinh sau đẻ muộn. 9 Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời. 10 Nhưng nhờ ân sủng của Ðức Chúa Trời mà ngày nay tôi được như thế này, và ân sủng của Ngài ban cho tôi thật đã không uổng phí, vì tôi đã làm việc vất vả hơn tất cả các vị ấy, nhưng nào phải tôi, đúng ra là ân sủng của Ðức Chúa Trời đã hành động qua tôi. 11 Nhưng bất kể các vị ấy hay tôi, chúng tôi đều rao giảng những điều ấy, và anh chị em cũng đã tin như vậy.

Sự Sống Lại của Chúng Ta

12 Nếu chúng tôi đã giảng rằng Ðấng Christ đã sống lại, tại sao trong anh chị em lại có người bảo rằng không có việc người chết sống lại? 13 Nếu người chết không sống lại thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 14 Nếu Ðấng Christ đã không sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh chị em cũng vô ích. 15 Ngoài ra chúng tôi bị xem là những kẻ làm chứng dối cho Ðức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng cho Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại trong khi Ngài không làm cho Ðấng Christ sống lại. 16 Vì nếu người chết không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 17 Và nếu Ðấng Christ đã không sống lại thì đức tin của anh chị em là vô ích; anh chị em vẫn còn sống trong tội lỗi mình. 18 Như vậy những người đã ngủ trong Ðấng Christ đều chết mất. 19 Nếu chúng ta chỉ hy vọng trong Ðấng Christ về đời này mà thôi thì trong mọi người chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn cả.

20 Nhưng sự thật là Ðấng Christ đã từ cõi chết sống lại rồi. Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21 Vì bởi một người mà sự chết đã đến, thì cũng bởi một Người, sự sống lại của những người chết cũng sẽ đến. 22 Vì trong A-đam mọi người đều chết thì trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23 Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa nên sống lại trước hết, kế đó đến lượt những người thuộc về Ðấng Christ sẽ sống lại trong sự hiện đến của Ngài. 24 Sau đó sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài trao vương quốc lại cho Ðức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phế bỏ tất cả quyền cai trị, tất cả quyền hành và quyền lực. 25 Vì Ngài phải trị vì cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù của Ngài dưới chân Ngài. 26 Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là tử thần. 27 Vì Ðức Chúa Trời sẽ bắt mọi vật phải đầu phục dưới chân Ngài. Nhưng khi nói “mọi vật phải đầu phục” thì hiển nhiên là ngoại trừ Ðấng bắt mọi vật phải đầu phục Ngài. 28 Khi mọi vật đã đầu phục Ngài rồi, thì chính Ngài là Con, cũng sẽ đầu phục Ðấng đã khiến mọi vật đầu phục Ngài, để Ðức Chúa Trời luôn là Ðấng trị vì tối thượng trong mọi sự và trên mọi loài.

29 Nếu không, những người chịu báp-têm thay cho những người chết có hy vọng gì? Nếu những người chết không sống lại thì tại sao họ chịu báp-têm thay cho những người chết? 30 Và tại sao chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm từng giờ? 31 Tôi chết mỗi ngày, thưa anh chị em; điều đó là thật đối với tôi như niềm hãnh diện của tôi về anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là thật vậy. 32 Nếu chỉ hy vọng nơi con người ở đời này mà thôi thì tôi được lợi gì khi chiến đấu với những thú dữ ở Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì

“Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”

33 Ðừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34 Hãy giác ngộ mà sống ngay lành, và đừng phạm tội nữa, vì có một số người sống như không biết gì về Ðức Chúa Trời. Tôi nói thế để anh chị em cảm thấy xấu hổ.

Sự Sống Lại của Thân Thể

35 Nhưng có người sẽ hỏi, “Làm thể nào người chết sống lại được? Họ lấy thân thể nào mà sống lại?”

36 Hỡi người khờ dại! Những gì bạn gieo xuống sẽ không phát sinh sự sống nếu không chết đi. 37 Những gì bạn gieo, không phải bạn gieo thân thể khi mọc lên sẽ có, mà chỉ là một hạt giống, chẳng hạn như hạt lúa mì hay hạt giống gì khác. 38 Ðức Chúa Trời ban cho nó sinh ra một thân thể theo ý Ngài muốn; mỗi hạt giống sinh ra một thân thể riêng. 39 Không phải mọi loài xác thịt đều có xác thịt giống nhau; xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài chim khác, xác thịt của loài cá khác. 40 Có những thân thể thuộc về trời, và có những thân thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác với vinh quang của thân thể thuộc về đất. 41 Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

42 Sự sống lại của người chết cũng vậy. Những gì gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43 gieo xuống là nhục nhã, nhưng sống lại là vinh hiển; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44 gieo xuống là thân thể thiên nhiên, nhưng sống lại là thân thể thiêng liêng. Nếu có thân thể thiên nhiên, thì cũng có thân thể thiêng liêng, 45 như có lời chép rằng,

“A-đam, con người đầu tiên, đã trở thành một linh hồn sống.”

A-đam cuối cùng chính là Thần ban sự sống.

46 Không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. 47 Người thứ nhất ra từ đất nên thuộc về đất; người thứ nhì thì đến từ trời. 48 Người thuộc về đất thế nào, những người thuộc về đất cũng thể ấy; người đến từ trời thế nào, những người thuộc về trời cũng thể ấy. 49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người đến từ trời.

50 Thưa anh chị em, điều tôi muốn nói là thế này: xác thịt và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời; những gì hay hư nát không thể thừa hưởng những gì bất diệt.

51 Này, tôi báo cho anh chị em một huyền nhiệm: không phải tất cả chúng ta sẽ ngủ hết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến hóa, 52 trong giây lát, trong chớp mắt, lúc tiếng kèn chót thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi vang, bấy giờ những người chết sẽ sống lại để hưởng sự bất diệt, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53 Vì thân thể sẽ hư nát này phải mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này phải mặc lấy thân thể bất tử. 54 Khi thân thể sẽ hư nát này mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này mặc lấy thân thể bất tử, thì lời đã chép sẽ được ứng nghiệm,

“Tử thần đã bị sự đắc thắng nuốt mất.”

55 “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi đâu?

Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi đâu?”

56 Nọc độc của tử thần là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là Luật Pháp, 57 nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng ban chiến thắng cho chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

58 Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, đừng rúng động, hãy gia tăng làm công việc Chúa luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa không vô ích đâu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành