I Cô-rinh-tô

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khái Quát

Nội Dung

Sách I Cô-rinh-tô gồm 16 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu