Gia-cơ: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB59C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Gia-cơ, đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến mười hai chi tộc đang tản lạc, lời chào thăm.

2. Các anh em của tôi! Khi anh em đối diện với đủ loại thử thách, hãy xem tất cả những điều đó là niềm vui, 3. hãy biết rằng việc thử thách đức tin của anh em sinh ra sự chịu đựng, 4. và khi sự chịu đựng đầy trọn, anh em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.

5. Nếu ai trong anh em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, và không hề làm cho xấu hổ, người ấy sẽ được ban cho; 6. tuy nhiên người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ. Người nghi ngờ giống như sóng biển, bị thổi và dập dồi theo gió. 7. Người như thế đừng mong sẽ nhận được gì từ Chúa; 8. đó là một người hai lòng, không dứt khoát trong mọi đường lối mình.

9. Anh em nào đang thấp kém, hãy hãnh diện về địa vị cao trọng của mình; 10. anh em nào giàu, người đó hãy khiêm tốn, bởi vì người đó sẽ qua đi như hoa cỏ. 11. Mặt trời mọc lên, tỏa hơi nóng, cỏ khô, hoa rụng, và vẻ đẹp của nó lụi tàn; người giàu cũng phai tàn giữa những toan tính của mình.

12. Phước cho người kiên trì chịu đựng thử thách, vì sau khi đã được chấp thuận, người ấy sẽ nhận được mão miện của sự sống, là điều đã được hứa ban cho những người yêu mến Ngài.

13. Không ai bị cám dỗ, rồi nói rằng: “Vì Ðức Chúa Trời mà tôi bị cám dỗ.” Ðức Chúa Trời không thể bị cám dỗ bởi điều ác, và chính Ngài không cám dỗ ai. 14. Nhưng một người bị cám dỗ khi người đó để dục vọng của mình lôi cuốn và quyến dụ; 15. rồi dục vọng hình thành, nảy sinh tội lỗi; và khi tội lỗi phát triển đầy trọn, đem đến sự chết. 16. Anh em yêu dấu của tôi! Đừng để bị lừa dối.

17. Mọi ơn lành tốt đẹp và mọi ân tứ toàn hảo đều đến từ trên, được ban xuống từ Cha của sự sáng; với Ngài không có sự thay đổi, và cũng không có sự chuyển dời của bóng. 18. Ngài đã dùng Lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.

19. Vì vậy, anh em yêu dấu của tôi! Mỗi người hãy mau nghe, chậm nói, và chậm giận; 20. bởi vì sự giận dữ của con người không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời. 21. Vì vậy, hãy từ bỏ những điều ô uế và quá nhiều gian ác; hãy khiêm tốn tiếp nhận Lời đã được trồng vào, là Lời có thể cứu linh hồn anh em.

22. Hãy là những người làm theo Lời, đừng chỉ là những người nghe, mà lừa dối chính mình. 23. Thật vậy, vì ai chỉ nghe Lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương; 24. người ấy nhìn mặt mình xong, rồi đi, và lập tức quên mình ra thể nào. 25. Nhưng ai nhìn kỹ vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, và cứ tiếp tục trong đó, không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người thực hành, người đó sẽ được phước trong việc làm của mình.

26. Nếu ai có vẻ như là có tín ngưỡng, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng của chính mình, tín ngưỡng của người đó là vô ích. 27. Tín ngưỡng thuần khiết và không ô uế trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, là thăm viếng các cô nhi và những quả phụ trong cơn khốn khó của họ, và giữ mình khỏi bị ô uế từ thế gian.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Gia-cơ, đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến mười hai chi tộc đang tản lạc, lời chào thăm.

2. Các anh em của tôi! Khi anh em đối diện với đủ loại thử thách, hãy xem tất cả những điều đó là niềm vui, 3. hãy biết rằng việc thử thách đức tin của anh em sinh ra sự chịu đựng, 4. và khi sự chịu đựng đầy trọn, anh em sẽ hoàn toàn và trọn vẹn, không thiếu điều gì.

5. Nếu ai trong anh em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, và không hề làm cho xấu hổ, người ấy sẽ được ban cho; 6. tuy nhiên người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ. Người nghi ngờ giống như sóng biển, bị thổi và dập dồi theo gió. 7. Người như thế đừng mong sẽ nhận được gì từ Chúa; 8. đó là một người hai lòng, không dứt khoát trong mọi đường lối mình.

9. Anh em nào đang thấp kém, hãy hãnh diện về địa vị cao trọng của mình; 10. anh em nào giàu, người đó hãy khiêm tốn, bởi vì người đó sẽ qua đi như hoa cỏ. 11. Mặt trời mọc lên, tỏa hơi nóng, cỏ khô, hoa rụng, và vẻ đẹp của nó lụi tàn; người giàu cũng phai tàn giữa những toan tính của mình.

12. Phước cho người kiên trì chịu đựng thử thách, vì sau khi đã được chấp thuận, người ấy sẽ nhận được mão miện của sự sống, là điều đã được hứa ban cho những người yêu mến Ngài.

13. Không ai bị cám dỗ, rồi nói rằng: “Vì Ðức Chúa Trời mà tôi bị cám dỗ.” Ðức Chúa Trời không thể bị cám dỗ bởi điều ác, và chính Ngài không cám dỗ ai. 14. Nhưng một người bị cám dỗ khi người đó để dục vọng của mình lôi cuốn và quyến dụ;15. rồi dục vọng hình thành, nảy sinh tội lỗi; và khi tội lỗi phát triển đầy trọn, đem đến sự chết. 16. Anh em yêu dấu của tôi! Đừng để bị lừa dối.

17. Mọi ơn lành tốt đẹp và mọi ân tứ toàn hảo đều đến từ trên, được ban xuống từ Cha của sự sáng; với Ngài không có sự thay đổi, và cũng không có sự chuyển dời của bóng. 18. Ngài đã dùng Lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.

19. Vì vậy, anh em yêu dấu của tôi! Mỗi người hãy mau nghe, chậm nói, và chậm giận; 20. bởi vì sự giận dữ của con người không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời. 21. Vì vậy, hãy từ bỏ những điều ô uế và quá nhiều gian ác; hãy khiêm tốn tiếp nhận Lời đã được trồng vào, là Lời có thể cứu linh hồn anh em.

22. Hãy là những người làm theo Lời, đừng chỉ là những người nghe, mà lừa dối chính mình. 23. Thật vậy, vì ai chỉ nghe Lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương; 24. người ấy nhìn mặt mình xong, rồi đi, và lập tức quên mình ra thể nào. 25. Nhưng ai nhìn kỹ vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, và cứ tiếp tục trong đó, không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người thực hành, người đó sẽ được phước trong việc làm của mình.

26. Nếu ai có vẻ như là có tín ngưỡng, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng của chính mình, tín ngưỡng của người đó là vô ích. 27. Tín ngưỡng thuần khiết và không ô uế trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, là thăm viếng các cô nhi và những quả phụ trong cơn khốn khó của họ, và giữ mình khỏi bị ô uế từ thế gian.

Bản Dịch 1925

1. Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!

2. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3. vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.

5. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. 6. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. 7. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: 8. ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.

9. Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, 10. kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11. Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.

12. Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. 13. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. 15. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

16. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: 17. mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 18. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.

19. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; 20. vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. 21. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.

22. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24. thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.

26. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. 27. Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Gia-cơ, một đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi mười hai chi tộc sống rải rác ở hải ngoại. Kính chào anh chị em.

Ðức Tin và Khôn Ngoan

2 Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. 4 Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.

5 Nếu ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không hề phiền trách, thì người ấy sẽ được ban cho. 6 Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ, vì người hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị dồi lên dập xuống theo luồng gió. 7 Người như thế đừng mong sẽ nhận được gì từ Chúa. 8 Ðó là một người hai lòng, không dứt khoát trong mọi đường lối mình.

Thái Ðộ trong Sự Giàu Nghèo

9 Anh chị em nào nghèo khó hãy hãnh diện về sự thanh cao của mình. 10 Còn anh chị em nào giàu có hãy hãnh diện về sự khiêm tốn của mình, vì đời người sẽ qua nhanh như hoa cỏ. 11 Khi mặt trời mọc lên, tỏa ra hơi nóng, khiến cỏ khô, hoa rụng, và vẻ đẹp của nó phai tàn; người giàu cũng vậy, đang khi đeo đuổi các công việc mình, giữa chừng người ấy chợt tàn rụi.

Thử Thách và Cám Dỗ

12 Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa đã hứa cho những người yêu kính Ngài.

13 Khi bị cám dỗ, xin đừng ai nói, “Tôi bị Ðức Chúa Trời cám dỗ,” vì Ðức Chúa Trời không thể bị điều ác nào cám dỗ, và chính Ngài không cám dỗ ai. 14 Nhưng một người bị cám dỗ khi để dục vọng mình quyến rũ và lôi cuốn mình. 15 Khi dục vọng được thai nghén, ắt sinh ra tội lỗi; khi tội lỗi phát triển đủ, ắt sinh ra sự chết.

Mọi Ðiều Tốt Ðẹp Ðến từ Chúa

16 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, đừng để mình bị lừa gạt. 17 Mọi ơn phước tốt đẹp và mọi quà tặng toàn hảo đều đến từ thiên thượng, từ Cha của mọi nguồn sáng ban xuống, với Ngài không có sự thay đổi hoặc không bóng biến đổi. 18 Theo ý muốn Ngài, Ngài đã dùng Lời chân lý sinh chúng ta, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các loài thọ tạo của Ngài.

Lắng Nghe và Làm Theo Lời Chúa

19 Thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em phải biết điều này: mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của người ta không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời. 21 Vậy hãy loại khỏi anh chị em mọi ô uế và xấu xa gian ác dẫy đầy, với lòng khiêm nhường hãy tiếp nhận Lời được cấy trong anh chị em, đó là Lời có thể cứu linh hồn anh chị em.

22 Hãy là những người làm theo Lời, chứ không là những người chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình. 23 Thật vậy ai chỉ nghe Lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương; 24 người ấy nhìn xong, rồi đi, và lập tức quên mặt mình ra thể nào. 25 Nhưng ai khảo sát kỹ trong luật toàn hảo, tức luật của tự do, và cứ vâng giữ nó, chứ không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người làm theo những điều luật đó dạy bảo, người ấy sẽ được phước trong công việc mình.

26 Nếu ai cho mình là người có đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng mình, thì sự theo đạo của người đó là vô ích. 27 Sự theo đạo trong sạch và không nhơ nhuốc trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng các cô nhi và các quả phụ trong cơn khốn khó của họ, và giữ mình khỏi bị ô nhiễm bởi thế gian.

Tài Liệu