Giu-đe: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB65C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Giu-đe, là đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ và là em của Gia-cơ, xin gởi đến những người được kêu gọi, đã được Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, yêu thương, và đã được Đức Chúa Jesus, là Đấng Christ, gìn giữ.

2. Nguyện xin sự thương xót, bình an và tình yêu được ban cho anh em gia tăng bội phần.

3. Các anh em yêu dấu! Trong khi tôi nôn nóng muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta; tôi cảm thấy cần viết để khích lệ anh em chiến đấu cách nhiệt thành cho đức tin đã có lần được truyền đạt cho các thánh đồ. 4. Bởi vì có nhiều người đã trà trộn vào giữa anh em, là những kẻ từ lâu đã bị định cho sự đoán phạt, tức là những kẻ không tin kính đã đánh đổi ân điển của Đức Chúa Trời của chúng ta cho nhục dục, và đã chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

5. Mặc dầu anh em đã biết, tôi vẫn muốn nhắc cho tất cả anh em một lần nữa về điều nầy, đó là Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, nhưng sau đó Ngài lại hủy diệt những người vô tín; 6. và cả những thiên sứ không giữ vị trí của mình, nhưng đã rời bỏ chỗ của mình, Ngài dùng xiềng giam họ vĩnh viễn trong nơi tăm tối cho tới ngày phán xét trọng đại. 7. Tương tự, Sô-đôm, Gô-mô-rơ và những thành chung quanh của chúng, đã buông mình vào sự gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên giống như chúng, cho nên đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương.

8. Cũng vậy, những kẻ mơ mộng nầy đã làm ô uế thân xác, không tôn trọng thẩm quyền, và phạm thượng đến các đấng vinh quang. 9. Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-chên chiến đấu với ma quỷ - lúc tranh chấp xác của Môi-se - cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói: “Xin Chúa quở trách ngươi.” 10. Nhưng những kẻ nầy thì xúc phạm đến bất kỳ những gì họ không biết, còn những gì họ biết bằng bản năng như thú vật vô tri, thì họ bị băng hoại trong những điều đó.

11. Thật khốn nạn cho họ bởi vì họ đã đi theo con đường của Ca-in, do tham lợi họ đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-am, và rồi bị hủy diệt trong sự phản loạn của Cô-rê.

12. Họ là những cạm bẫy trong bữa tiệc yêu thương của anh em. Họ dự tiệc mà không tôn kính, họ làm công việc chăn bầy chỉ vì chính mình. Họ là những đám mây không có nước bị gió đùa đi. Họ như cây mùa thu không trái, bị chết hai lần, bị bứt trốc gốc. 13. Họ như sóng cuồng của biển, sủi bọt ô nhơ của chính mình. Họ như những vì sao lạc lối, mà sự tối tăm sâu thẳm đã dành cho họ đời đời.

14. Cũng chính vì những người nầy mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã nói tiên tri rằng: “Kìa! Chúa đã đến với hằng vạn đấng thánh của Ngài 15. để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người, và kết án tất cả những kẻ vô tín về mọi việc vô tín mà họ đã làm, với tất cả mọi lời xấc xược mà những tội nhân vô tín đã nói chống lại Ngài.” 16. Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn; chìu theo những dục vọng của mình; khoa trương trong lời nói, tâng bốc ra mặt để trục lợi.

17. Nhưng các anh em yêu dấu! Hãy nhớ lại những lời mà các sứ đồ của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, đã nói trước. 18. Họ đã nói với anh em rằng: “Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, chạy theo những dục vọng vô tín của mình.” 19. Họ là những con người có đầu óc phàm tục, không có Đức Thánh Linh, gây chia rẻ.

20. Nhưng các anh em yêu dấu! Hãy xây dựng chính mình trên đức tin thánh khiết nhất của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. 21. Hãy giữ chính mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy trông đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, để được sự sống đời đời. 22. Hãy thương xót một số người đang bị chao đảo. 23. Hãy cứu những người khác bằng cách kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn kính sợ. Hãy ghét cả đến trang phục đã bị xác thịt làm cho ô uế.

24. Giờ đây, nguyện Đấng có thể giữ anh em khỏi vấp ngã và trình diện anh em trong sự hiện diện vinh quang của Ngài với sự toàn hảo và hân hoan 25. cho Đức Chúa Trời duy nhất, là Đấng Giải Cứu của chúng ta, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, được tôn vinh, oai nghi, thống trị, và uy quyền từ trước vô cùng, hiện nay, và cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Giu-đe, là đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ và là em của Gia-cơ, xin gởi đến những người được kêu gọi, đã được Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, yêu thương, và đã được Đức Chúa Jesus, là Đấng Christ, gìn giữ.

Cầu xin sự thương xót, bình an và tình yêu được ban cho anh em gia tăng bội phần.

Các anh em yêu dấu! Trong khi tôi nôn nóng muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi cảm thấy cần viết để khích lệ anh em chiến đấu cách nhiệt thành cho đức tin đã có lần đã được truyền đạt cho các thánh đồ. Bởi vì có nhiều người đã trà trộn vào giữa anh em, là những kẻ từ lâu đã bị định cho sự đoán phạt, tức là những kẻ không tin kính đã đánh đổi ân điển của Đức Chúa Trời của chúng ta cho nhục dục, và đã chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Mặc dầu anh em đã biết, tôi vẫn muốn nhắc cho tất cả anh em một lần nữa về điều nầy: Đó là Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, nhưng sau đó Ngài lại hủy diệt những người vô tín; và cả những thiên sứ không giữ vị trí của mình, nhưng đã rời bỏ chỗ của mình, Ngài đã dùng xiềng giam họ vĩnh viễn trong nơi tăm tối cho tới ngày phán xét trọng đại. Tương tự, Sô-đôm, Gô-mô-rơ và những thành chung quanh của chúng, đã buông mình vào sự gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên giống như chúng, cho nên đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương.

Cũng vậy, những kẻ mơ mộng nầy đã làm ô uế thân xác, không tôn trọng thẩm quyền, và phạm thượng đến các đấng vinh quang. Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-chên chiến đấu với ma quỷ - lúc tranh chấp xác của Môi-se - cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói: “Xin Chúa quở trách ngươi.” Nhưng những kẻ nầy thì xúc phạm đến bất kỳ những gì họ không biết, còn những gì họ biết bằng bản năng như thú vật vô tri, thì họ bị băng hoại trong những điều đó.

Thật khốn nạn cho họ bởi vì họ đã đi theo con đường của Ca-in, do tham lợi họ đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-am, và rồi bị hủy diệt trong sự phản loạn của Cô-rê.

Họ là những cạm bẫy trong bữa tiệc yêu thương của anh em. Họ dự tiệc mà không tôn kính, họ làm công việc chăn bầy chỉ vì chính mình. Họ là những đám mây không có nước bị gió đùa đi. Họ như cây mùa thu không trái, bị chết hai lần, bị bứt trốc gốc. Họ giống như sóng cuồng của biển, sủi bọt ô nhơ của chính mình. Họ như những vì sao lạc lối, mà sự tối tăm sâu thẳm đã dành cho họ đời đời.

Cũng chính vì những người nầy mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã nói tiên tri rằng: “Kìa! Chúa đến với hằng vạn đấng thánh của Ngài để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người, và kết án tất cả những kẻ vô tín về mọi việc vô tín mà họ đã làm, với tất cả mọi lời xấc xược mà những tội nhân vô tín đã nói chống lại Ngài.” Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn; chìu theo những dục vọng của mình; khoa trương trong lời nói, tâng bốc ra mặt để trục lợi.

Nhưng các anh em yêu dấu! Hãy nhớ lại những lời mà các sứ đồ của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, đã nói trước. Họ đã nói với anh em rằng: “Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, chạy theo những dục vọng vô tín của mình.” Họ là những con người có đầu óc phàm tục, không có Đức Thánh Linh, gây chia rẻ.

Nhưng các anh em yêu dấu! Hãy xây dựng chính mình trên đức tin thánh khiết nhất của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ chính mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy trông đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, để được sự sống đời đời. Hãy thương xót một số người đang bị chao đảo. Hãy cứu những người khác bằng cách kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn kính sợ. Hãy ghét cả đến trang phục đã bị xác thịt làm cho ô uế.

Giờ đây, nguyện Đấng có thể giữ anh em khỏi vấp ngã và trình diện anh em trong sự hiện diện vinh quang của Ngài với sự toàn hảo và hân hoan cho Đức Chúa Trời duy nhất, là Đấng Giải Cứu của chúng ta, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, được tôn vinh, oai nghi, thống trị, và uy quyền từ trước vô cùng, hiện nay, và cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Giu-đe, là đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ và là em của Gia-cơ, xin gởi đến những người được kêu gọi, đã được Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, yêu thương, đã được Đức Chúa Jesus, là Đấng Christ, gìn giữ.

2. Cầu xin sự thương xót, bình an và tình yêu ban cho anh em được gia tăng bội phần.

3. Các anh em yêu dấu! Trong khi tôi nôn nóng muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta; tôi cảm thấy cần viết để khích lệ anh em chiến đấu nhiệt thành cho đức tin đã có lần được truyền đạt cho các thánh đồ. 4. Bởi vì có nhiều người đã trà trộn vào giữa anh em, là những kẻ từ lâu đã bị định cho sự đoán phạt, tức là những kẻ không tin kính đã đánh đổi ân điển của Đức Chúa Trời của chúng ta cho nhục dục, và đã chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

5. Mặc dầu anh em đã biết, tôi vẫn muốn nhắc cho tất cả anh em một lần nữa về điều nầy, đó là Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, nhưng sau đó Ngài lại hủy diệt những người vô tín; 6. và cả những thiên sứ không giữ vị trí của mình, nhưng đã rời bỏ chỗ của mình, Ngài dùng xiềng giam họ vĩnh viễn trong nơi tăm tối cho tới ngày phán xét trọng đại. 7. Tương tự, Sô-đôm, Gô-mô-rơ và những thành chung quanh của chúng, đã buông mình vào sự gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên giống như chúng, cho nên đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương.

8. Cũng vậy, những kẻ mơ mộng nầy đã làm ô uế thân xác, không tôn trọng thẩm quyền, và phạm thượng đến các đấng vinh quang. 9. Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-chên chiến đấu với ma quỷ - lúc tranh chấp xác của Môi-se - cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói: “Xin Chúa quở trách ngươi.” 10. Nhưng những kẻ nầy thì xúc phạm đến bất cứ những gì họ không biết, còn những gì họ biết bằng bản năng như thú vật vô tri, thì họ bị băng hoại trong những điều đó.

11. Thật khốn nạn cho họ bởi vì họ đã đi theo con đường của Ca-in, do tham lợi họ đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-am, và bị hủy diệt trong sự phản loạn của Cô-rê.

12. Họ là những cạm bẫy trong bữa tiệc yêu thương của anh em. Họ dự tiệc mà không tôn kính, làm công việc chăn bầy chỉ vì chính mình. Họ là những đám mây không có nước bị gió đùa đi; như cây mùa thu không trái, bị chết hai lần, bị bứt trốc gốc; 13. họ như sóng cuồng của biển, sủi bọt ô nhơ của chính mình; như những vì sao lạc lối, mà sự tối tăm sâu thẳm đã dành cho họ đời đời.

14. Cũng chính vì những người nầy mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã nói tiên tri rằng: “Kìa! Chúa đã đến với hằng vạn đấng thánh của Ngài 15. để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người, và kết án tất cả những kẻ vô tín về mọi việc vô tín mà họ đã làm, với tất cả mọi lời xấc xược mà những tội nhân vô tín đã nói chống lại Ngài.” 16. Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn; chìu theo những dục vọng của mình; khoa trương trong lời nói, tâng bốc ra mặt để trục lợi.

17. Nhưng, các anh em yêu dấu! Hãy nhớ lại những lời mà các sứ đồ của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, đã nói trước. 18. Họ đã nói với anh em rằng: “Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, chạy theo những dục vọng vô tín của mình.” 19. Họ là những con người có đầu óc phàm tục, không có Đức Thánh Linh, gây chia rẻ.

20. Nhưng các anh em yêu dấu! Hãy xây dựng chính mình trên đức tin thánh khiết nhất của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. 21. Hãy giữ chính mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy trông đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, để được sự sống đời đời. 22. Hãy thương xót một số người đang bị chao đảo. 23. Hãy cứu những người khác bằng cách kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn kính sợ. Hãy ghét cả đến trang phục đã bị xác thịt làm cho ô uế.

24. Giờ đây, nguyện Đấng có thể giữ anh em khỏi vấp ngã và trình diện anh em trong sự hiện diện vinh quang của Ngài với sự toàn hảo và hân hoan 25. cho Đức Chúa Trời duy nhất, là Đấng Giải Cứu của chúng ta, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, được tôn vinh, oai nghi, thống trị, và uy quyền từ trước vô cùng, hiện nay, và cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn: 2. Nguyện xin sự thương xót, bình an và tình yêu ban cho anh em được gia tăng bội phần.

3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. 4. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.

5. Dầu Anh em đã học những điều nầy rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ê-díp-tô, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin; 6. còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. 7. Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. 8. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dể quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. 9. Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!

10. Song những kẻ nầy, hễ đều gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. 11. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê.

12. Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ; 13. như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời! 14. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: 15. Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. 16. Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta.

17. Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. 18. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. 19. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh.

20. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21. hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. 22. Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, 23. hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.

24. Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, 25. là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Giu-đe, một đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ và em trai của Gia-cơ, kính gởi những người được kêu gọi, được Ðức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Ðức Chúa Jesus Christ giữ gìn.

2 Nguyện xin ơn thương xót, sự bình an, và tình yêu thương được gia tăng bội phần trong anh chị em.

Số Phận Kinh Hoàng của Những Kẻ Lãnh Ðạo Giả

3 Thưa anh chị em yêu dấu, dù tôi rất nóng lòng muốn viết cho anh chị em về ơn cứu rỗi chung của chúng ta, tôi thiết tưởng cần phải viết để khích lệ anh chị em trong việc chiến đấu cho đức tin đã được ủy thác cho các thánh đồ một lần đủ cả. 4 Vì một số người đã lẻn vào trong vòng anh chị em, đó là những kẻ mà án phạt của họ đã được ghi trước từ xưa; những kẻ không tin kính ấy đã biến ân sủng của Ðức Chúa Trời thành cớ để biện minh cho nếp sống vô luân đồi trụy của họ và chối bỏ Ðấng Chủ Tể duy nhất, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

5 Dù anh chị em đã biết rõ mọi điều nầy, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh chị em, để anh chị em nhớ rằng, tuy đã có lần Chúa giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai-cập, nhưng sau đó Ngài lại tiêu diệt những kẻ không tin. 6 Những thiên sứ không giữ vị trí của họ, nhưng rời bỏ phạm vi của mình, đã bị Ngài xiềng và nhốt mãi dưới vực tối để chờ ngày phán xét lớn. 7 Tương tự, Thành Sô-đôm, Thành Gô-mô-ra, và các thành xung quanh hai thành ấy đã buông mình theo sự dâm ô và những ham muốn nhục dục ngược với tự nhiên, nên đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương cho chúng ta.

8 Cũng thế, những kẻ mơ mộng viển vông ấy đã làm ô uế chính thân thể họ, chống đối thẩm quyền, và báng bổ các đấng vinh hiển. 9 Ngay cả Thiên Sứ Trưởng Mi-chên khi đối phó với Ác Quỷ và tranh luận với nó về thi thể của Môi-se cũng không dám đưa ra phán quyết nào xúc phạm đến nó, mà chỉ nói, “Nguyện Chúa trách phạt ngươi!” 10 Thế mà những kẻ ấy đã báng bổ không tiếc lời về những gì họ không hiểu biết, còn về những gì họ biết bằng bản năng như súc vật vô tri thì lại bị những điều ấy tiêu diệt.

11 Khốn cho họ! Vì họ đã đi theo con đường của Ca-in, bởi tham lợi họ đã sa vào lầm lỗi của Ba-la-am, và bị hủy diệt trong sự phản loạn của Cô-ra.

12 Những kẻ đó là những vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương của anh chị em; họ không thấy ngại mà dự tiệc với anh chị em; đó là những người chăn chỉ lo nuôi mình. Họ như những đám mây không hơi nước bay theo gió; như cây mùa thu không trái, hai lần chết, bị bật gốc trốc rễ; 13 như sóng cuồng ngoài biển, sủi bọt ra là lộ những ô nhục của chính mình; như những ngôi sao lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho họ đời đời.

14 Ấy là về họ mà Ê-nóc, tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng, “Kìa, Chúa đến với muôn vàn đấng thánh của Ngài, 15 để thi hành sự phán xét trên mọi người, để kết án mọi kẻ không tin kính về mọi điều không tin kính chúng đã phạm, và về mọi lời xúc phạm đến Ngài mà những kẻ tội lỗi không tin kính đã nói phạm.”

16 Họ là những kẻ hay lằm bằm, bất mãn, và chiều theo những dục vọng xấu xa của mình. Miệng họ hay khoa trương về mình, và vì để kiếm lợi cho mình họ tâng bốc nịnh bợ trước mặt người ta.

Lời Khuyên Các Tín Hữu

17 Nhưng anh chị em, những người yêu quý, xin hãy nhớ lại những lời các vị sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đã nói trước. 18 Họ đã nói với anh chị em rằng,

“Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ hay nhạo báng, sống theo dục vọng xấu xa của chúng. 19 Chúng là những kẻ gây nên phe đảng, sống theo bản tính xác thịt, không có Ðức Thánh Linh.” còn là lời truyền khẩu)]

20 Nhưng anh chị em, những người được yêu quý, hãy gây dựng chính mình trên đức tin cực thánh của mình và cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh.

21 Hãy giữ chính mình trong tình yêu của Ðức Chúa Trời, và trông đợi ơn thương xót của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, để hưởng sự sống đời đời.

22 Hãy thương xót một số người đang bị chao đảo đức tin.

23 Hãy cứu những người khác bằng cách giật họ ra khỏi lửa.

Còn đối với những kẻ kia, hãy thương xót nhưng cũng vừa sợ, ghét luôn cả y phục đã bị da thịt họ làm cho ô uế.

Lời Chúc Tụng Cuối Thư

24 Giờ đây nguyện Ðấng có thể giữ gìn anh chị em khỏi vấp ngã và làm cho anh chị em đứng vững trước vinh quang Ngài một cách vẹn toàn trong niềm vui vô tả, 25 và nguyện Ðức Chúa Trời có một không hai, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, được vinh hiển, uy nghi, quyền lực, và quyền phép, từ trước vô cùng, hiện nay, cho đến đời đời. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành