Gia-cơ: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB59C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đừng thiên vị

1. Anh em của tôi! Là những người đã giữ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, anh em đừng nên thiên vị. 2. Nếu có một người đeo nhẫn vàng, trang phục sang trọng vào nơi hội họp của anh em, và cũng có một người nghèo trang phục rách rưới cũng đến nữa; 3. anh em chú ý đến người trang phục sang trọng và nói: “Mời ông hãy ngồi vào chỗ trang trọng nầy;” còn với người nghèo thì nói: “Ngươi hãy đứng đó,” hoặc “Hãy ngồi dưới chân của ta”; 4. như vậy, không phải anh em đã tạo sự phân biệt ở giữa anh em, và đã xét đoán với ý tưởng xấu hay sao?

5. Anh em yêu dấu của tôi, hãy lắng nghe: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo ở thế gian nầy để trở thành những người giàu trong đức tin và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài hay sao? 6. Nhưng anh em lại khinh dể người nghèo. Không phải những người giàu đang áp bức anh em và họ đang kéo anh em đến trước tòa án hay sao? 7. Không phải họ đang xúc phạm đến Danh tốt đẹp mà anh em đã kêu cầu hay sao?

8. Thật vậy, nếu anh em giữ vương luật: “Hãy yêu người lân cận như mình” theo lời Kinh Thánh, anh em đang thực hành điều tốt. 9. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị, thì anh em đang phạm tội - bị kết án bởi luật pháp như một người phạm pháp. 10. Bởi vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vấp phải chỉ một điều thì cũng sẽ chịu trách nhiệm tất cả. 11. Bởi vì Đấng đã phán: “Chớ phạm tội ngoại tình” cũng phán: “Chớ giết người.” Do đó nếu bạn không phạm tội ngoại tình nhưng phạm tội giết người thì bạn là người phạm pháp. 12. Vì vậy, hãy nói năng và hành động như sẽ bị phán xét bởi luật pháp của sự tự do. 13. Bởi vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét cách không thương xót. Nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét.

Đức tin và hành động

14. Anh em của tôi! Nếu có ai bảo mình có đức tin, nhưng người đó không có hành động, thì có ích lợi gì? Đức tin có cứu người ấy được không? 15. Ngay lúc này nếu một anh em hoặc một chị em không có quần áo, và thiếu thức ăn mỗi ngày, 16. mà có ai đó trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm, và ăn cho no,” nhưng không cho họ những nhu cầu của thân thể - thì có ích lợi gì không? 17. Đức tin cũng vậy, nếu nó không có hành động thì tự nó chết.

18. Nhưng có người nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, và tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn làm đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20. Hỡi người khờ dại! Bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là không có giá trị hay sao? 21. Không phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ hay sao? 22. Bạn thấy đó, đức tin hoạt động cùng với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên toàn hảo. 23. Như vậy, lời Kinh Thánh: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” đã được ứng nghiệm, và ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi một mình đức tin. 25. Cũng vậy, không phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động qua việc tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác hay sao? 26. Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

Bản Dịch Đại Chúng

Đừng thiên vị

Anh em của tôi! Là những người đã giữ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, anh em đừng nên thiên vị. Nếu có một người đeo nhẫn vàng, trang phục sang trọng vào nơi hội họp của anh em, và cũng có một người nghèo trang phục rách rưới cũng đến nữa; anh em chú ý đến người trang phục sang trọng và nói: “Mời ông hãy ngồi vào chỗ trang trọng nầy;” còn với người nghèo thì nói: “Ngươi hãy đứng đó,” hoặc “Hãy ngồi dưới chân của ta”; như vậy, không phải anh em đã tạo sự phân biệt ở giữa anh em, và đã xét đoán với ý tưởng xấu hay sao?

Anh em yêu dấu của tôi, hãy lắng nghe: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo ở thế gian nầy để trở thành những người giàu trong đức tin và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài hay sao? Tuy nhiên, anh em lại khinh dể người nghèo.

Không phải những người giàu đang áp bức anh em và họ đang kéo anh em đến trước tòa án hay sao? Không phải họ đang xúc phạm đến Danh tốt đẹp mà anh em đã kêu cầu hay sao?

Thật vậy, nếu anh em giữ vương luật: “Hãy yêu người lân cận như mình” theo lời Kinh Thánh, anh em đang thực hành điều tốt. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị, thì anh em đang phạm tội - bị kết án bởi luật pháp như một người phạm pháp. Bởi vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vấp phải chỉ một điều thì cũng sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Bởi vì Đấng đã phán: “Chớ phạm tội ngoại tình” cũng phán: “Chớ giết người.” Do đó nếu bạn không phạm tội ngoại tình nhưng phạm tội giết người thì bạn là người phạm pháp.

Vì vậy, hãy nói năng và hành động như sẽ bị phán xét bởi luật pháp của sự tự do. Bởi vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét cách không thương xót. Nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét.

Đức tin và hành động

Anh em của tôi! Nếu có ai bảo mình có đức tin, nhưng người đó không có hành động, thì có ích lợi gì? Đức tin có cứu người ấy được không? Ngay lúc này nếu có một anh em hoặc một chị em không có quần áo, và thiếu thức ăn mỗi ngày, mà có ai đó trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm, và ăn cho no,” nhưng không cho họ những nhu cầu của thân thể - thì có ích lợi gì không?

Đức tin cũng vậy, nếu nó không có hành động thì tự nó chết.

Nhưng có người nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, và tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn làm đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Hỡi người khờ dại! Bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là không có giá trị hay sao? Không phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ hay sao?

Bạn thấy đó, đức tin hoạt động cùng với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên toàn hảo. Như vậy, lời Kinh Thánh: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” đã được ứng nghiệm, và ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi một mình đức tin.

Cũng vậy, không phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động qua việc tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác hay sao?

Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Anh em của tôi! Là những người đã giữ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, anh em đừng nên thiên vị. 2. Nếu có một người đeo nhẫn vàng, trang phục sang trọng vào nơi hội họp của anh em, và cũng có một người nghèo trang phục rách rưới cũng đến nữa; 3. anh em chú ý đến người trang phục sang trọng và nói: “Mời ông hãy ngồi vào chỗ trang trọng nầy;” còn với người nghèo thì nói: “Ngươi hãy đứng đó,” hoặc “Hãy ngồi dưới chân của ta”; 4. như vậy, không phải anh em đã tạo sự phân biệt ở giữa anh em, và đã xét đoán với ý tưởng xấu hay sao?

5. Anh em yêu dấu của tôi, hãy lắng nghe: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo ở thế gian nầy để trở thành những người giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài hay sao? 6. Nhưng anh em lại khinh dể người nghèo. Không phải những người giàu đang áp bức anh em, và họ đang kéo anh em đến trước tòa án hay sao? 7. Không phải họ đang xúc phạm đến Danh tốt đẹp mà anh em đã kêu cầu hay sao?

8. Thật vậy, nếu anh em giữ vương luật: “Hãy yêu người lân cận như mình” theo lời Kinh Thánh, anh em đang thực hành điều tốt. 9. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị, thì anh em đang phạm tội - bị kết án bởi luật pháp như một người phạm pháp. 10. Bởi vì người nào giữ trọn cả luật pháp, mà vấp phải chỉ một điều, thì cũng sẽ chịu trách nhiệm tất cả. 11. Bởi vì Đấng đã phán: “Chớ phạm tội ngoại tình,” cũng phán: “Chớ giết người.” Do đó nếu bạn không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết người, thì bạn là người phạm pháp. 12. Vì vậy, hãy nói năng và hành động như sẽ bị phán xét bởi luật pháp của sự tự do. 13. Bởi vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét không thương xót. Sự thương xót chiến thắng sự phán xét.

14. Anh em của tôi! Nếu có ai bảo mình có đức tin, nhưng người đó không có hành động, thì có ích lợi gì? Đức tin có cứu người ấy được không? 15. Giờ đây nếu một anh em hoặc một chị em không có quần áo, và thiếu thức ăn mỗi ngày, 16. mà có ai đó trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm, và ăn cho no,” nhưng không cho họ những nhu cầu của thân thể - thì có ích lợi gì không? 17. Đức tin cũng vậy, nếu nó không có hành động thì tự nó chết.

18. Nhưng có người nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, và tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn làm đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20. Hỡi người khờ dại! Bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là không có giá trị hay không? 21. Không phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ hay sao? 22. Bạn thấy đó, đức tin hoạt động cùng với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên toàn hảo. 23. Như vậy, lời Kinh Thánh: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” đã được ứng nghiệm, và ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi một mình đức tin. 25. Cũng vậy, không phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động, qua việc tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác hay sao? 26. Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. 2. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 3. nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, 4. thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? 5. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? 6. Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7. Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao?

8. Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. 9. Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. 10. Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. 11. Vả, Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. 12. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. 13. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.

14. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? 15. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 16. mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? 17. Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. 18. Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. 19. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. 20. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? 21. Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? 22. Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. 23. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. 24. nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. 25. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? 26. Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.

Bản Dịch 2011

Kính Trọng Người Nghèo

1 Thưa anh chị em của tôi, những người tin thờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh hiển chúng ta, xin anh chị em đừng thiên vị ai. 2 Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, áo quần rách rưới, bước vào, 3 nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt này,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” 4 như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?

5 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây: Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và thành những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? 6 Thế mà anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? 7 Chẳng phải họ đã xúc phạm đến danh tốt đẹp mà anh chị em đã được gọi sao?

8 Anh chị em làm tốt, nếu anh chị em thực hành vương luật theo như Kinh Thánh đã dạy,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”

9 Nhưng nếu anh chị em thiên vị, thì anh chị em phạm tội và bị Luật Pháp kết tội là kẻ phạm luật. 10 Vì ai giữ trọn Luật Pháp nhưng chỉ vi phạm một điều, người ấy bị coi như đã vi phạm tất cả. 11 Vì Ðấng đã phán,

“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,”

cũng đã phán,

“Ngươi chớ sát nhân.”

Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng bạn sát nhân, bạn đã trở thành kẻ vi phạm Luật Pháp.

12 Thế thì anh chị em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét đoán theo luật của tự do. 13 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. sự thương xót thắng hơn sự xét đoán.

Ðức Tin và Hành Ðộng

14 Thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói mình có đức tin nhưng không có các hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Ðức tin ấy có thể cứu người đó chăng? 15 Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm ăn và áo mặc hằng ngày, 16 mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc cho ấm, và hãy ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17 Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.

18 Nhưng nếu ai nói, “Bạn có đức tin, còn tôi có các hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có các hành động của bạn, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn đức tin của tôi bằng các hành động của tôi.

19 Bạn tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời; bạn tin đúng. Ngay cả các quỷ cũng tin và run sợ.

20 Hỡi người khờ dại, bạn muốn biết đức tin không có các hành động là vô ích chăng?

21 Chẳng phải Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta được xưng công chính nhờ các hành động khi ông dâng I-sác con trai ông trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin phối hợp với các hành động của ông, và các hành động làm cho đức tin được trọn vẹn. 23 Và lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm,

“Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính,”

và ông được gọi là bạn của Ðức Chúa Trời.

24 Bạn thấy đó, một người được kể là công chính nhờ các hành động, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.

25 Tương tự, chẳng phải Ra-háp, người kỹ nữ, được kể là công chính nhờ các hành động khi nàng tiếp các sứ giả và bày cho họ trốn thoát bằng một con đường khác sao?

26 Như thân thể không có linh hồn thì chết thể nào, đức tin không có các hành động cũng chết như vậy. 

Tài Liệu