Ma-thi-ơ: Chương 10

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB40C010)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa chọn mười hai sứ đồ

1. Ngài triệu tập mười hai môn đồ của Ngài, rồi ban cho họ thẩm quyền để họ đuổi các tà linh, và chữa lành mọi bệnh tật và mọi đau yếu. 2. Đây là tên của mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của ông; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của ông; 3. Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; 4. Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội Ngài.

Sứ mạng của mười hai sứ đồ

5. Đức Chúa Jesus sai mười hai sứ đồ nầy ra đi, và dặn họ rằng: “Đừng đi vào con đường đến với dân ngoại, cũng đừng vào bất cứ một thành nào của dân Sa-ma-ri; 6. thay vì như vậy, hãy đến với những con chiên tản lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. 7. Hãy tiếp tục loan báo rằng: ‘Vương quốc của thiên đàng đã đến gần.’ 8. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm tinh sạch những người bị phung, và đuổi các quỷ. Các ngươi đã nhận cách miễn phí, thì hãy cho cách miễn phí. 9. Đừng đem vàng, bạc, hoặc đồng trong thắt lưng của các ngươi; 10. cũng đừng đem túi cho hành trình, đừng mang hai áo, nhiều giày, hay gậy, bởi vì người làm việc xứng đáng được chu cấp. 11. Khi các ngươi vào bất cứ thành nào, hay làng nào, hãy dò hỏi tại đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại tại đó cho đến lúc ra đi. 12. Khi vào nhà nào, hãy cầu chúc cho nhà đó; 13. nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an của các ngươi sẽ đến với nơi đó; nếu không xứng đáng, sự bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14. Nếu ai không tiếp đón hoặc không nghe lời của các ngươi, hãy rời khỏi nhà đó hoặc thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân của các ngươi. 15. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành đó.

Chúa khuyến cáo về sự bách hại cho những người theo Ngài

16. Kìa, Ta sai các ngươi đi như những con chiên giữa bầy muông sói. Vì vậy hãy khôn như rắn, đơn thuần như chim bồ câu. 17. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người đời, bởi vì họ sẽ nộp các ngươi cho các tòa án, và họ đánh đòn các ngươi trong những nhà hội của họ. 18. Các ngươi sẽ bị giải đến trước các thống đốc và các vua, để làm chứng về Ta cho những người đó và cho các dân ngoại. 19. Và khi họ đem nộp các ngươi, đừng lo sợ rằng các ngươi phải nói như thế nào hoặc nói những gì, bởi vì trong lúc đó những gì các ngươi cần phải nói sẽ được ban cho các ngươi. 20. Bởi vì các ngươi không phải là những người đang nói, nhưng Thánh Linh của Cha của các ngươi đang nói qua các ngươi.

21. Lúc đó, anh em sẽ nộp anh em để bị giết; và rồi cha con. Con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. 22. Các ngươi sẽ bị tất cả ghét vì danh của Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu. 23. Khi nào người ta bách hại các ngươi trong thành nầy, hãy chạy trốn sang thành kế cận. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi chưa đi hết những thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.

24. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ của mình. 25. Môn đồ trở nên giống như thầy của mình, đầy tớ được như chủ của mình, là đủ. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, những người trong nhà sẽ bị gọi là gì nữa!

Đấng xứng đáng để kính sợ

26. Vì vậy, các ngươi đừng sợ họ; bởi vì không có điều gì che đậy mà không bị phơi bày; không có điều gì giấu kín mà không được biết. 27. Cho nên những gì Ta nói với các ngươi trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các ngươi nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. 28. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng nên sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thể xác trong hỏa ngục. 29. Không phải hai con chim sẻ chỉ bán được một cắc bạc hay sao? Tuy nhiên không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha của các ngươi. 30. Ngay cả tóc trên đầu của các ngươi cũng đã được đếm. 31. Vì vậy, đừng sợ hãi, bởi vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ.

Phần thưởng cho người xưng nhận Chúa

32. Vì vậy, ai xưng nhận Ta trước mặt những người đời, Ta cũng sẽ xưng nhận người đó trước mặt Cha Ta ở trên trời; 33. còn ai chối bỏ Ta trước mặt những người đời, Ta cũng sẽ chối bỏ người đó trước mặt Cha Ta ở trên trời.

Chấp nhận trả giá để theo Chúa

34. Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem bình an cho thế giới; Ta đến không phải để đem bình an, nhưng là một lưỡi gươm. 35. Ta đến để phân rẽ con trai với cha của mình, con gái với mẹ của mình, con dâu với mẹ chồng của mình; 36. và kẻ thù của một người là những người nhà của người đó. 37. Người nào yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng cho Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 38. Ai không vác thập tự giá của mình và theo Ta thì không xứng đáng cho Ta. 39. Ai tìm kiếm mạng sống của mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống của mình thì sẽ tìm lại được.

Phần thưởng cho sự phục vụ

40. Ai tiếp các ngươi, là tiếp Ta; ai tiếp Ta, là tiếp Đấng đã sai Ta. 41. Ai tiếp một tiên tri vì là một tiên tri, sẽ nhận phần thưởng của tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42. Ai cho một trong những người bé nhỏ nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người đó là môn đồ của Ta; thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa chọn mười hai sứ đồ

Đức Chúa Jesus triệu tập mười hai môn đồ của Ngài rồi ban cho họ thẩm quyền để họ đuổi các tà linh và chữa lành mọi bệnh tật cùng mọi đau yếu. 2. Đây là tên của mười hai sứ đồ: Thứ nhất: Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, là em trai của ông; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, là em trai của Gia-cơ; Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, là người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; Si-môn, người Ca-na-an cực đoan, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội Ngài.

Sứ mạng của mười hai sứ đồ

Đức Chúa Jesus sai mười hai sứ đồ nầy ra đi, và dặn họ rằng: “Đừng đi vào con đường đến với dân ngoại, cũng đừng vào bất cứ một thành nào của dân Sa-ma-ri; thay vì như vậy, hãy đến với những con chiên tản lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. Hãy tiếp tục loan báo rằng: ‘Vương quốc của thiên đàng đã đến gần.’ Hãy chữa lành những người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm tinh sạch những người bị phung, và đuổi các quỷ. Các ngươi đã nhận cách miễn phí, thì hãy cho cách miễn phí. Đừng đem vàng, bạc, hoặc đồng nào trong thắt lưng của các ngươi; cũng đừng đem túi cho cuộc hành trình, đừng mang hai áo, nhiều giày, hay gậy, bởi vì người làm việc xứng đáng được chu cấp. Khi các ngươi vào bất cứ thành nào, hay làng nào, hãy dò hỏi tại đó có ai là người xứng đáng và thích hợp, rồi hãy ở lại tại đó cho đến lúc ra đi. Khi vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà đó; nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an của các ngươi sẽ đến với nơi đó; nếu không xứng đáng, sự bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. Nếu ai không tiếp đón, hoặc không nghe lời của các ngươi, hãy rời khỏi nhà đó hoặc thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân của các ngươi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành đó.

Chúa khuyến cáo về sự bách hại cho những người theo Ngài

Kìa, Ta sai các ngươi đi như những con chiên giữa bầy muông sói. Vì vậy hãy khôn như rắn, đơn sơ thuần khiết như chim bồ câu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người đời, bởi vì họ sẽ nộp các ngươi cho các tòa án, và họ đánh đòn các ngươi trong những nhà hội của họ. Các ngươi sẽ bị giải đến trước các thống đốc và các vua, để làm chứng về Ta cho những người đó và cho các dân ngoại. Và khi họ đem nộp các ngươi, đừng lo sợ rằng các ngươi phải nói như thế nào hoặc nói những gì, bởi vì trong lúc đó những gì các ngươi cần phải nói sẽ được ban cho các ngươi. Bởi vì các ngươi không phải là những người đang nói, nhưng Thánh Linh của Cha của các ngươi đang nói qua các ngươi.

Lúc đó, anh em sẽ nộp anh em của mình để bị giết; và rồi đến cha con. Con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. Các ngươi sẽ bị tất cả ghét vì danh của Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu.

Khi nào người ta bách hại các ngươi trong thành nầy, hãy chạy trốn sang thành kế cận. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi chưa đi hết những thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.

Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ của mình. Môn đồ trở thành giống như thầy của mình, đầy tớ được như chủ của mình, là đủ.

Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, những người trong nhà sẽ bị gọi là gì nữa!

Đấng xứng đáng để kính sợ

Vì vậy, các ngươi đừng sợ họ; bởi vì không có điều gì che đậy mà không bị phơi bày; không có điều gì giấu kín mà không được biết. Cho nên những gì Ta nói với các ngươi trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các ngươi nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng nên sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thể xác trong hỏa ngục. Không phải hai con chim sẻ chỉ bán được một cắc bạc hay sao? Tuy nhiên không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha của các ngươi. Ngay cả tóc trên đầu của các ngươi cũng đã được đếm. Vì vậy, đừng sợ hãi, bởi vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ.

Phần thưởng cho người xưng nhận Chúa

Vì vậy, ai xưng nhận Ta trước mặt những người đời, Ta cũng sẽ xưng nhận người đó trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối bỏ Ta trước mặt những người đời, Ta cũng sẽ chối bỏ người đó trước mặt Cha Ta ở trên trời.

Chấp nhận trả giá để theo Chúa

Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem bình an cho thế giới; Ta đến không phải để đem bình an, nhưng là một lưỡi gươm. Ta đến để phân rẽ con trai với cha của mình, con gái với mẹ của mình, con dâu với mẹ chồng của mình; và kẻ thù của một người là những người nhà của người đó. Người nào yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng cho Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta. Ai không vác thập tự giá của mình và theo Ta thì không xứng đáng cho Ta. Ai tìm kiếm mạng sống của mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống của mình thì sẽ tìm lại được.

Phần thưởng cho sự phục vụ

Ai tiếp các ngươi, là tiếp Ta; ai tiếp Ta, là tiếp Đấng đã sai Ta. Ai tiếp một tiên tri vì là một tiên tri, sẽ nhận phần thưởng của tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Ai cho một trong những người bé nhỏ nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người đó là môn đồ của Ta; thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chúa chọn mười hai sứ đồ

1. Ngài triệu tập mười hai môn đồ của Ngài, rồi ban cho họ thẩm quyền để họ đuổi các tà linh, và chữa lành mọi bệnh tật và mọi đau yếu. 2. Đây là tên của mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của ông; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của ông; 3. Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; 4. Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội Ngài.

Sứ mạng của mười hai sứ đồ

5. Đức Chúa Jesus sai mười hai sứ đồ nầy ra đi, và dặn họ rằng: “Đừng đi vào con đường đến với dân ngoại, cũng đừng vào bất cứ một thành nào của dân Sa-ma-ri; 6. thay vì như vậy, hãy đến với những con chiên tản lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. 7. Hãy tiếp tục loan báo rằng: ‘Vương quốc của thiên đàng đã đến gần.’ 8. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm tinh sạch những người bị phung, và đuổi các quỷ. Các ngươi đã nhận cách miễn phí, thì hãy cho cách miễn phí. 9. Đừng đem vàng, bạc, hoặc đồng trong thắt lưng của các ngươi; 10. cũng đừng đem túi cho hành trình, đừng mang hai áo, nhiều giày, hay gậy, bởi vì người làm việc xứng đáng được chu cấp. 11. Khi các ngươi vào bất cứ thành nào, hay làng nào, hãy dò hỏi tại đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại tại đó cho đến lúc ra đi. 12. Khi vào nhà nào, hãy cầu chúc cho nhà đó; 13. nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an của các ngươi sẽ đến với nơi đó; nếu không xứng đáng, sự bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14. Nếu ai không tiếp đón hoặc không nghe lời của các ngươi, hãy rời khỏi nhà đó hoặc thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân của các ngươi. 15. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành đó.

Chúa khuyến cáo về sự bách hại cho những người theo Ngài

16. Kìa, Ta sai các ngươi đi như những con chiên giữa bầy muông sói. Vì vậy hãy khôn như rắn, đơn thuần như chim bồ câu. 17. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người đời, bởi vì họ sẽ nộp các ngươi cho các tòa án, và họ đánh đòn các ngươi trong những nhà hội của họ. 18. Các ngươi sẽ bị giải đến trước các thống đốc và các vua, để làm chứng về Ta cho những người đó và cho các dân ngoại. 19. Và khi họ đem nộp các ngươi, đừng lo sợ rằng các ngươi phải nói như thế nào hoặc nói những gì, bởi vì trong lúc đó những gì các ngươi cần phải nói sẽ được ban cho các ngươi. 20. Bởi vì các ngươi không phải là những người đang nói, nhưng Thánh Linh của Cha của các ngươi đang nói qua các ngươi.

21. Lúc đó, anh em sẽ nộp anh em để bị giết; và rồi cha con. Con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. 22. Các ngươi sẽ bị tất cả ghét vì danh của Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu. 23. Khi nào người ta bách hại các ngươi trong thành nầy, hãy chạy trốn sang thành kế cận. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi chưa đi hết những thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.

24. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ của mình. 25. Môn đồ trở nên giống như thầy của mình, đầy tớ được như chủ của mình, là đủ. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, những người trong nhà sẽ bị gọi là gì nữa!

Đấng xứng đáng để kính sợ

26. Vì vậy, các ngươi đừng sợ họ; bởi vì không có điều gì che đậy mà không bị phơi bày; không có điều gì giấu kín mà không được biết. 27. Cho nên những gì Ta nói với các ngươi trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các ngươi nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. 28. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng nên sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thể xác trong hỏa ngục. 29. Không phải hai con chim sẻ chỉ bán được một cắc bạc hay sao? Tuy nhiên không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha của các ngươi. 30. Ngay cả tóc trên đầu của các ngươi cũng đã được đếm. 31. Vì vậy, đừng sợ hãi, bởi vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ.

Phần thưởng cho người xưng nhận Chúa

32. Vì vậy, ai xưng nhận Ta trước mặt những người đời, Ta cũng sẽ xưng nhận người đó trước mặt Cha Ta ở trên trời; 33. còn ai chối bỏ Ta trước mặt những người đời, Ta cũng sẽ chối bỏ người đó trước mặt Cha Ta ở trên trời.

Chấp nhận trả giá để theo Chúa

34. Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem bình an cho thế giới; Ta đến không phải để đem bình an, nhưng là một lưỡi gươm. 35. Ta đến để phân rẽ con trai với cha của mình, con gái với mẹ của mình, con dâu với mẹ chồng của mình; 36. và kẻ thù của một người là những người nhà của người đó. 37. Người nào yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng cho Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 38. Ai không vác thập tự giá của mình và theo Ta thì không xứng đáng cho Ta. 39. Ai tìm kiếm mạng sống của mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống của mình thì sẽ tìm lại được.

Phần thưởng cho sự phục vụ

40. Ai tiếp các ngươi, là tiếp Ta; ai tiếp Ta, là tiếp Đấng đã sai Ta. 41. Ai tiếp một tiên tri vì là một tiên tri, sẽ nhận phần thưởng của tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42. Ai cho một trong những người bé nhỏ nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người đó là môn đồ của Ta; thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. 2. Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; 3. Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; 4. Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.

5. Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6. song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. 8. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. 9. Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; 10. cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn. 11. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. 12. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy; 13. nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. 14. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. 15. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.

16. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu. 17. Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; 18. lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. 19. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. 20. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.

21. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. 22. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.

23. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.

24. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. 25. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!

26. Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. 27. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.

28. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

29. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. 30. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. 31. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.

32. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; 33. còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. 34. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. 35. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; 36. và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.

37. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; 38. ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. 39. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.

40. Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta. 41. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. 42. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.

Bản Dịch 2011

Mười Hai Sứ Ðồ

(Mác 3:13-19; Lu 6:12-16)

1 Ngài gọi mười hai môn đồ Ngài đến và ban cho họ quyền phép trên các tà linh ô uế để đuổi trừ chúng và chữa lành mọi đau yếu và mọi bịnh tật. 2 Ðây là tên của mười hai sứ đồ: trước hết là Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ, và Anh-rê em trai ông; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng em trai ông; 3 Phi-líp và Ba-thô-lô-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ người thu thuế; Gia-cơ con của Anh-phê, và Tha-đê; 4 Si-môn người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt kẻ phản Ngài.

Sứ Mạng của Các Sứ Ðồ

(Mác 6:7-13; Lu 9:1-6)

5 Ðức Chúa Jesus sai mười hai người ấy ra đi và dặn rằng, “Ðừng đi đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri, 6 nhưng thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. 7 Ði đâu cũng hãy loan báo tin vui rằng, ‘Vương quốc thiên đàng đang đến gần.’ 8 Hãy chữa lành người bịnh, khiến kẻ chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi trừ các quỷ. Các ngươi đã được nhận lãnh miễn phí, hãy ban cho cách miễn phí. 9 Ðừng đem theo vàng, bạc, hay đồng nào trong thắt lưng, 10 cũng đừng mang theo túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng hưởng lương của mình.

11 Khi vào thành nào hoặc làng nào, hãy hỏi xem ai là người xứng đáng ở đó, và hãy ở nhà người ấy cho đến khi đi. 12 Khi các ngươi vào nhà nào, hãy chúc phước bình an cho nhà ấy. 13 Nếu gia đình đó xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ ở với họ; còn nếu họ không xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không hoan nghênh các ngươi và không nghe lời dạy của các ngươi, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi khi rời thành đó hay nhà đó. 15 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân các xứ Sô-đôm và Gô-mô-ra sẽ được xử nhẹ hơn dân thành đó.”

Sự Bách Hại

(Mác 13:9-13; Lu 21:12-17)

16 “Này, Ta sai các ngươi ra đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn lanh như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi cho các hội đồng xét xử và đánh đập các ngươi trong các hội đường. 18 Các ngươi sẽ bị điệu đến trước các tổng trấn và các vua chúa vì cớ Ta, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại về Ta. 19 Khi họ đem các ngươi ra xét xử, đừng lo phải nói thế nào hoặc sẽ nói điều gì, vì những điều phải nói sẽ được ban cho các ngươi trong chính giờ đó. 20 Vì chẳng phải các ngươi sẽ tự mình nói, bèn là Ðức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ nói qua các ngươi.

21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và khiến cho cha mẹ phải chết. 22 Các ngươi sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.

23 Khi người ta bách hại các ngươi trong thành này, hãy trốn sang thành khác. Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi đi chưa hết các thành của I-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.

24 Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì cũng đủ lắm rồi. Nếu chủ nhà mà họ còn gọi là Bê-ên-xê-bun thì những người trong nhà họ sẽ gọi còn tệ hơn biết dường nào.”

Ðấng Ðáng Kính Sợ

(Lu 12:2-7)

26 “Vậy các ngươi đừng sợ họ, vì chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày; chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến. 27 Những gì Ta dạy bảo các ngươi trong đêm tối, hãy nói ra giữa ban ngày; những gì các ngươi nghe khẽ bên tai, hãy lên sân thượng mái nhà mà công bố.

28 Các ngươi đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Ðấng có thể diệt cả thân thể lẫn linh hồn trong hỏa ngục.

29 Không phải hai con chim sẻ bán giá một cắc bạc sao? Nhưng nếu Cha các ngươi không cho phép thì chẳng một con nào bị rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các ngươi đừng sợ; các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ.”

Can Ðảm Xưng Nhận Chúa

(Lu 12:8-9, 51-53; 14:26-27)

32 “Vậy nếu ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta trên trời. 33 Còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha Ta trên trời. 34 Ðừng tưởng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Ta đến đã tạo sự bất hòa giữa con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, 36 và kẻ thù của một người lại là người nhà mình!

37 Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta không xứng đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình theo Ta không xứng đáng cho Ta. 39 Ai chỉ lo tìm kiếm cho đời sống mình sẽ mất nó, nhưng ai từ bỏ đời sống mình vì cớ Ta sẽ tìm được nó.”

Phần Thưởng

(Mác 9:41)

40 “Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta; ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Ðấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp nhận một đấng tiên tri vì người ấy là đấng tiên tri sẽ nhận được phần thưởng của đấng tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính vì người ấy là người công chính sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này dù chỉ một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ Ta, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Tài Liệu