Ban Nhuận Chánh Thánh Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Chúa Là Vua (1949)
 2. Chúc Hôn Lễ (1949)
 3. Chúc Mừng Gia Đình Mới (1949)
 4. Đoạn Thiên Ca (1949)
 5. Ghết-sê-ma-nê (1949)
 6. Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng (1942)
 7. Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng (1949)
 8. Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân (1949)
 9. Muôn Dân Thở Than (1949)
 10. Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố (1949)
 11. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ (1949)
 12. Nguyện Ngài Nhớ Tôi (1949)
 13. Nô-ên Đầu Tiên (1948)
 14. Ôi Cha Thánh Khiết (1949)
 15. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời (1949)
 16. Việt Nam Ca (1949)
 17. Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua (1949)
Nguyên Tác
 • Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
 • Hymns of the Christian Life, #603
 • Den Himmelske Lovsang
 • The Hour in Dark Gethsemane
 • The Strife Is Over
 • Jesus, Thou Joy of Loving Hearts
 • Christ Receiveth Sinful Men
 • Hymns of the Christian Life, #199
 • Kirken den er et gammelt Hus
 • The First Noel
 • Dir, Herr, sei dieses Kind empfohlen
 • The Old Year Hath Now Passed Away
Lời
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Asa Hull
 • Francis Pott
 • Ber­nard of Clair­vaux
 • Erd­mann Neu­meis­ter
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Nicolai F.S. Grundtvig
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Dân Ca Anh - Thế Kỷ 18
 • Christoph F. Neander
 • Edwin O. Excell
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Catherine Winkworth
Nhạc
 • Philip Nicolai
 • Carl M. von Weber
 • Edgren
 • Asa Hull
 • William H. Monk
 • Ray Palm­er
 • James McGranahan
 • Lowell Mason
 • Ludvig M. Lindeman
 • John D. Olsen (Hòa Âm)
 • Joanna Kinker
 • Dân Ca Anh
 • H. Peccy Smith
 • Charles Gounod
 • F. Paulus
 • Ludvig M. Lindeman

Tham Khảo