Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Thou Joy of Loving Hearts
  • Tựa đề: Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
  • Nguyên tác: Ber­nard of Clair­vaux, 12th Cen­tu­ry
  • Lời Anh: Ray Palm­er, 1858
  • Nhạc: Nhịp đổi bởi John D. Olsen
  • Tài Liệu:
  • Ray Palm­er, 1858, in his Po­et­ic­al Works (New York: 1876).
  • A Hymn­al for Use in the Eng­lish Church, by J. Grey, 1866

Lời Anh

Jesus, Thou Joy of Loving Hearts
1. Jesus, Thou Joy of loving hearts,
Thou Fount of life, Thou Light of men,
From the best bliss that earth imparts,
We turn unfilled to Thee again.
2. Thy truth unchanged hath ever stood;
Thou savest those that on Thee call;
To them that seek Thee Thou art good,
To them that find Thee all in all.
3. We taste Thee, O Thou living Bread,
And long to feast upon Thee still;
We drink of Thee, the Fountainhead,
And thirst our souls from Thee to fill.
4. Our restless spirits yearn for Thee,
Wherever our changeful lot is cast;
Glad when Thy gracious smile we see,
Blessed when our faith can hold Thee fast.
5. O Jesus, ever with us stay,
Make all our moments calm and bright;
Chase the dark night of sin away,
Shed over the world Thy holy light.

Lời Việt

Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
1. Jêsus nguồn vui vẻ cho mọi lòng
Vầng ô hằng soi sáng, suối muôn đời
Phước thế gian từ nay tôi không mòng
Lòng đây cầu Jêsus xuống phước trời.
2. Nghìn thu nguồn chân lý không sai dời
Chuộc ai thật ăn năn khẩn kêu Ngài
Chúa rất nhơn hiền, đối ai cầu vời
Còn ai gặp được Chúa phước lâu dài.
3. Jêsus, Ngài thật bánh muôn muôn đời
Lòng tôi từng vui nếm, ước ăn hoài
Uống nước nơi Ngài, suối thiêng từ trời
Lòng tôi từ nay luôn thỏa trong Ngài.
4. Dầu tôi hồn ngơ ngẩn, thân đọa đầy
Sầu tư cùng lao khổ, quyết trông Ngài
Thỏa thay khi nhìn Chúa mỉm cười rày
Lòng tin cầm tay Chúa phước hạnh hoài.
5. Jêsus, nguyền luôn ở bên tôi rày
Đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài
Đuổi tan đêm dài tối tăm tội đầy
Thần quang hằng soi sáng khắp nhơn loài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo