Tít

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tít (Τίτος - Titus) là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Tít, một nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Cơ-rết (Crete).

Khái Quát

Cùng với I Ti-mô-thêII Ti-mô-thê, sách Tít được các nhà nghiên cứu phân loại vào nhóm các Thư Tín Mục Vụ. Ba sách này ghi lại những lời hướng dẫn về cách tổ chức, điều hành và giải quyết một số vấn đề trong Hội Thánh mà một người lãnh đạo Hội Thánh cần biết.

Tác Giả

Tác giả thư Tít là Sứ đồ Phao-lô. Tên tác giả được ghi nhận trong lời chào trong phần mở đầu của bức thư (Tít 1:1).

Vài Nét Về Tít

Tít là một trong số những người đã được Sứ đồ Phao-lô dẫn dắt tin nhận Chúa (Tít 1:4) và đã giúp ích nhiều cho Phao-lô trong chức vụ của ông.

Khi Sứ đồ Phao-lô rời An-ti-ốt để đi gặp cách nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, ông đã đem Tít cùng đi (Ga-la-ti 2:1-3). Tại Giê-ru-sa-lem, Tít - một người ngoại quốc - được các nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem chấp nhận là Cơ Đốc nhân mà không phải chịu phép cắt bì. Việc công nhận Tít là Cơ Đốc nhân đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức của các nhà lãnh đạo Hội Thánh về yêu cầu đòi áp đặt quy luật của Do Thái giáo trên những tín hữu ngoại quốc (Ga-la-ti 2:3-5).

Tên của Tít được nhắc 13 lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Ông đã cộng tác với Sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô trong vòng lưu hành truyền giáo thứ ba. Từ đó, Sứ đồ Phao-lô đã cử Tít đi Cô-rinh-tô - một Hội Thánh có rất nhiều vấn đề - để giúp công việc Hội Thánh tại đó (II Cô-rinh-tô 2:12-13; 7:5-6; 8:6).

Sau khi Phao-lô được phóng thích khỏi nhà tù tại Rô-ma lần thứ nhất (Công Vụ 28:1-31), Phao-lô và Tít đã cùng làm việc một thời gian ngắn tại đảo Cơ-rết (Tit 1:5). Sau đó Sứ đồ Phao-lô để Tít tại Cơ-rết, với tư cách người đại diện cho ông, để hoàn tất một số công việc cần thiết (Tít 1:5; 2:15; 3:12-13).

Cuối bức thư, Phao-lô yêu cầu Tít đến Ni-cô-pô-li (3:12). Về sau, Tít được cử đến lo một giáo vụ tại Đa-ma-ti, thuộc Nam Tư ngày nay (II Ti-mô-thê 4:10). Đây là lần cuối cùng tên của Tít được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước.

Dựa vào những công tác Sứ đồ Phao-lô đã trao cho Tít thực hiện, Tít là một nhà lãnh đạo Hội Thánh có khả năng và đáng tin cậy.

Bố Cục

I. Lời chào thăm (1:1-4)
II. Vấn đề bổ nhiệm trưởng lão (1:5-9)
  1. Lý do Tít ở lại Cơ-rết (1:5)
  2. Tiêu chuẩn của các trưởng lão (1:6-9)
III. Vấn đề giáo sư giả (1:10-16)
IV. Những thành phần khác nhau trong hội thánh (2:1-15)
  1. Huấn thị cho những thành phần khác nhau (2:1-10)
  2. Yếu tố căn bản trong sinh hoạt của Cơ Đốc nhân (2:11-14)
  3. Trách nhiệm của Tít (2:15)
V. Vấn đề tổng quát (3:1-8)
  1. Trách nhiệm công dân (3:1-2)
  2. Động lực của nếp sống tin kính (3:3-8)
VI. Lời khuyên về sự tranh cãi (3:9-11)
VII. Kết luận (3:12-15)

Nội Dung

Sách Tít gồm 3 chương. Nội dung các chương như sau:

Tài Liệu