I Ti-mô-thê

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thư Tín I Ti-mô-thê là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê, một mục sư trẻ đang quản nhiệm Hội Thánh tại thành phố Ê-phê-sô, thuộc Hy Lạp trong thế kỷ thứ nhất và thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tên của sách thường được gọi ngắn gọn là I Ti-mô-thê.

Khái Quát

Sách I Ti-mô-thê cùng với sách II Ti-mô-thê và sách Tít được các nhà nghiên cứu phân loại là các Thư Tín Mục Vụ. Ba sách này ghi lại những lời hướng dẫn về cách tổ chức, điều hành và giải quyết một số vấn đề trong Hội Thánh mà một người lãnh đạo Hội Thánh cần biết.

Tác Giả

Tác giả thư I Ti-mô-thê là Sứ đồ Phao-lô. Tên tác giả được ghi nhận trong lời chào trong phần mở đầu của bức thư (I Ti-mô-thê 1:1).

Độc Giả

Người nhận bức thư là Ti-mô-thê. Nội dung bức thư được viết cho một người trẻ mới bước vào chức vụ lãnh đạo Hội Thánh để biết những phương cách giải quyết những vấn đề trong Hội Thánh. Thư I Ti-mô-thê, do đó, thích hợp cho những người hầu việc Chúa, cũng như cho tất cả tín hữu quan tâm đến việc xây dựng và phát triển Hội Thánh ngày nay.

Vài Nét Về Ti-mô-thê

Ti-mô-thê được sinh ta tại Lít-trơ, một thành phố thuộc vùng Tiểu Á, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Cha của Ti-mô-thê là một người Hy-lạp và mẹ của Ti-mô-thê là một người Do Thái (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1). Ngay từ thuở nhỏ, Ti-mô-thê đã được mẹ và bà ngoại dạy Thánh Kinh Cựu Ước (II Ti-mô-thê 1:5; 3:15).

Sứ đồ Phao-lô đã gọi Ti-mô-thê là “con thật của ta trong đức tin” (I Ti-mô-thê 1:2) có thể vì Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn Ti-mô-thê tin nhận Chúa khi ông đến Lít-trơ lần đầu tiên.

Khi đến Lít-trơ lần thứ hai, Sứ đồ Phao-lô đã mời Ti-mô-thê cùng tham gia hành trình truyền giáo với mình. Sứ đồ Phao-lô đã thực hành lễ cắt bì cho Ti-mô-thê để nguồn gốc Hy Lạp của Ti-mô-thê khỏi gây trở ngại cho việc tiếp xúc với người Do Thái (Công Vụ 16:3).

Ti-mô-thê đã tham dự công tác truyền giáo tại Ma-xê-đoan và A-chai (Công Vụ 17:14-15; 18:5), và đã ở với Phao-lô suốt thời gian dài của chức vụ truyền giảng của Sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô (Công Vụ 19:22). Ti-mô-thê cũng du hành với Phao-lô từ Ê-phê-sô sang Ma-xê-đoan, đến Cô-rinh-tô, trở lại Ma-xê-đoan rồi đến Tiểu Á (Công Vụ 20:1-6). Dường như Ti-mô-thê cũng đã theo Phao-lô suốt đoạn đường đến Giê-ru-sa-lem nữa, và Ti-mô-thê đã ở với Phao-lô trong lần vị sứ đồ bị cầm tù lần thứ nhất (Phi-líp 1:1; Cô-lô-se 1:1; Phi-lê-môn 1:1).

Sau khi Sứ đồ Phao-lô được thả tự do (Công Vụ 28:1-31), Ti-mô-thê lại tiếp tục cùng du hành với Sứ đồ Phao-lô, nhưng cuối cùng, đã ở lại Ê-phê-sô để giải quyết nhiều vấn đề của Hội Thánh tại đó. Lúc đó, Sứ đồ Phao-lô phải sang xứ Ma-xê-đoan tiếp tục công việc truyền giáo.

Sứ đồ Phao-lô đã gọi Ti-mô-thê là bạn đồng công của mình trong sáu thư tín của ông (II Cô-rinh-tô, Phi-líp, Cô-lô-se, I Tê-sa-lô-ni-ca, II Tê-sa-lô-ni-ca, và Phi-lê-môn). Sứ đồ Phao-lô đã có những lời khen Ti-mô-thê khi ông viết thư cho Hội Thánh Phi-líp (Phi-líp 2:19-22).

Trong những năm cuối đời, Sứ đồ Phao-lô đã yêu cầu Ti-mô-thê đến gặp ông tại Rô-ma (II Ti-mô-thê 4:9, 21). Theo ký thuật trong Hê-bơ-rơ 13:23, chính Ti-mô-thê cũng bị cầm tù rồi sau đó được thả ra; tuy nhiên Thánh Kinh không ghi rõ Ti-mô-thê bị tù tại Rô-ma hoặc một nơi nào khác.

Bố Cục

I. Lời chào thăm (1:1-2)
II. Cảnh cáo về nguy hại của tà giáo (1:3-11)
1. Bản chất của tà giáo (1:3-7)
2. Chủ đích của luật pháp (1:8-11)
III. Ân điển của Đức Chúa Trời (1:12-17)
IV. Mục đích của huấn thị (1:18-20)
V. Những huấn thị liên quan đến việc quản trị Hội Thánh (2:1-3:17)
1. Vài lưu ý trong giờ thờ phượng chung (2:1-26)
• Vấn đề cầu nguyện khi thờ phượng chung (2:1-8)
• Vai trò phụ nữ trong giờ thờ phượng chung (2:9-15)
2. Phẩm cách của lãnh đạo Hội Thánh (3:1-13)
• Các giám mục (3:1-7)
• Các chấp sự (3:8-13)
3. Chủ đích của các huấn thị (3:14-16)
VI. Phương pháp đối phó với tà giáo (4:1-22)
1. Đặc điểm của tà giáo (4:1-5)
2. Phương pháp đối phó (4:6-16)
VII. Những thành phần khác nhau trong Hội Thánh (5:1-6:2)
1. Phụ lão và thanh niên (5:1-2)
2. Quả phụ (5:3-16)
3. Trưởng lão (5:17-25)
4. Nô lệ (6:1-2)
5. Giáo sư giả (6:3-5)
6. Những người tham tiền (6:6-10)
7. Trách nhiệm của lãnh đạo (6:11-16)
8. Người giàu (6:17-19)
IX. Lời kết (6:20-21)

Nội Dung

Sách I Ti-mô-thê gồm 6 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu