Tít: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB56C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô, là một nô lệ của Đức Chúa Trời, và cũng là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, vì đức tin của những người được Đức Chúa Trời chọn, và sự thông hiểu chân lý là điều phù hợp với sự tin kính, 2. trong niềm hy vọng về sự sống đời đời, là điều mà Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, đã hứa từ thời trước vô cùng, 3. nhưng đến thời điểm của Ngài, đã thể hiện trong Lời của Ngài qua sự công bố mà ta đã được tín nhiệm theo mạng lịnh của Đấng Giải Cứu của chúng ta, là Đức Chúa Trời; 4. gởi đến cho Tít - một người con thật, theo đức tin chung - ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Giải Cứu của chúng ta!

5. Vì việc này, ta đã để con lại Cơ-rết để con sắp đặt những việc còn tồn tại và bổ nhiệm các trưởng lão tại mỗi thành như ta đã dặn con: 6. nếu người đó là không chỗ trách được, chồng của một vợ; con cái phải có đức tin, không bị cáo buộc là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch. 7. Bởi vì giám mục, thật ra là người quản trị của Đức Chúa Trời, phải không chỗ trách được, không ngoan cố, không mau nóng giận, không ghiền rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính; 8. nhưng hiếu khách, yêu mến điều tốt, tự chủ, công chính, thánh khiết, kỷ luật, 9. giữ vững Lời thành tín đã được dạy, để có thể khích lệ với tín lý chân thật lành mạnh và phơi bày sai lầm của những người chống đối. 10. Bởi vì có nhiều người bất phục tùng, những người huênh hoang, và những người lừa dối, đặc biệt trong những người chịu cắt bì, 11. là những người cần phải yên lặng; họ đang gây đổ vỡ hoàn toàn nhiều gia đình, dạy dỗ những điều không nên, chỉ vì lợi lộc bất chính.

12. Một người trong những người đó, là một tiên tri, của chính họ, đã nói rằng: “Những người Cơ-rết luôn luôn là những người nói dối, là những thú dữ độc ác, là những kẻ tham ăn biếng nhát.” 13. Lời chứng nhận này là thật. Vì vậy, hãy nghiêm khắc khiển trách họ để họ được lành mạnh trong đức tin 14. không chú tâm vào những chuyện hoang đường của người Do Thái cũng như các mạng lệnh của những người khước từ chân lý. 15. Với những người trong sạch, mọi sự đều trong sạch; tuy nhiên, với những kẻ ô nhơ và không tin thì không điều gì là trong sạch; nhưng cả tâm trí và lương tâm của họ đều bị ô nhơ. 16. Họ tuyên xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng họ - những tạo vật kinh tởm và không vâng lời, và không phù hợp cho bất kỳ công việc tốt lành - chối bỏ Ngài trong hành động.

Bản Dịch Đại Chúng

Phao-lô, là một nô lệ của Đức Chúa Trời, và cũng là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, vì đức tin của những người được Đức Chúa Trời chọn, và sự thông hiểu chân lý là điều phù hợp với sự tin kính, trong niềm hy vọng về sự sống đời đời, là điều mà Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, đã hứa từ thời trước vô cùng, nhưng đến thời điểm của Ngài, đã thể hiện trong Lời của Ngài qua sự công bố mà ta đã được tín nhiệm theo mạng lịnh của Đấng Giải Cứu của chúng ta, là Đức Chúa Trời; gởi đến cho Tít - một người con thật, theo đức tin chung - ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Giải Cứu của chúng ta!

Vì việc này, ta đã để con lại Cơ-rết để con sắp đặt những việc còn tồn tại và bổ nhiệm các trưởng lão tại mỗi thành như ta đã dặn con: nếu người đó là không chỗ trách được, chồng của một vợ; con cái phải có đức tin, không bị cáo buộc là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch. Bởi vì giám mục, thật ra là người quản trị của Đức Chúa Trời, phải không chỗ trách được, không ngoan cố, không mau nóng giận, không ghiền rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính; nhưng hiếu khách, yêu mến điều tốt, tự chủ, công chính, thánh khiết, kỷ luật, giữ vững Lời thành tín đã được dạy, để có thể khích lệ với tín lý chân thật lành mạnh và phơi bày sai lầm của những người chống đối. Bởi vì có nhiều người bất phục tùng, những người huênh hoang, và những người lừa dối, đặc biệt trong những người chịu cắt bì, là những người cần phải yên lặng; họ đang gây đổ vỡ hoàn toàn nhiều gia đình, dạy dỗ những điều không nên, chỉ vì lợi lộc bất chính.

Một người trong những người đó, là một tiên tri, của chính họ, đã nói rằng: “Những người Cơ-rết luôn luôn là những người nói dối, là những thú dữ độc ác, là những kẻ tham ăn biếng nhát.” Lời chứng nhận này là thật. Vì vậy, hãy nghiêm khắc khiển trách họ để họ được lành mạnh trong đức tin không chú tâm vào những chuyện hoang đường của người Do Thái cũng như các mạng lệnh của những người khước từ chân lý. Với những người trong sạch, mọi sự đều trong sạch; tuy nhiên, với những kẻ ô nhơ và không tin thì không điều gì là trong sạch; nhưng cả tâm trí và lương tâm của họ đều bị ô nhơ. Họ tuyên xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng họ - những tạo vật kinh tởm và không vâng lời, và không phù hợp cho bất kỳ công việc tốt lành - chối bỏ Ngài trong hành động.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Phao-lô - một nô lệ của Đức Chúa Trời, và cũng là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ - vì đức tin của những người được Đức Chúa Trời chọn, và sự thông hiểu chân lý, là điều phù hợp với sự tin kính, 2. trong niềm hy vọng về sự sống đời đời, là điều mà Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, đã hứa từ thời trước vô cùng, 3. nhưng đến thời điểm của Ngài, đã thể hiện trong Lời của Ngài, qua sự công bố mà ta đã được tín nhiệm, theo mạng lịnh của Đấng Giải Cứu của chúng ta, là Đức Chúa Trời; 4. gởi cho Tít - một người con chân thật, theo đức tin chung - ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta!

5. Vì việc này, ta đã để con lại Cơ-rết, để con sắp đặt những việc còn tồn tại, và bổ nhiệm các trưởng lão tại mỗi thành, như ta đã dặn con: 6. nếu người đó là không chỗ trách được, chồng của một vợ; con cái phải có đức tin, không bị cáo buộc là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch. 7. Bởi vì giám mục, thật ra là người quản trị của Đức Chúa Trời, phải không chỗ trách được, không ngoan cố, không mau nóng giận, không ghiền rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính; 8. nhưng hiếu khách, yêu mến điều tốt, tự chủ, công chính, thánh khiết, kỷ luật, 9. giữ vững Lời thành tín, đã được dạy, để có thể khích lệ với tín lý chân thật lành mạnh, và phơi bày sai lầm của những người chống đối. 10. Bởi vì có nhiều người bất phục tùng, những người huênh hoang, và những người lừa dối, đặc biệt trong những người chịu cắt bì, 11. là những người cần phải yên lặng; họ gây đổ vỡ hoàn toàn nhiều gia đình, dạy dỗ những điều không nên, chỉ vì lợi lộc bất chính.

12. Một người trong những người đó, là một tiên tri, của chính họ, đã nói rằng: “Những người Cơ-rết luôn luôn là những người nói dối, là những thú dữ độc ác, là những kẻ tham ăn biếng nhát.” 13. Lời chứng nhận này là thật. Vì vậy, hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được lành mạnh trong đức tin, 14. không chú tâm vào những chuyện huyền hoặc của người Do Thái, cũng như các mạng lệnh của những người khước từ chân lý. 15. Với những người trong sạch, mọi sự đều trong sạch; tuy nhiên, với những kẻ ô nhơ và không tin thì không điều gì là trong sạch; nhưng cả tâm trí và lương tâm của họ đều bị ô nhơ. 16. Họ tuyên xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng họ chối bỏ Ngài trong hành động - họ là những tạo vật kinh tởm và không vâng lời, và không phù hợp cho bất kỳ công việc tốt lành!

Bản Dịch 1925

1. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, 2. trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước, 3. tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4. gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!

5. Ta đã để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. 6. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. 7. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi; 8. nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, 9. hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.

10. Vả, có nhiều người nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. 11. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. 12. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: Người Cơ-rết thay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. 13. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, 14. chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật. 15. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. 16. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phao-lô, một đầy tớ của Ðức Chúa Trời và sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, vì cớ đức tin của những người được Ðức Chúa Trời chọn, để họ hiểu biết chân lý, hầu sống cuộc đời tin kính đạo đức, 2 trong hy vọng hưởng sự sống đời đời, mà Ðức Chúa Trời, Ðấng không hề nói dối, đã hứa ban từ muôn đời về trước, 3 nhưng đến thời điểm đã định, bày tỏ Ðạo Ngài qua sự rao giảng đã được ủy thác cho ta theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, 4 gởi cho Tít, con thật của ta trong cùng đức tin: Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời là Cha, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, ở với con.

Nhiệm Vụ của Tít tại Cơ-rết

5 Mục đích của ta để con ở lại Cơ-rết là để con bổ túc những gì chưa hoàn tất và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành, như ta đã dặn con.

6 Người được bổ nhiệm phải là người không chỗ trách được, chồng của một vợ, có các con cái tin kính Chúa, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch. 7 Vì giám mục là quản gia của Ðức Chúa Trời, nên phải không chỗ trách được, không ngang bướng, không nóng tính, không ghiền rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính, 8 nhưng là người hiếu khách, yêu mến điều tốt, đứng đắn, chính trực, thánh sạch, tự chủ, 9 giữ vững tinh túy của Ðạo đáng tin cậy đã được dạy cho, để có thể dùng tín lý lành mạnh mà khuyên bảo những người khác và bác bỏ những kẻ chống đối.

10 Vì có nhiều kẻ bất thuận phục, những kẻ nói vu vơ gây hoang mang, và những kẻ lừa dối, đặc biệt là trong giới chủ trương phải cắt bì, 11 đó là những kẻ cần phải làm cho im miệng. Vì lợi lộc thấp hèn họ đã dạy những điều không nên dạy, làm xáo trộn cả gia đình của nhiều người. 12 Một người trong họ, một tiên tri của họ, đã nói,

“Người Cơ-rết hay nói dối, là những con thú dữ, tham ăn và lười biếng.”

13 Lời chứng ấy là thật. Vậy con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được lành mạnh trong đức tin, 14 không chú ý vào những chuyện hoang đường của người Do-thái và những điều răn của loài người, mà lìa bỏ chân lý.

15 Mọi sự đều là trong sạch đối với những người trong sạch, nhưng đối với những kẻ ô uế và không tin thì chẳng có gì là trong sạch, vì tâm trí và lương tâm họ đã bị ô uế. 16 Họ cũng xưng rằng họ biết Ðức Chúa Trời, nhưng qua những việc làm của họ, họ chối bỏ Ngài. Họ thật đáng ghê tởm, không vâng lời, và không thích hợp để làm bất cứ việc tốt gì.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành