Tít: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB56C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nhưng con hãy giảng dạy những gì phù hợp với tín lý lành mạnh:

2. Những người nam lớn tuổi phải trầm tĩnh, trang nghiêm, biết tự kiềm chế; vững vàng trong đức tin, trong tình yêu, và trong sự kiên trì.

3. Những người nữ lớn tuổi cũng vậy, phải cư xử cách lễ độ, đừng nói xấu, đừng nghiện rượu; biết dạy những điều tốt 4. để họ có thể huấn luyện những phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, 5. biết tự kiềm chế, thanh sạch, đảm đang việc nhà, nhân hậu, thuận phục chồng mình, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.

6. Cũng vậy, con hãy khuyên những người trẻ biết tự kiềm chế. 7. Trong mọi việc, hãy thể hiện chính con là một gương mẫu về những việc tốt; trong sự giảng dạy: hãy trung thực và nghiêm trang; 8. lời nói phải đúng đắn, không thể bị bắt bẻ, để những người chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì.

9. Những người phục vụ hãy thuận phục chủ của mình, trong mọi việc hãy vui vẻ, đừng cãi trả, 10. đừng ăn cắp, nhưng tất cả hãy thể hiện điều tốt và đáng tin cậy, để đạo của Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Trời, được tôn quý trong mọi phương diện.

11. Ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được thể hiện, mang đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, 12. hướng dẫn chúng ta từ bỏ sự không tin kính và những đam mê thế tục, để sống cách đứng đắn, công chính, và tin kính trong đời nầy, 13. đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, và Đấng Giải Cứu của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, 14. là Đấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi ô nhơ, và thanh tẩy chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, để nhiệt thành làm những việc tốt đẹp.

15. Hãy dạy những điều này, hãy khích lệ, và khiển trách với tất cả thẩm quyền. Đừng để ai khinh thường con.

Bản Dịch Đại Chúng

Nhưng con hãy giảng dạy những gì phù hợp với tín lý lành mạnh:

Những người nam lớn tuổi phải trầm tĩnh, trang nghiêm, biết tự kiềm chế; vững vàng trong đức tin, trong tình yêu, và trong sự kiên trì.

Những người nữ lớn tuổi cũng vậy, phải cư xử cách lễ độ, đừng nói xấu, đừng nghiện rượu; biết dạy những điều tốt để họ có thể huấn luyện những phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết tự kiềm chế, thanh sạch, đảm đang việc nhà, nhân hậu, thuận phục chồng mình, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.

Cũng vậy, con hãy khuyên những người trẻ biết tự kiềm chế. Trong mọi việc, hãy thể hiện chính con là một gương mẫu về những việc tốt; trong sự giảng dạy: hãy trung thực và nghiêm trang; lời nói phải đúng đắn, không thể bị bắt bẻ, để những người chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì.

Những người phục vụ hãy thuận phục chủ của mình, trong mọi việc hãy vui vẻ, đừng cãi trả, đừng ăn cắp, nhưng tất cả hãy thể hiện điều tốt và đáng tin cậy, để đạo của Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Trời, được tôn quý trong mọi phương diện.

Ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được thể hiện, mang đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, hướng dẫn chúng ta từ bỏ sự không tin kính và những đam mê thế tục, để sống cách đứng đắn, công chính, và tin kính trong đời nầy, đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, và Đấng Giải Cứu của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi ô nhơ, và thanh tẩy chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, để nhiệt thành làm những việc tốt đẹp.

Hãy dạy những điều này, hãy khích lệ, và khiển trách với tất cả thẩm quyền. Đừng để ai khinh thường con.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhưng con hãy nói những gì trở thành tín lý lành mạnh:

2. Những người nam lớn tuổi phải trầm tĩnh, trang nghiêm, biết tự kiềm chế; vững vàng trong đức tin, trong tình yêu, và trong sự kiên trì.

3. Những người nữ lớn tuổi cũng vậy, phải cư xử cách lễ độ, đừng nói xấu, đừng làm nô lệ của rượu; biết dạy những điều tốt 4. để họ có thể huấn luyện những phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, 5. biết tự kiềm chế, thanh sạch, đảm đang việc nhà, nhân hậu, thuận phục chồng mình, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.

6. Cũng vậy, hãy khuyên những người trẻ biết tự kiềm chế. 7. Trong mọi việc, hãy thể hiện chính con là một gương mẫu về những việc tốt; trong sự giảng dạy: hãy trung thực và nghiêm trang; 8. lời nói phải đúng đắn, không thể bị bắt bẻ, để những người chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì.

9. Những người phục vụ hãy thuận phục chủ của mình, trong mọi việc hãy vui vẻ, đừng cãi trả, 10. đừng ăn cắp, nhưng tất cả hãy thể hiện điều tốt và đáng tin cậy, để đạo của Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Trời, được tôn quý trong mọi phương diện.

11. Ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời - mang sự cứu rỗi cho tất cả mọi người - đã được thể hiện, 12. hướng dẫn chúng ta từ bỏ sự không tin kính và những đam mê thế tục, để sống đứng đắn, công chính, và tin kính trong đời nầy, 13. đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, và Đấng Giải Cứu của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, 14. là Đấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi ô nhơ, và thanh tẩy chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, nhiệt thành làm những việc tốt đẹp.

15. Hãy nói những điều này, hãy khích lệ, và khiển trách với tất cả thẩm quyền. Đừng để ai khinh thường con.

Bản Dịch 1925

1. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. 2. Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. 3. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; 4. phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, 5. có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.

6. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. 7. Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, 8. nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. 9. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, 10. chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường.

11. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. 12. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, 13. đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, 14. là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. 15. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.

Bản Dịch 2011

Nếp Sống Ðạo Lành Mạnh

1 Về phần con, hãy giảng dạy những gì phù hợp với tín lý lành mạnh.

2 Con hãy khuyên các cụ ông nên tiết độ, nghiêm trang, đứng đắn, vững vàng trong đức tin, trong tình yêu, và trong sự kiên trì.

3 Tương tự, con hãy khuyên các cụ bà nên có thái độ phản ánh đức thánh khiết, không nói xấu, không ghiền rượu, biết dạy dỗ điều tốt, 4 để các cụ có thể khuyên các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, yêu con, 5 đứng đắn, trong sạch, đảm đang việc nhà, tốt, thuận phục chồng, để Ðạo của Ðức Chúa Trời không bị nói xấu.

6 Tương tự, con hãy khuyên các thanh niên phải đứng đắn.

7 Trong mọi sự, con phải tỏ ra là một người gương mẫu trong những việc tốt. Trong sự giảng dạy, con hãy trung thực và nghiêm chỉnh, 8 lời lẽ phải lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ, hầu những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không nói xấu chúng ta được điều gì.

9 Con hãy khuyên các công nhân phải thuận phục chủ của họ trong mọi sự, hãy làm vui lòng chủ, đừng cãi lại, 10 đừng trộm cắp, nhưng hãy tỏ ra là người tốt và đáng tin cậy hoàn toàn, để giáo lý của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, được tôn quý trong mọi phương diện.

11 Vì ân sủng của Ðức Chúa Trời đã được bày tỏ để đem ơn cứu rỗi đến mọi người. 12 Ân sủng ấy dạy chúng ta phải từ bỏ nếp sống tội lỗi và những đam mê trần tục, để sống đứng đắn, chính trực, và tin kính đạo đức trong đời này, 13 trong khi chờ đợi hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh hiển của Ðức Chúa Trời vĩ đại và Ðấng Giải Cứu của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, 14 Ðấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi ô nhơ và thanh tẩy chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, một dân nhiệt thành làm những điều tốt.

15 Ðó là những điều con phải nói, phải khuyên, và phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Ðừng để ai coi thường con.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành