Tít: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB56C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy nhắc họ thuận phục các lãnh đạo và những người cầm quyền, hãy vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc tốt, 2. Đừng nói xấu ai, hãy hiếu hòa, dịu dàng, và thể hiện sự nhã nhặn với mọi người. 3. Vì chính chúng ta cũng đã có lần ngu muội, không vâng phục, bị dẫn dắt sai lạc, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác và ghen tị, thù hằn và ghen ghét nhau.

4. Nhưng khi sự nhân từ và tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu chúng ta, thể hiện, 5. Ngài đã cứu chúng ta, không phải bởi những việc công chính chúng ta đã làm, nhưng theo sự thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái tạo và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, 6. là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu chúng ta, 7. để nhờ ân điển đó được xưng công chính, chúng ta trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời.

8. Đây là lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh và quan tâm đến những điều này, để những người tin Đức Chúa Trời cẩn thận chú tâm vào những việc tốt. Những việc này rất tốt và ích lợi cho mọi người.

9. Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những chuyện gia phả, bất đồng và những tranh luận về luật pháp; vì những điều nầy chỉ là vô ích và không có giá trị. 10. Sau khi đã khiển trách người gây bè phái một đôi lần, hãy từ bỏ; 11. vì biết rằng một người như vậy bị lầm lạc, và đang phạm tội, tự kết án chính mình.

12. Khi ta sai A-tê-ma hoặc Ty-chi-cơ đến cùng con, hãy nhanh chóng đến với ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta định qua mùa đông tại đó. 13. Hãy sốt sắng chu cấp cho luật sư Xê-na và cho A-pô-lô, đừng để họ thiếu điều gì. 14. Và những người của chúng ta cũng hãy học chuyên tâm vào những điều tốt, cho những nhu cầu cần thiết, đừng để họ không kết quả.

15. Tất cả những người đang ở với ta chào con. Hãy chào những người yêu thương chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với tất cả anh em! A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy nhắc họ thuận phục các lãnh đạo và những người cầm quyền, hãy vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc tốt, 2. Đừng nói xấu ai, hãy hiếu hòa, dịu dàng, và thể hiện sự nhã nhặn với mọi người. 3. Vì chính chúng ta cũng đã có lần ngu muội, không vâng phục, bị dẫn dắt sai lạc, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác và ghen tị, thù hằn và ghen ghét nhau.

4. Nhưng khi sự nhân từ và tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu chúng ta, thể hiện, 5. Ngài đã cứu chúng ta, không phải bởi những việc công chính chúng ta đã làm, nhưng theo sự thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái tạo và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, 6. là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu chúng ta, 7. để nhờ ân điển đó được xưng công chính, chúng ta trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời.

8. Đây là lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh và quan tâm đến những điều này, để những người tin Đức Chúa Trời cẩn thận chú tâm vào những việc tốt. Những việc này rất tốt và ích lợi cho mọi người.

9. Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những chuyện gia phả, bất đồng và những tranh luận về luật pháp; vì những điều nầy chỉ là vô ích và không có giá trị. 10. Sau khi đã khiển trách người gây bè phái một đôi lần, hãy từ bỏ; 11. vì biết rằng một người như vậy bị lầm lạc, và đang phạm tội, tự kết án chính mình.

12. Khi ta sai A-tê-ma hoặc Ty-chi-cơ đến cùng con, hãy nhanh chóng đến với ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta định qua mùa đông tại đó. 13. Hãy sốt sắng chu cấp cho luật sư Xê-na và cho A-pô-lô, đừng để họ thiếu điều gì. 14. Và những người của chúng ta cũng hãy học chuyên tâm vào những điều tốt, cho những nhu cầu cần thiết, đừng để họ không kết quả.

15. Tất cả những người đang ở với ta chào con. Hãy chào những người yêu thương chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với tất cả anh em! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, 2. chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. 3. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. 4. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5. không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6. mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7. hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.

8. Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. 9. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. 10. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11. vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.

12. Đến chừng ta sẽ sai A-te-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cùng con, thì hãy vội vả sang thành Ni-cô-bô-li nhập với ta; vì ta định qua mùa đông tại đó. 13. Hãy lo liệu cho Xê-na, là thầy dạy luật, và A-bô-lô, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi. 14. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. 15. Hết thảy những người ở cùng ta gởi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thảy!

Bản Dịch 2011

Nếp Sống của Con Cái Chúa

1 Con hãy nhắc nhở các tín hữu nên thuận phục những người cai trị và các nhà cầm quyền, hãy vâng lời họ, và sẵn sàng làm mọi việc tốt, 2 đừng nói xấu ai, đừng tranh chấp, nhưng hãy khiêm tốn, bày tỏ cách cư xử rất mực nhã nhặn với mọi người.

3 Vì đã có một thời chính chúng ta cũng điên rồ, không vâng phục, bị dẫn dắt sai lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong sự hiểm ác và ganh tị, bị người ta ghét, và ghét lẫn nhau. 4 Nhưng khi lòng tốt và lòng nhân ái của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, thể hiện, 5 thì Ngài cứu chúng ta, không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh, 6 là Đấng Ngài tuôn đổ dồi dào trên chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, 7 để sau khi được xưng công chính bởi ân sủng Ngài, chúng ta được trở thành những người thừa kế của hy vọng hưởng sự sống đời đời. 8 Ðó là những lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh những điều ấy, để ai tin thờ Ðức Chúa Trời phải nghĩ đến mà dấn thân vào những việc tốt. Ðó là những điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người.

9 Con hãy tránh những cuộc tranh luận điên rồ, cãi nhau về gia phả, và những cuộc cãi cọ và tranh chấp về luật pháp, vì những điều ấy đều vô ích và vô dụng. 10 Còn đối với kẻ gây chia rẽ, sau khi cảnh cáo lần thứ nhất và lần thứ nhì, con hãy lánh xa kẻ ấy, 11 vì biết rằng một kẻ như thế thì đầu óc đã lệch lạc và cứ phạm tội, nên đã tự kết án chính mình.

Lời Dặn Dò Cuối Thư

12 Khi ta phái Ạc-tê-ma hay Ty-chi-cơ đến với con, con hãy sắp đặt mọi việc để sớm đến gặp ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta quyết định qua mùa đông ở đó. 13 Con hãy lo liệu chu đáo cho Luật Sư Xê-na và A-pô-lô khi họ lên đường, để họ không thiếu thốn gì. 14 Những người của chúng ta phải học dấn thân làm những điều tốt, để có thể đáp ứng những nhu cầu cấp bách, hầu họ không là những người chẳng kết quả gì.

15 Tất cả những người đang ở với ta gởi lời chào thăm con. Con cho ta kính lời chào thăm những người yêu mến chúng ta trong đức tin. Nguyện xin ân sủng ở cùng tất cả anh chị em. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành