II Cô-rinh-tô

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Nội Dung

Sách II Cô-rinh-tô gồm 13 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu