I Ti-mô-thê: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB54C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Những người đang còn dưới ách nô lệ, hãy thể hiện tất cả sự kính trọng đối với những người chủ của mình để danh của Đức Chúa Trời và những tín lý của chúng ta không bị xúc phạm. 2. Những ai có chủ là tín hữu, đừng lấy cớ bởi vì họ là anh em mà xem thường họ nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, bởi vì những người được phục vụ là những tín hữu và là anh em yêu dấu. Hãy dạy và khuyên họ những điều này.

3. Nếu có ai dạy một tín lý nào khác, không phù hợp với những lời dạy chân chính của Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, và những sự dạy dỗ phù hợp với sự tin kính, 4. người đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì; nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, cãi vả, phỉ báng, nghi ngờ xấu xa; 5. xung đột triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện để trục lợi.

6. Tuy nhiên, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. 7. Bởi vì chúng ta đã chẳng đem điều gì vào trong thế giới này, và chúng ta cũng không thể mang điều gì ra đi; 8. vì vậy, có đủ ăn và đủ mặc thì chúng ta thỏa lòng với những điều này. 9. Còn những ai ham giàu, thì rơi vào cám dỗ và cạm bẫy, ham muốn những điều dại dột và nguy hiểm - là những điều đã nhận chìm con người trong sự hư hỏng và hủy diệt. 10. Yêu mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó đã lìa bỏ đức tin, và tự đâm chính mình với nhiều nỗi sầu đau.

11. Nhưng con - là người của Đức Chúa Trời - hãy tránh xa những điều đó; hãy tìm kiếm sự công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. 12. Hãy chiến đấu dũng cảm vì đức tin, giữ chặt sự sống đời đời, cho đến điều mà con đã được kêu gọi và đã xưng nhận lời tuyên xưng tốt đẹp trước nhiều nhân chứng.

13. Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống cho tất cả mọi loài, và trước mặt Đấng Christ Jesus, là Đấng đã thể hiện lời tuyên xưng tốt đẹp trước Pôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14. hãy giữ điều răn nầy một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ xuất hiện, 15. đó là điều mà Đấng được chúc tụng và duy nhất tể trị - là Vua của các vua, Chúa của các chúa - sẽ bày tỏ vào đúng thời điểm của Ngài, 16. là Đấng duy nhất bất tử, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa ai thấy hoặc có thể thấy: Nguyện sự tôn quý và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men.

17. Hãy khuyên bảo những người giàu trong thời nầy, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào những sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật phong phú cho chúng ta vui hưởng; 18. hãy làm việc thiện, hãy giàu về việc phước thiện, hãy rộng rãi để sẵn sàng chia sẻ; 19. hãy tích lũy cho mình một nền tảng cho tương lai, để họ có thể nắm giữ được một đời sống đích thật.

20. Ti-mô-thê ơi! Hãy canh giữ những gì đã được ủy thác cho con, hãy tránh những lời bất kính và tranh luận vô bổ, và chống lại những luận điệu bị lầm tưởng là tri thức mà nhiều người đã công bố, 21. làm xa lìa khỏi đức tin.

Cầu xin ân điển ở với tất cả các anh em.

Bản Dịch Đại Chúng

Rất nhiều người đang còn dưới ách nô lệ, hãy dạy và khuyên họ những điều này: Hãy thể hiện tất cả sự kính trọng đối với những người chủ của mình để danh của Đức Chúa Trời và những tín lý của chúng ta không bị xúc phạm. Những ai có chủ là tín hữu, đừng lấy cớ bởi vì họ là anh em mà xem thường họ, nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn bởi vì những người được phục vụ là những tín hữu và cũng là anh em yêu dấu.

Nếu có ai dạy một tín lý nào khác, không phù hợp với những lời dạy chân chính của Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, và những sự dạy dỗ phù hợp với sự tin kính, người đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì; nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, cãi vả, phỉ báng, nghi ngờ xấu xa, xung đột triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện để trục lợi.

Tuy nhiên, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Bởi vì chúng ta đã chẳng đem điều gì vào trong thế giới này, và chúng ta cũng không thể mang điều gì ra đi; vì vậy, có đủ ăn và đủ mặc thì chúng ta thỏa lòng với những điều này. Còn những ai ham giàu thì rơi vào cám dỗ và cạm bẫy, ham muốn những điều dại dột và nguy hiểm - là những điều đã nhận chìm con người trong sự hư hỏng và hủy diệt. Yêu mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác! Một số người vì đeo đuổi nó đã lìa bỏ đức tin, và đã tự đâm chính mình với nhiều nỗi sầu đau.

Nhưng con - là người của Đức Chúa Trời - hãy tránh xa những điều đó. Hãy tìm kiếm sự công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy chiến đấu dũng cảm vì đức tin, giữ chặt sự sống đời đời, cho đến điều mà con đã được kêu gọi và đã xưng nhận lời tuyên xưng tốt đẹp trước nhiều nhân chứng.

Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống cho tất cả mọi loài, và trước mặt Đấng Christ Jesus, là Đấng đã thể hiện lời tuyên xưng tốt đẹp trước Pôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con hãy giữ điều răn nầy một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ xuất hiện, đó là điều mà Đấng được chúc tụng và duy nhất tể trị - là Vua của các vua, Chúa của các chúa - sẽ bày tỏ vào đúng thời điểm của Ngài, là Đấng duy nhất bất tử, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa ai thấy hoặc có thể thấy: Nguyện sự tôn quý và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men.

Hãy khuyên bảo những người giàu trong thời nầy, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào những sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật phong phú cho chúng ta vui hưởng; hãy làm việc thiện, hãy giàu về việc phước thiện, hãy rộng rãi để sẵn sàng chia sẻ, hãy tích lũy cho mình một nền tảng cho tương lai, để họ có thể nắm giữ được một đời sống đích thật.

Ti-mô-thê ơi! Hãy canh giữ những gì đã được ủy thác cho con, hãy tránh những lời bất kính và tranh luận vô bổ, và hãy chống lại những luận điệu bị hiểu lầm là tri thức mà nhiều người đã công bố làm xa lìa khỏi đức tin.

Cầu xin ân điển ở với tất cả các anh em.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Những người đang còn dưới ách nô lệ, hãy thể hiện tất cả sự kính trọng đối với những người chủ của mình, để danh của Đức Chúa Trời và những tín lý của chúng ta không bị xúc phạm. 2. Những ai có chủ là tín hữu, đừng lấy cớ bởi vì họ là anh em mà xem thường họ, nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, bởi vì những người được phục vụ là những tín hữu và là anh em yêu dấu. Hãy dạy và khuyên họ những điều này.

3. Nếu có ai dạy một tín lý nào khác, không phù hợp với những lời dạy chân chính của Chúa chúng ta - là Ðức Chúa Jesus Christ - và những sự dạy dỗ phù hợp với sự tin kính, 4. người đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì; nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, cãi vả, phỉ báng, nghi ngờ xấu xa; 5. xung đột triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi.

6. Tuy nhiên, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. 7. Bởi vì chúng ta đã chẳng đem điều gì vào trong thế giới này, và chúng ta cũng không thể mang gì ra đi; 8. vì vậy, có đủ ăn và đủ mặc thì chúng ta thỏa lòng với những điều này. 9. Còn những ai ham giàu, thì rơi vào cám dỗ và cạm bẫy, ham muốn những điều dại dột và nguy hiểm, là những điều đã nhận chìm con người trong sự hư hỏng và hủy diệt. 10. Yêu mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó đã lìa bỏ đức tin, và tự đâm chính mình với nhiều nỗi sầu đau.

11. Nhưng con - là người của Đức Chúa Trời - hãy tránh xa những điều đó; hãy tìm kiếm sự công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. 12. Hãy chiến đấu dũng cảm vì đức tin, giữ chặt sự sống đời đời, cho đến điều mà con đã được kêu gọi, và đã xưng nhận lời tuyên xưng tốt đẹp trước nhiều nhân chứng.

13. Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống cho tất cả mọi loài, và trước mặt Đấng Christ Jesus, là Đấng đã thể hiện lời tuyên xưng tốt đẹp trước Pôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14. hãy giữ điều răn nầy một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ xuất hiện, 15. đó là điều mà Đấng được chúc tụng và duy nhất tể trị - là Vua của các vua, Chúa của các chúa - sẽ bày tỏ vào đúng thời điểm của Ngài, 16. là Đấng duy nhất bất tử, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa ai thấy hoặc có thể thấy: Nguyện sự tôn quý và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men.

17. Hãy khuyên bảo những người giàu trong thời nầy, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào những sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật phong phú cho chúng ta vui hưởng; 18. hãy làm việc thiện, hãy giàu về việc phước thiện, hãy rộng rãi để sẵn sàng chia sẻ; 19. hãy tích lũy cho mình một nền tảng cho tương lai, để họ có thể nắm giữ được một đời sống đích thật.

20. Ti-mô-thê ơi! Hãy canh giữ những gì đã được ủy thác cho con, hãy tránh những lời bất kính và tranh luận vô bổ, và chống lại những luận điệu bị lầm tưởng là tri thức mà nhiều người đã công bố, 21. xa lìa khỏi đức tin.

Cầu xin ân điển ở với tất cả các anh em.

Bản Dịch 1925

1. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. 2. Ai có chủ là tín đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ.

3. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, 4. thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, 5. cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy.

6. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 7. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

11. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. 12. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. 13. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14. phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 15. là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, 16. một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.

17. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. 18. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, 19. vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.

20. Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. 21. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó, nên có người bội đạo. Nguyền xin ân điển ở cùng các anh em!

Bản Dịch 2011

Lời Khuyên Các Công Nhân

1 Xin tất cả anh chị em là các công nhân hãy xem các chủ của mình như hoàn toàn đáng kính trọng, để danh của Ðức Chúa Trời và sự dạy dỗ của chúng ta không bị người ta xúc phạm. 2 Những người có các chủ là tín hữu thì đừng nại cớ các chủ mình là anh chị em trong Chúa mà thiếu tôn trọng họ; ngược lại, càng phải phục vụ tốt hơn, vì các chủ mình, những người nhận sự phục vụ, vừa là anh chị em trong Chúa mà cũng là anh chị em yêu dấu. Con hãy dạy dỗ và khuyên bảo những điều ấy.

Quở Trách Những Kẻ Dạy Sai Lời Chúa

3 Nếu kẻ nào dạy những tín lý khác, không phù hợp với những lời dạy chân chính của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, và những sự dạy dỗ phù hợp với sự tin kính, 4 đó là kẻ tự kiêu, chẳng hiểu biết, nhưng có tật hay bắt bẻ, và thích cãi lẽ về chữ nghĩa, rồi từ đó sinh ra ganh ghét, cãi vã, phỉ báng, và nghi ngờ sự dữ cho người khác. 5 Những kẻ ấy thường hay xung đột với người khác, vì tâm trí đã bị băng hoại, mất hết khả năng nhận thức chân lý; họ nghĩ rằng sự tin kính chỉ là nguồn lợi. Con hãy lánh xa những người như thế.

Khuyên Ðừng Tham Tiền

6 Nhưng sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn, 7 vì khi ra đời chúng ta chẳng đem gì theo, khi qua đời chúng ta cũng không thể đem gì theo. 8 Vậy hễ đủ ăn đủ mặc thì chúng ta hãy thỏa lòng với những điều ấy. 9 Còn những ai ham muốn giàu sang ắt sa vào chước cám dỗ, dính vào cạm bẫy, rơi vào những ham muốn điên rồ và nguy hại, đó là những thứ khiến người ta lao mình vào sự hủy hoại và diệt vong.

10 Thật vậy sự mê tham tiền bạc là căn nguyên của mọi điều xấu. Một số người vì ham tiền mà bị lôi cuốn mất đức tin và chuốc lấy cho mình biết bao điều đau khổ.

Lời Khuyên Riêng Ti-mô-thê

11 Nhưng con là người của Ðức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều ấy, và hãy tìm kiếm công chính, tin kính, đức tin, tình yêu, kiên trì, và khiêm tốn. 12 Hãy chiến đấu anh dũng vì đức tin, giữ chặt lấy sự sống đời đời là sự sống mà con đã được gọi đến và tuyên xưng những lời tuyên xưng cao quý trước mặt nhiều nhân chứng.

13 Trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng ban sự sống cho mọi loài, và trước mặt Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng đã xác chứng những lời tuyên xưng cao quý trước mặt Pôn-tơ Phi-lát, ta truyền cho con:

14 Hãy vâng giữ mạng lịnh nầy một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện ra. 15 Ðó là điều Ðấng Chủ Tể phước hạnh và duy nhất, Vua của các vua, Chúa của các chúa, sẽ bày tỏ vào đúng thời điểm của Ngài; 16 duy chỉ Ngài là Ðấng Trường Sinh Bất Tử, ngự giữa ánh sáng không thể đến gần, Ðấng chưa hề có ai thấy hoặc có thể thấy. Nguyện sự tôn kính và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. A-men.

Lời Khuyên Những Người Giàu

17 Còn đối với những người giàu có trong đời nầy, con hãy bảo họ đừng kiêu ngạo, đừng đặt hy vọng vào tính phù vân của tiền của, nhưng hãy đặt hy vọng vào Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho chúng ta mọi sự một cách rời rộng để chúng ta hưởng. 18 Con hãy khuyên họ làm việc thiện; họ phải tỏ ra là những người giàu có đối với những việc thiện, phải rộng rãi ban cho và sẵn sàng chia sẻ. 19 Làm như thế, họ tích trữ cho họ một nền tảng tốt đẹp cho tương lai, để họ có thể giữ chặt lấy sự sống thật.

Lời Dặn Dò Cuối Thư

20 Ti-mô-thê con, hãy giữ những gì đã ủy thác cho con, hãy tránh xa những chuyện báng bổ, những cuộc tranh luận vô bổ, và những lời lẽ chống báng ngụy xưng là tri thức. 21 Vì muốn cho mình là người có thứ tri thức ấy, một số người đã mất đức tin.

Nguyện xin ân sủng ở với con. A-men.

Tài Liệu