I Ti-mô-thê: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB54C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời đáng tin cậy đó là: Nếu có ai ước mong được làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. 2. Vì vậy, giám mục cần cư xử không chỗ trách được, là chồng của một vợ, điềm tĩnh, tiết chế, khả kính, hiếu khách, có khả năng giảng dạy, 3. không nghiện rượu, không dùng vũ lực, không tham tiền, nhưng dịu dàng, hòa nhã, 4. khéo léo quản trị gia đình của mình, con cái thuận phục với tất cả sự tôn kính; 5. bởi vì nếu một người không biết quản trị gia đình mình thì làm sao người đó chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được? 6. Giám mục không thể là người mới, để không bị kiêu căng, khiến người đó có thể rơi vào sự đoán phạt như ma quỷ. 7. Hơn nữa, cách cư xử của người đó phải nhận được sự minh chứng tốt từ những người bên ngoài, để người đó không rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ.

8. Tương tự, các chấp sự phải có phẩm hạnh, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi bất chính, 9. nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sạch. 10. Cũng vậy, họ phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được phục vụ.

11. Các phụ nữ, cũng vậy, phải có phẩm hạnh, không vu khống, điềm tỉnh, và trung tín.

12. Các chấp sự phải là chồng của một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình. 13. Bởi vì những người phục vụ tốt, sẽ đạt được một chỗ đứng cao trọng, và vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ Jesus.

14. Ta viết những điều nầy, hy vọng sẽ sớm đến với con; 15. tuy nhiên nếu ta có chậm trễ, thì con có thể biết cách cư xử cho chính mình trong nhà của Đức Chúa Trời - tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

16. Thật vậy, phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của sự tin kính là Đấng đã được mặc khải trong thân xác, được xác chứng bởi Thánh Linh, được chiêm ngưỡng bởi các thiên sứ, được công bố giữa các quốc gia, được tin nhận trên thế giới, được cất lên trong vinh quang, thật vĩ đại.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời đáng tin cậy đó là: Nếu có ai ước mong được làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. Vì vậy, giám mục cần cư xử không chỗ trách được, là chồng của một vợ, điềm tĩnh, tiết chế, khả kính, hiếu khách, có khả năng giảng dạy, không nghiện rượu, không dùng vũ lực, không tham tiền, nhưng dịu dàng, hòa nhã, khéo léo quản trị gia đình mình, con cái thuận phục với tất cả sự tôn kính; bởi vì nếu một người không biết quản trị gia đình mình thì làm sao người đó chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được? Giám mục không thể là một người mới tin Chúa, để không kiêu căng - khiến người đó có thể rơi vào sự đoán phạt như ma quỷ. Hơn nữa, cách cư xử của người đó phải nhận được sự minh chứng tốt từ những người bên ngoài, để người đó không rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ.

Tương tự, các chấp sự phải có phẩm hạnh, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi bất chính, nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sạch. Cũng vậy, họ phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được phục vụ.

Các phụ nữ, cũng vậy, phải có phẩm hạnh, không vu khống, điềm tỉnh, và trung tín.

Các chấp sự phải là chồng của một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình. Bởi vì những người phục vụ tốt, sẽ đạt được một vị trí cao trọng, và được vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ Jesus.

Ta viết những điều nầy với hy vọng sẽ sớm đến với con; tuy nhiên nếu ta có chậm trễ, thì con có thể biết cách cư xử cho chính mình ở trong nhà của Đức Chúa Trời - tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

Thật vậy, phải thú nhận rằng sự mầu nhiệm của sự tin kính là Đấng đã được mặc khải trong thân xác, được xác chứng bởi Thánh Linh, được chiêm ngưỡng bởi các thiên sứ, được công bố giữa các quốc gia, được tin nhận trên thế giới, được cất lên trong vinh quang, thật vĩ đại.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lời đáng tin cậy là: Nếu có ai ước mong được làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. 2. Vì vậy, giám mục cần cư xử không chỗ trách được, là chồng của một vợ, điềm tỉnh, tiết chế, khả kính, hiếu khách, có khả năng giảng dạy, 3. không nghiện rượu, không dùng vũ lực, nhưng dịu dàng, hòa nhã, không tham tiền, 4. khéo léo quản trị gia đình mình, con cái thuận phục, với tất cả sự tôn kính - 5. bởi vì nếu một người không biết quản trị gia đình mình thì làm sao người đó chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được? - 6. không thể là người mới, để không bị kiêu căng, khiến người đó có thể rơi vào sự đoán phạt như ma quỷ. 7. Hơn nữa, cách cư xử của người đó phải nhận được sự minh chứng tốt từ những người bên ngoài, để người đó không rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ.

8. Tương tự, các chấp sự phải có phẩm hạnh, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi bất chính, 9. nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sạch. 10. Cũng vậy, họ phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách, thì mới phục vụ.

11. Các phụ nữ, cũng vậy, phải có phẩm hạnh, không vu khống, điềm tỉnh, và trung tín.

12. Các chấp sự phải là những người chồng của một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình. 13. Bởi vì những người phục vụ tốt, sẽ đạt được một chỗ đứng giá trị, và vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ Jesus.

14. Ta viết những điều nầy, hy vọng sớm đến với con; 15. tuy nhiên nếu ta có chậm trễ, thì con có thể biết cách cư xử cho chính mình trong nhà của Đức Chúa Trời - tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

16. Thật vậy, phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của sự tin kính là Đấng đã được mặc khải trong thân xác, được xác chứng bởi Thánh Linh, được chiêm ngưỡng bởi các thiên sứ, được công bố giữa các quốc gia, được tin nhận trên thế giới, được cất lên trong vinh quang, thật vĩ đại.

Bản Dịch 1925

1. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. 2. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. 3. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; 4. phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; 5. vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? 6. Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. 7. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.

8. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, 9. nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. 10. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. 11. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. 12. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. 13. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.

14. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, 15. phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. 16. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.

Bản Dịch 2011

Phẩm Hạnh của Người Lãnh Ðạo Hội Thánh

1 Ðây là lời đáng tin cậy: nếu ai khao khát làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. 2 Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, chồng của một vợ, tiết độ, sáng suốt, khả kính, hiếu khách, có ơn giảng dạy, 3 không ghiền rượu, không hung dữ, nhưng độ lượng, không gây gổ, không tham tiền, 4 khéo quản trị gia đình mình, có các con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. 5 (Vì nếu người nào không biết quản trị gia đình mình, làm sao người ấy có thể chăm sóc hội thánh của Ðức Chúa Trời?) 6 Giám mục không thể là một người mới tin, kẻo người ấy tự phụ mà rơi vào án phạt dành cho Ác Quỷ. 7 Ngoài ra người ấy phải có danh tiếng tốt đối với những người ngoài, để khỏi bị rơi vào sỉ nhục và cạm bẫy của Ác Quỷ.

8 Tương tự, các chấp sự cũng phải là những người đáng kính, không nói hai lời, không ghiền rượu, không tham lợi phi nghĩa, 9 nắm giữ huyền nhiệm của đức tin với một lương tâm thanh sạch. 10 Họ cũng phải được thử thách trước; nếu không có gì đáng trách, họ mới được làm chấp sự.

11 Các nữ chấp sự cũng vậy, phải là người đáng kính, không nói xấu, nhưng tiết độ, và trung tín trong mọi sự.

12 Mỗi nam chấp sự chỉ được làm chồng của một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình riêng mình. 13 Vì ai thi hành chức vụ chấp sự cách tốt đẹp sẽ được kính trọng và được mạnh dạn nhiều trong đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ.

Huyền Nhiệm của Sự Tin Kính

14 Ta viết cho con những điều nầy với hy vọng sẽ sớm đến với con. 15 Nhưng nếu ta phải đến trễ thì nhờ thư nầy con sẽ biết cách xử sự thế nào trong nhà Ðức Chúa Trời, tức Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. 16 Mọi người đều công nhận rằng huyền nhiệm của sự tin kính thật là uyên thâm, đó là Ðấng

Ðược bày tỏ trong xác thịt đã

Ðược Ðức Thánh Linh xác chứng,

Ðược các thiên sứ chiêm ngưỡng,

Ðược rao giảng giữa các dân,

Ðược tin thờ khắp thế gian,

Ðược cất lên trong vinh hiển.

Tài Liệu