I Ti-mô-thê: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB54C001)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chúc đầu thư

1. Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Jesus, theo lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu chúng ta, và của Đấng Christ Jesus, hy vọng của chúng ta, 2. gởi cho Ti-mô-thê - con thật của ta trong đức tin - ân điển, thương xót, bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta.

Lời khuyên

3. Như ta đã nài xin con lúc ta sắp đi Ma-xê-đoan, hãy ở lại Ê-phê-sô để khuyên răn một số người đừng dạy những tín lý khác biệt, 4. đừng chú tâm đến những huyền thoại và những phổ hệ bất tận, là những việc gây dư luận hơn là quản trị công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. 5. Và mục đích của việc khuyên răn là tình yêu, xuất phát từ một tấm lòng thuần khiết, một chủ tâm tốt, và một đức tin chân thành; 6. một số người đã trật khỏi mục đích đó, chuyển sang những tranh luận vô ích; 7. mong ước làm thầy dạy luật, nhưng không hiểu lời mình nói, và cũng không quả quyết điều họ đã nêu lên.

8. Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu người ta dùng nó đúng luật; 9. hãy biết rằng luật pháp được ban hành không phải vì người công chính, nhưng vì những kẻ phạm pháp và bất trị, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha, giết mẹ, và giết người, 10. những kẻ dâm dục vô đạo đức và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, những kẻ nói dối, những kẻ khai man, và bất kỳ ai khác chống đối sự dạy dỗ lành mạnh, 11. theo Phúc Âm vinh quang của Đức Chúa Trời đáng tôn ngợi, mà ta đã được ủy thác.

Cảm tạ Chúa

12. Ta cảm tạ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, đã ban năng lực cho ta; Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ; 13. đã từng là một kẻ phạm thượng, bách hại, xấc xược, vì dại dột, ta đã hành động trong sự vô tín; nhưng ta đã nhận ơn thương xót. 14. Ân điển của Chúa chúng ta, cùng với đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Jesus, đã tuôn tràn.

15. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn: Đó là Đấng Christ Jesus đã đến trong thế giới để cứu những người có tội; trong những người đó, ta là kẻ đứng đầu. 16. Nhưng vì điều này ta - là kẻ đứng đầu - đã nhận được ơn thương xót, để Đấng Christ Jesus có thể thể hiện sự nhẫn nại toàn vẹn của Ngài trong ta, như là một ví dụ cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời.

17. Nguyện vị Vua đời đời, bất tử, vô hình, Đức Chúa Trời duy nhất, được tôn quý và vinh quang đời đời vô cùng! A-men.

Lời Khuyên

18. Ti-mô-thê! Con của ta! Ta truyền cho con trách nhiệm nầy, theo những lời tiên tri từ trước về con, để nhờ những điều đó mà con chiến đấu thật tốt, 19. giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Một số người bị trôi dạt khỏi đức tin, nên bị chìm đắm; 20. trong số họ có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, là những người ta đã phó cho Sa-tan, để họ có thể bị kỷ luật, không còn phạm thượng.

Bản Dịch Ngữ Căn

Lời chúc đầu thư

1. Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Jesus, theo lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu chúng ta, và của Đấng Christ Jesus, hy vọng của chúng ta, 2. gởi cho Ti-mô-thê - con thật của ta trong đức tin - ân điển, thương xót, bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta.

Lời khuyên

3. Như ta đã nài xin con lúc ta sắp đi Ma-xê-đoan, hãy ở lại Ê-phê-sô để khuyên răn một số người đừng dạy những tín lý khác biệt, 4. đừng chú tâm đến những huyền thoại và những phổ hệ bất tận, là những việc gây dư luận hơn là quản trị công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. 5. Và mục đích của việc khuyên răn là tình yêu, xuất phát từ một tấm lòng thuần khiết, một chủ tâm tốt, và một đức tin chân thành; 6. một số người đã trật khỏi mục đích đó, chuyển sang những tranh luận vô ích; 7. mong ước làm thầy dạy luật, nhưng không hiểu lời mình nói, và cũng không quả quyết điều họ đã nêu lên.

8. Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu người ta dùng nó đúng luật; 9. hãy biết rằng luật pháp được ban hành không phải vì người công chính, nhưng vì những kẻ phạm pháp và bất trị, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha, giết mẹ, và giết người, 10. những kẻ dâm dục vô đạo đức và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, những kẻ nói dối, những kẻ khai man, và bất kỳ ai khác chống đối sự dạy dỗ lành mạnh, 11. theo Phúc Âm vinh quang của Đức Chúa Trời đáng tôn ngợi, mà ta đã được ủy thác.

Cảm tạ Chúa

12. Ta cảm tạ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, đã ban năng lực cho ta; Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ; 13. đã từng là một kẻ phạm thượng, bách hại, xấc xược, vì dại dột, ta đã hành động trong sự vô tín; nhưng ta đã nhận ơn thương xót. 14. Ân điển của Chúa chúng ta, cùng với đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Jesus, đã tuôn tràn.

15. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn: Đó là Đấng Christ Jesus đã đến trong thế giới để cứu những người có tội; trong những người đó, ta là kẻ đứng đầu. 16. Nhưng vì điều này ta - là kẻ đứng đầu - đã nhận được ơn thương xót, để Đấng Christ Jesus có thể thể hiện sự nhẫn nại toàn vẹn của Ngài trong ta, như là một ví dụ cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời.

17. Nguyện vị Vua đời đời, bất tử, vô hình, Đức Chúa Trời duy nhất, được tôn quý và vinh quang đời đời vô cùng! A-men.

Lời Khuyên

18. Ti-mô-thê! Con của ta! Ta truyền cho con trách nhiệm nầy, theo những lời tiên tri từ trước về con, để nhờ những điều đó mà con chiến đấu thật tốt, 19. giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Một số người bị trôi dạt khỏi đức tin, nên bị chìm đắm; 20. trong số họ có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, là những người ta đã phó cho Sa-tan, để họ có thể bị kỷ luật, không còn phạm thượng.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, 2. gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!

3. Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, 4. đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. 5. Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. 6. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích; 7. họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết.

8. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chính đáng, 9. và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, 10. vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. 11. Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.

12. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 13. ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. 14. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 16. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. 17. Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.

18. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, 19. cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: 20. trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.


Bản Dịch 2011

Lời Chào Thăm
1. Phao-lô, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu chúng ta, và của Ðức Chúa Jesus Christ, hy vọng của chúng ta, 2. gởi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin ân sủng, thương xót, và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với con.
Khuyên Ðề Phòng Tà Thuyết
3. Như ta đã khuyên con khi ta sắp đi qua vùng Ma-xê-đô-ni-a, con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền cho những người kia không được dạy các tín lý sai lạc, 4. và bảo họ đừng chăm chú vào những chuyện hoang đường và những gia phả vô tận, là những điều chỉ đưa đến sự tranh luận về các suy đoán hơn là thực hiện chương trình của Ðức Chúa Trời, theo đức tin của chúng ta. 5. Mục đích cho sự răn bảo của chúng ta là tình yêu phát xuất từ một tâm hồn trong sạch, một lương tâm tốt, và một đức tin chân thành. 6. Một số người đã không đi đúng đường lối ấy, quay qua nói những chuyện vô ích, 7. muốn làm những người dạy Luật Pháp, nhưng không hiểu những điều họ nói, và cũng không hiểu những điều họ xác định.
8. Chúng ta biết rằng luật pháp là tốt, nếu người ta biết vâng giữ nghiêm túc. 9. Phải biết rằng luật pháp lập ra không phải để cho người ngay lành, nhưng cho những kẻ phạm pháp và gây loạn, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phạm thượng, những kẻ giết cha và giết mẹ, những kẻ sát nhân, 10. những kẻ gian dâm, những kẻ đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, những kẻ nói dối, những kẻ khai man trước tòa, và những kẻ làm những điều nghịch với sự dạy dỗ lành mạnh 11. của Tin Mừng vinh hiển của Ðức Chúa Trời phước hạnh, đó là Tin Mừng mà ta đã được trao trách nhiệm rao giảng.
Cảm Tạ Lòng Thương Xót của Chúa
12. Ta cảm tạ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng ban năng lực cho ta, vì Ngài đã xét thấy ta trung thành nên đã bổ nhiệm ta phục vụ Ngài; 13. mặc dù trước kia ta là một kẻ phạm thượng, một kẻ bắt bớ, và một kẻ bạo tàn; nhưng ta đã nhận được ơn thương xót, bởi ta đã hành động như thế trong lúc ta chưa hiểu biết và chưa tin. 14. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tuôn tràn trên ta, cùng với đức tin và tình yêu trong Ðức Chúa Jesus Christ. 15. Ðây là lời đáng tin cậy và đáng cho mọi người tiếp nhận: Ðức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi, trong những kẻ ấy ta đứng đầu. 16. Nhưng cũng vì lý do đó mà ta đã nhận được ơn thương xót, để qua ta, một kẻ tội lỗi hàng đầu, Ðức Chúa Jesus Christ có thể bày tỏ lòng chịu đựng vô cùng lớn lao của Ngài, và dùng trường hợp của ta làm gương, để những người tin thờ Ngài được sự sống đời đời.
17. Nguyện sự tôn quý và vinh hiển đời đời vô cùng thuộc về Ðức Chúa Trời độc nhất vô nhị, là Vua đời đời, bất tử, và vô hình. A-men.
Khuyên Chiến Ðấu Dũng Cảm
18. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, ta truyền cho con điều nầy theo lời tiên tri đã nói trước về con, để nhờ đó con có thể chiến đấu anh dũng, 19. với đức tin vững mạnh và lương tâm thanh sạch. Một số người đã bỏ lương tâm thanh sạch nên đức tin của họ đã bị đắm chìm. 20. Trong số đó có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, những người ta đã phó cho Sa-tan để họ có thể được dạy cho bài học chớ phạm thượng.

Tài Liệu