Đoàn Trung Tín

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
Nguyên Tác
  • Burdens Are Lifted at Calvary
Lời
  • John M. Moore
Nhạc
  • John M. Moore

Tham Khảo