Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Burdens Are Lifted at Calvary
  • Lời: John M. Moore
  • Nhạc: John M. Moore

Lời Anh

Burdens Are Lifted at Calvary
1. Days are filled with sorrow and care,
Hearts are lonely and drear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.
Refrain:
Burdens are lifted at Calvary,
Calvary, Calvary;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.
2. Cast your care on Jesus today,
Leave your worry and fear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.
3. Troubled soul, the Saviour can see
Ev'ry heartache and tear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

Lời Việt

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
Lời Việt: Đoàn Trung Tín
1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư
Sống buồn lo với nguy nan
Điệp Khúc:
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Gô-gô-tha, Gô-gô-tha
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình.
2. Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay
Chúa vì ta gánh thay rồi.
3. Những lo buồn Giê-xu đã tinh tường
Chúa hằng chăm sóc ta luôn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo