Ông Văn Huyên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền (1930)
 2. Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha (1930)
 3. Ngày Giờ Qua (1950)
 4. Ơn Trời Cao Sâu (1930)
 5. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành (1931)
Nguyên Tác
 • Hymns of the Christian Life (19??), #202
 • Hymns of the Christian Life (19??), #102
 • Hymns of the Christian Life (19??), #329
 • Hymns of the Christian Life (19??), #28
Lời
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
Nhạc
 • Lowell Mason
 • Charles G. Gabriel
 • John R. Sweney
 • Lowell Mason
 • J. Foster

Tham Khảo