Ơn Trời Cao Sâu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ơn Trời Cao Sâu
  • Lời: Ông Văn Huyên, 1930
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ơn Trời Cao Sâu
1. Ơn Trời cao sâu không giới cương
Dầu hèn mà Ngài yêu thương
Trong lòng mẹ kêu ta đứa ương
Quyền Ngài ai đo lường
Ngày ngày Thần Ngài khuyến khích luôn
Kêu ta mau mau qui hướng
Vui lòng chọn ta nên đống lương
Nguyền hằng theo trọn đường.
2. Môn đồ Jêsus ta ớ ai
Bền lòng nhờ Ngài hôm mai
Lo làm lợi ta-lâng gấp hai
Đừng rằng đêm còn dài
Hằng ngày Ngài cùng ta tiến hoài
Cho ta luôn thêm hăng hái
Mau truyền lệnh Jêsus phán sai
Nhờ Ngài ban năng tài.
3. Chăn bầy Jêsus giao chúng ta
Đừng hiềm trò đời gian ngoa
Khêu đèn thập tự luôn chiếu ra
Dìu bầy xa đường tà
Dùng vàng, bạc, đừng đem rơm ra
Chăm lo xây trên Tảng Đá
Chuyên lòng được nên theo ý Cha
Đời đời vui một nhà.
4. Muôn vàn sinh linh kêu réo ai
Đành lòng nào ngồi bưng tai
Mau thừa lệnh Jêsus phán sai
Thì giờ chẳng bao dài
Đừng chần chờ mà vương huyết ai
Nên luôn chuyên tâm hăng hái
Lo trọn khi Jêsus tái lai
Cùng Ngài cai trị hoài.

Tài Liệu Tham Khảo