Tống Thượng Tiết

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Hư Không
Nguyên Tác
  • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, #385
Lời
  • Tống Thượng Tiết
Nhạc
  • Khuyết Danh

Tham Khảo