Phan Đình Liệu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Báo Tin Lành (1928)
 2. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành (1928)
 3. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương (1929)
 4. Mạng Lịnh Duy Nhứt (1927)
 5. Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm (1930)
Nguyên Tác
 • Hymns of the Christian Life (19??), #276
 • Koralbok #88
 • Hymns of the Christian Life (19??), #399
 • Hallowed Hymns Supplement #6
 • Koralbok #168
Lời
 • Phan Đình Liệu
 • Phan Đình Liệu
 • Phan Đình Liệu
 • Phan Đình Liệu
 • Phan Đình Liệu
Nhạc
 • Frank M. Davis
 • Dân Ca Na Uy
 • H.P. Danks
 • Âm điệu Gallois
 • Dân Ca Na Uy - Thế Kỷ 11

Tham Khảo