II Phi-e-rơ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Bố Cục

I. Lời giới thiệu (1:1-2)
II. Nhu cầu tăng trưởng trong niềm tin Cơ Đốc (1:3-11)
A. Ơn kêu gọi thiên thượng (1:3-4)
B. Nhu cầu tăng trưởng (1:5-7)
C. Giá trị của sự tăng trưởng (1:8-11)
III. Nhân chứng cho Chúa (1:12-21)
IV. Vấn đề giáo sư giả (2:1-22)
V. Sự tái lâm (3:1-16)
VI. Lời kết thúc (3:17-18)

Nội Dung

Sách II Phi-e-rơ gồm 3 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu