II Phi-e-rơ: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB61C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Anh em yêu dấu! Đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong những thư nầy, tôi đang khơi dậy và đang đặt trong anh em một ký ức về một tâm hồn tinh khiết, 2. để ghi nhớ những lời tiên báo của các tiên tri thánh, và mạng lệnh của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta qua các sứ đồ.

3. Trước hết, hãy biết điều nầy: Đó là trong những ngày cuối cùng, những người nhạo báng sẽ đến châm biếm, theo những ý muốn xấu xa riêng của họ, 4. rồi nói rằng: “Lời hứa về sự trở lại của Ngài ở đâu? Bởi vì từ khi các tổ phụ của chúng ta qua đời, mọi vật vẫn tiếp diễn như lúc bắt đầu sáng thế.”

5. Họ không hiểu điều nầy: Đó là các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu, trái đất được hình thành từ nước và do nước - bởi lời của Đức Chúa Trời; 6. cũng bởi những điều này mà thế giới vào lúc đó đã bị chìm ngập với nước và bị hủy diệt. 7. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất - đang tồn tại hiện nay - đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô tín.

8. Tuy nhiên, anh em yêu dấu! Hãy biết điều này: Đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa như một số người suy tưởng, nhưng Ngài nhẫn nại đối với anh em: không muốn một ai chết mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn.

10. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày đó các tầng trời sẽ biến mất với một tiếng nổ lớn, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt, đất và mọi công trình trên đó sẽ không còn nữa.

11. Tất cả những vật này đều bị tan biến như vậy, anh em sẽ như thế nào? Hãy sống thánh khiết và tin kính 12. nôn nả trông mong ngày trở lại của Đức Chúa Trời - vì đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt - 13. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.

14. Vì vậy, anh em yêu dấu! Trong khi trông đợi những điều nầy, anh em phải cố hết sức để Ngài sẽ tìm thấy anh em trong sự bình an - không hoen ố, không có gì đáng trách. 15. Hãy nhớ rằng: Sự nhẫn nại của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em; cũng giống như điều Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. 16. Trong tất cả các bức thư đều nói đến những điều nầy; trong số đó có vài điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu kiến thức và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa - cũng như họ đã làm với những phần khác trong Kinh Thánh - để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình.

17. Anh em yêu dấu! Bởi vì anh em đã biết trước điều nầy, hãy thận trọng, đừng để bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà đánh mất sự kiên định của anh em. 18. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Anh em yêu dấu! Đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong những thư nầy, tôi đang khơi dậy và đang đặt trong anh em một ký ức về một tâm hồn tinh khiết, để anh em ghi nhớ những lời tiên báo của các tiên tri thánh, và mạng lệnh của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta qua các sứ đồ.

Trước hết, hãy biết điều nầy: Đó là trong những ngày cuối cùng, những người nhạo báng sẽ đến châm biếm, theo những ý muốn xấu xa riêng của họ, và nói rằng: “Lời hứa về sự trở lại của Ngài ở đâu? Bởi vì từ khi các tổ phụ của chúng ta qua đời, mọi vật vẫn tiếp diễn như lúc bắt đầu sáng thế.”

Họ không hiểu điều nầy: Đó là các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu, trái đất được hình thành từ nước và do nước - bởi lời của Đức Chúa Trời; và cũng bởi những điều này mà thế giới vào lúc đó đã bị chìm ngập với nước và bị hủy diệt. Tuy nhiên, cũng bởi lời ấy mà trời đất - đang tồn tại hiện nay - đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô tín.

Tuy nhiên, anh em yêu dấu! Hãy biết điều này: Đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa như một số người suy tưởng, nhưng Ngài nhẫn nại đối với anh em: không muốn một ai chết mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn.

Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày đó các tầng trời sẽ biến mất với một tiếng nổ lớn, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt, đất và mọi công trình trên đó sẽ không còn nữa.

Tất cả những vật này đều bị tan biến như vậy, anh em sẽ như thế nào? Hãy sống thánh khiết và tin kính nôn nả trông mong ngày trở lại của Đức Chúa Trời - vì đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt - Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.

Vì vậy, anh em yêu dấu! Trong khi trông đợi những điều nầy, anh em phải cố hết sức để Ngài sẽ tìm thấy anh em trong sự bình an - không hoen ố, không có gì đáng trách. Hãy nhớ rằng sự nhẫn nại của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em; cũng giống như điều Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. Trong tất cả các bức thư đều nói đến những điều nầy; trong số đó có vài điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu kiến thức và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa - cũng như họ đã làm với những phần khác trong Kinh Thánh - để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình.

Anh em yêu dấu! Bởi vì anh em đã biết trước điều nầy, hãy thận trọng, đừng để bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà đánh mất sự kiên định của anh em. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Anh em yêu dấu! Đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong những thư nầy, tôi đang khơi dậy và đang đặt để trong anh em một ký ức về một tâm hồn thuần khiết, 2. để ghi nhớ những lời tiên báo của các tiên tri thánh, và mạng lệnh của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta qua các sứ đồ.

3. Trước hết, hãy biết điều nầy: Đó là trong những ngày cuối cùng, những người nhạo báng sẽ đến châm biếm, theo những ý muốn xấu xa riêng của họ, 4. và nói rằng: “Lời hứa về sự trở lại của Ngài ở đâu? Bởi vì từ khi các tổ phụ của chúng ta qua đời, mọi vật vẫn tiếp diễn như lúc bắt đầu của sự sáng thế.”

5. Họ không hiểu điều nầy: Đó là các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu, trái đất được hình thành từ nước và do nước - bởi lời của Đức Chúa Trời; 6. cũng bởi những điều này mà thế giới vào lúc đó đã bị chìm ngập với nước và bị hủy diệt. 7. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất - đang tồn tại hiện nay - đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô tín.

8. Tuy nhiên, anh em yêu dấu! Hãy biết điều này: Đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa như một số người nghĩ, nhưng Ngài nhẫn nại đối với anh em - không muốn một ai chết mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn.

10. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày đó các tầng trời sẽ biến mất trong một tiếng nổ lớn, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt, đất và mọi công trình trên đó sẽ không còn nữa.

11. Tất cả những vật này đều bị tan biến như vậy, anh em sẽ như thế nào? Hãy sống thánh khiết và tin kính 12. nôn nả trông mong ngày trở lại của Đức Chúa Trời - vì đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt - 13. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.

14. Vì vậy, anh em yêu dấu! Trong khi trông đợi những điều nầy, anh em phải cố hết sức để Ngài sẽ tìm thấy anh em trong sự bình an - không hoen ố, không có gì đáng trách. 15. Hãy nhớ rằng: Sự nhẫn nại của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em; cũng giống như điều Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. 16. Trong tất cả các bức thư đều nói đến những điều nầy; trong số đó có vài điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu kiến thức và không vững vàng đã bẻ cong, cũng như họ đã làm với những phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình.

17. Anh em yêu dấu! Bởi vì anh em đã biết trước điều nầy, hãy thận trọng, đừng để bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà đánh mất sự kiên định của anh em. 18. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, 2. hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại.

3. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, 4. đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. 5. Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ Nước và làm nên ở giữa nước, 6. thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. 7. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 10. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

11. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, 12. trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! 13. Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. 14. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. 15. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. 16. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. 17. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. 18. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.

Bản Dịch 2011

Chuẩn Bị Nghinh Ðón Chúa Tái Lâm

1 Thưa anh chị em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở hầu khơi dậy tâm trí chân thành trong anh chị em, 2 để anh chị em nhớ lại những lời các vị tiên tri thánh đã nói trước và những điều răn của Chúa và Ðấng Giải Cứu, do các vị sứ đồ của anh chị em truyền lại.

3 Trước hết anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng đến châm biếm. Họ sống buông thả theo dục vọng riêng của họ 4 và nói rằng, “Lời hứa về sự hiện đến của Ngài đâu rồi? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta an giấc mọi sự vẫn tiếp tục như từ lúc bắt đầu cuộc sáng thế.” 5 Họ cố ý làm ngơ điều này: nhờ lời Ðức Chúa Trời mà trời đã hiện hữu từ xưa và đất được thành hình từ trong nước và tồn tại với nước; 6 rồi cũng bởi nước, thế gian thời ấy đã bị diệt vong vì ngập lụt. 7 Cũng bởi lời ấy, trời và đất hiện nay được để dành cho lửa, được giữ lại cho ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính.

8 Thưa anh chị em yêu dấu, xin đừng quên điều này: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn. 10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày ấy, các từng trời sẽ biến mất sau một tiếng nổ kinh hoàng; các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy; đất và mọi công trình trên đất sẽ bị thiêu hủy.

11 Vì mọi vật sẽ bị tiêu diệt như thế, nên anh chị em phải ăn ở sao cho thánh khiết và thể hiện sự tin kính vẹn toàn, 12 trong khi chờ đợi và trông mong ngày của Ðức Chúa Trời mau đến. Ðó là ngày các từng trời sẽ bị tiêu tan vì lửa thiêu đốt, các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy. 13 Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới và đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.

14 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, trong khi chờ đợi những điều ấy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để Ngài thấy anh chị em sống hòa bình, không hoen ố và không tì vết. 15 Hãy xem sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là cơ hội để hưởng ơn cứu rỗi, và đó cũng là điều Phao-lô, anh em yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan đã ban cho anh ấy. 16 Anh ấy đã nói về những điều đó trong tất cả các bức thư của mình. Trong các bức thư ấy có những điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu hiểu biết và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa, như họ đã từng làm đối với những chỗ khác trong Kinh Thánh, khiến họ phải chuốc lấy diệt vong.

17 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đã biết trước, nên hãy thận trọng, kẻo bị những kẻ xấu lôi kéo theo những sai lầm của họ, làm anh chị em mất đi sự vững chắc của mình chăng. 18 Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành