II Phi-e-rơ: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB61C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Si-môn Phi-e-rơ, là một nô lệ và là sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, xin gởi đến những người đã nhờ sự công chính của Ðức Chúa Trời chúng ta và Ðấng Giải Cứu chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận đức tin cao quý giống như chúng tôi.

2. Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần cho anh em trong sự thông hiểu về Ðức Chúa Trời và về Ðức Chúa Jesus, là Chúa của chúng ta. 3. Để rồi quyền năng thiên thượng của Ngài ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến cuộc sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết của Ðấng đã gọi chúng ta cho sự vinh quang và tuyệt hảo của Ngài, 4. bởi những điều đó, Ngài đã ban những lời hứa cao quý và trọng đại cho chúng ta, nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại, dục vọng trong thế gian, trở thành những người dự phần vào bản tính thiên thượng.

5. Chính vì lý do này, bây giờ, tất cả hãy nỗ lực thêm cho đức tin của mình đạo đức, thêm cho đạo đức - tri thức, 6. thêm cho tri thức - tiết độ, thêm cho tiết độ - sự kiên trì, thêm cho sự kiên trì - lòng tin kính, 7. thêm cho lòng tin kính - tình thương lẫn nhau, và thêm cho tình thương lẫn nhau - tình yêu vô điều kiện. 8. Bởi vì nếu những điều nầy có trong anh em, và có dư dật, anh em sẽ không ở không hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta; 9. bởi vì ai thiếu những điều nầy, người ấy bị mù, bị cận thị, quên rằng những tội lỗi trong quá khứ của mình đã được thanh tẩy.

10. Vì vậy, thưa anh em, hãy chăm chú làm cho vững việc mình được kêu gọi và được tuyển chọn; hãy thực hành những điều này, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã. 11. Anh em sẽ được chu cấp thật phong phú trên đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.

12. Vì vậy, tôi sẽ luôn luôn nhắc anh em những điều nầy, dù rằng anh em đã biết và hiện đang vững vàng trong chân lý đã được trình bày cho anh em. 13. Bây giờ, tôi nghĩ rằng, hễ tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, tôi cần phải nhắc nhở để anh em thức tỉnh. 14. Vì tôi biết rằng tôi sắp sửa lìa khỏi căn nhà tạm của tôi - theo như Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đã tỏ rõ cho tôi - 15. tôi sẽ cố gắng hết sức trong mỗi lần như vậy, để sau khi tôi đi, anh em sẽ nhớ những điều này.

16. Thật vậy, chúng tôi trình bày cho anh em, không phải những chuyện hoang đường khôn khéo bịa đặt để lôi cuốn, nhưng là quyền năng và sự quang lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, mà chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự oai nghi của Ngài. 17. Lúc Ngài nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Ðức Chúa Trời là Cha, có tiếng từ Ðấng Vinh Quang Quyền Uy tuyên phán với Ngài: “Ðây là Con Trai của Ta! Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

18. Đây chính là tiếng phán mà chúng tôi đã nghe từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19. Do đó chúng tôi càng tin chắc vào lời tiên tri, là điều anh em đang chú tâm, giống như là một ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi Ánh Bình Minh ló dạng và Sao Mai mọc lên trong lòng anh em.

20. Trước hết, anh em hãy hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được diễn giải theo ý riêng, 21. bởi vì không bao giờ có một lời tiên tri xuất phát từ ý người, nhưng những người được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra từ Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Đại Chúng

Si-môn Phi-e-rơ, là một nô lệ và là sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến những người đã nhờ sự công chính của Ðức Chúa Trời chúng ta và Ðấng Giải Cứu chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận đức tin cao quý giống như chúng tôi.

Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần cho anh em trong sự thông hiểu về Ðức Chúa Trời và về Ðức Chúa Jesus, là Chúa của chúng ta. Để rồi quyền năng thiên thượng của Ngài ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến cuộc sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết của Ðấng đã gọi chúng ta cho sự vinh quang và tuyệt hảo của Ngài, bởi những điều đó, Ngài đã ban những lời hứa cao quý và trọng đại cho chúng ta, nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại, dục vọng trong thế gian, trở thành những người dự phần vào bản tính thiên thượng.

Chính vì lý do này, bây giờ, tất cả hãy nỗ lực thêm cho đức tin của mình đạo đức, thêm cho đạo đức - tri thức, thêm cho tri thức - tiết độ, thêm cho tiết độ - sự kiên trì, thêm cho sự kiên trì - lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính - tình thương lẫn nhau, và thêm cho tình thương lẫn nhau - tình yêu vô điều kiện. Bởi vì nếu những điều nầy có trong anh em, và có dư dật, anh em sẽ không vô tích sự hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta; bởi vì ai thiếu những điều nầy, người ấy bị mù, bị cận thị, quên rằng những tội lỗi trong quá khứ của mình đã được thanh tẩy.

Vì vậy, thưa anh em, hãy chăm chú làm cho vững việc mình được kêu gọi và được tuyển chọn; hãy thực hành những điều này, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã. Anh em sẽ được chu cấp thật phong phú trên đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.

Vì vậy, tôi sẽ luôn luôn nhắc anh em những điều nầy, dù rằng anh em đã biết và hiện đang vững vàng trong chân lý đã được trình bày cho anh em. Bây giờ, tôi nghĩ rằng, hễ tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, tôi cần phải nhắc nhở để anh em thức tỉnh. Vì tôi biết rằng tôi sắp sửa lìa khỏi căn nhà tạm của tôi - theo như Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đã tỏ rõ cho tôi - tôi sẽ cố gắng hết sức trong mỗi lần như vậy, để sau khi tôi đi, anh em sẽ nhớ những điều này.

Thật vậy, chúng tôi trình bày cho anh em, không phải những chuyện hoang đường khôn khéo bịa đặt để lôi cuốn, nhưng là quyền năng và sự quang lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, mà chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự oai nghi của Ngài.

Lúc Ngài nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Ðức Chúa Trời là Cha, có tiếng từ Ðấng Vinh Quang Quyền Uy tuyên phán với Ngài: “Ðây là Con Trai của Ta! Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” Đây chính là tiếng phán mà chúng tôi đã nghe từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. Do đó chúng tôi càng tin chắc vào lời tiên tri, là điều anh em đang chú tâm, giống như là một ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi Ánh Bình Minh ló dạng và Sao Mai mọc lên trong lòng anh em.

Trước nhất, anh em hãy hiểu rằng không có một lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được diễn giải theo ý riêng, bởi vì không bao giờ có một lời tiên tri được xuất phát từ ý người, nhưng những người được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra từ Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Si-môn Phi-e-rơ, là một nô lệ và là sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến những người đã tiếp nhận đức tin cao quý giống như chúng tôi, nhờ vào sự công chính của Ðức Chúa Trời chúng ta, và Ðấng Giải Cứu chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.

2. Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần cho anh em trong sự thông hiểu về Ðức Chúa Trời và về Ðức Chúa Jesus, là Chúa của chúng ta. 3. Để rồi quyền năng thiên thượng của Ngài ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến cuộc sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết của Ðấng đã gọi chúng ta cho sự vinh quang và tuyệt hảo của Ngài, 4. bởi những điều đó, Ngài đã ban những lời hứa cao quý và trọng đại cho chúng ta, nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại, dục vọng trong thế gian, trở thành những người dự phần vào bản tính thiên thượng.

5. Chính vì lý do này, bây giờ, tất cả hãy nỗ lực thêm cho đức tin của mình đạo đức, trong đạo đức có tri thức, 6. trong tri thức có tiết độ, trong tiết độ có kiên trì, trong kiên trì có tin kính, 7. trong tin kính có tình thương lẫn nhau, và trong tình thương lẫn nhau có tình yêu vô điều kiện. 8. Vì nếu những điều nầy có trong anh em, và có dư dật, anh em sẽ không vô dụng hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta; 9. bởi vì ai thiếu những điều nầy, người ấy bị mù, bị cận thị, quên rằng những tội lỗi trong quá khứ của mình đã được thanh tẩy.

10. Vì vậy, thưa anh em, hãy chăm chú làm cho vững việc mình được kêu gọi và được tuyển chọn; hãy thực hành những điều này, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã. 11. Anh em sẽ được chu cấp thật phong phú trên đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, Ðức Chúa Jesus Christ.

12. Vì vậy, tôi sẽ luôn luôn nhắc anh em những điều nầy, dù rằng anh em đã biết và hiện đang vững vàng trong chân lý đã được trình bày cho anh em. 13. Bây giờ, tôi nghĩ rằng, hễ tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, tôi cần phải nhắc nhở để anh em thức tỉnh. 14. Vì tôi biết rằng tôi sắp sửa lìa khỏi căn nhà tạm của tôi - theo như Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đã tỏ rõ cho tôi - 15. tôi sẽ cố gắng hết sức trong mỗi lần như vậy, để sau khi tôi đi, anh em sẽ nhớ những điều này.

16. Thật vậy, chúng tôi trình bày cho anh em, không phải những chuyện hoang đường khôn khéo bịa đặt để lôi cuốn, nhưng là quyền năng và sự quang lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, mà chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự oai nghi của Ngài. 17. Lúc Ngài nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Ðức Chúa Trời là Cha, có tiếng từ Ðấng Vinh Quang Quyền Uy tuyên phán với Ngài: “Ðây là Con Trai của Ta! Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

18. Đây chính là tiếng mà chúng tôi đã nghe từ trời công bố, lúc chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19. Do đó chúng tôi càng tin chắc vào lời tiên tri, là điều anh em đang chú tâm, giống như là một ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi Ánh Bình Minh ló dạng và Sao Mai mọc lên trong lòng anh em.

20. Trước hết, anh em hãy hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được diễn giải theo ý riêng, 21. bởi vì không bao giờ có một lời tiên tri xuất phát từ ý người, nhưng những người được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra từ Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi: 2. nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!

3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, 4. và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. 5. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6. thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7. thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 8. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu. 9. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. 10. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; 11. dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.

12. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. 13. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em, là bổn phận của tôi vậy; 14. vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm nầy, như Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã bảo cho tôi. 15. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói.

16. Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. 17. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." 18. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. 19. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. 20. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Si-môn Phi-rơ, một đầy tớ và sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi những người đã tiếp nhận đức tin giống như chúng tôi, nhờ đức công chính của Ðức Chúa Trời và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ. 2 Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng bội phần cho anh chị em trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta.

Ðức Chúa Trời Chọn và Gọi

3 Quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự liên quan đến cuộc sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết Ðấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh hiển và lòng tốt của chính Ngài. 4 Qua những điều ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa quý báu và lớn lao, để nhờ đó anh chị em có thể trở thành những người dự phần bản tính thiên thượng, tránh khỏi sự bại hoại trong thế gian do dục vọng gây nên.

5 Chính vì lý do đó, anh chị em hãy cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình đức hạnh, thêm cho đức hạnh tri thức, 6 thêm cho tri thức tiết độ, thêm cho tiết độ kiên trì, thêm cho kiên trì lòng tin kính, 7 thêm cho lòng tin kính tình thương lẫn nhau, và thêm cho tình thương lẫn nhau tình yêu vô điều kiện. 8 Vì nếu những điều ấy có trong anh chị em và có nhiều, thì anh chị em sẽ không thành vô hiệu quả hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 9 Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, gần như mù, quên rằng những tội lỗi mình trong quá khứ đã được tẩy sạch rồi.

10 Vậy thưa anh chị em, hãy nỗ lực làm cho vững việc mình được kêu gọi và được tuyển chọn, vì làm những điều đó anh chị em sẽ không bao giờ vấp ngã. 11 Nhờ đó cổng vào vương quốc đời đời của Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, sẽ mở rộng cho anh chị em.

12 Bởi vậy tôi phải luôn nhắc nhở anh chị em những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi, và hiện nay đang đứng vững trong chân lý ấy. 13 Tôi cho rằng đó là việc phải làm; hễ ngày nào tôi còn ở trong căn nhà tạm này, tôi phải nhắc nhở để anh chị em luôn thức tỉnh. 14 Tôi biết rằng không bao lâu nữa tôi sẽ lìa căn nhà tạm này, như Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đã tỏ cho tôi biết. 15 Vì vậy tôi sẽ làm hết sức mình, để sau khi tôi đi anh chị em sẽ nhớ mãi những điều này.

Nhân Chứng Sự Vinh Hiển của Ðấng Christ

16 Vì chúng tôi không dựa vào những chuyện hoang đường khéo bịa đặt để tỏ cho anh chị em biết quyền năng và sự tái lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, nhưng chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự uy nghi của Ngài. 17 Vì khi Ngài tiếp nhận sự tôn trọng và vinh hiển từ Ðức Chúa Trời là Cha thì có tiếng của Ðấng Vinh Hiển Quyền Uy phán với Ngài như thế này,

“Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

18 Chính chúng tôi đã nghe tiếng phán đó đến từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19 Do đó chúng tôi càng tin quả quyết vào sứ điệp của các vị tiên tri. Anh chị em chú ý vào sứ điệp của các vị tiên tri là đúng lắm, vì sứ điệp của họ giống như ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi Ánh Bình Minh ló dạng và Sao Mai mọc lên trong lòng anh chị em.

20 Trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được tự tiện giải nghĩa theo ý riêng của người nào, 21 vì không lời tiên tri nào đến từ ý riêng của loài người, nhưng do được Ðức Thánh Linh cảm thúc mà người ta nói ra sứ điệp từ Ðức Chúa Trời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành