Kiều Công Thảo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Tôn Vinh Christ (1942)
Nguyên Tác
  • Hymns of the Christian Life (1936), #223
Lời
  • Robert Lowry
Nhạc
  • Robert Lowry

Tham Khảo