Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: You May Have a Joy of Bells
  • Tựa đề: Kỷ Nguyên Thanh Bình
  • Lời: J. Edward Ruark
  • Tài Liệu: The Gospel in Song, 1926 (Timeless Truths)

Lời Anh

You May Have a Joy of Bells
1 You may have the joy-bells ringing in your heart,
And a peace that from you never will depart;
Walk the straight and narrow way,
Live for Jesus every day,
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
Refrain:
Joy-bells ringing in your heart,
Joy-bells ringing in your heart;
Take the Savior here below
With you everywhere you go;
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
2. Love of Jesus in its fullness you may know;
And this love to those around you sweetly show;
Words of kindness always say;
Deeds of mercy do each day,
Then He’ll keep the joy-bells ringing in your heart. [Refrain]
3. You will meet with trials as you journey home;
Grace sufficient He will give to overcome;
Though unseen by mortal eye,
He is with you ever nigh,
And He’ll keep the joy-bells ringing in your heart. [Refrain]
4. Let your life speak well of Jesus every day;
Own His right to every service you can pay;
Sinners you can help to win
If your life is pure and clean,
And you keep the joy-bells ringing in your heart. [Refrain]

Lời Việt

Kỷ Nguyên Thanh Bình
Lời: Nguyễn Châu Ân, 1946
1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang
Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay liệng ca vang
Ân điển vô biên cho nhân loại
Hoan hỉ, vô song cho muôn loài
Vì Hài Nhi Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình.
2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân linh đinh
Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh
Lâm thế chết thay cho muôn người
Lưu huyết hy sinh tha muôn đời
Kỳ diệu thay Chiên Con, đem kỷ nguyên thanh bình.
3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao
Ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao
Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài
Vua thánh ban yên vui lâu dài
Kìa, Thần Nhân Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình.


Tài Liệu Tham Khảo