Ha-lê-lu-gia

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hallelujah! Praise Ye the Lord!


Alleluia

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Praise Ye the Lord!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Praise Ye the Lord!
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord!

Ha-lê-lu-gia

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Kính khen Giê-xu!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Kính khen Giê-xu!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Kính ngợi Giê-xu.


Tài Liệu Tham Khảo