Đặng Đình Cư

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Chúa Ban Thêm Ơn
  2. Tình Yêu Chúa
Nguyên Tác
  • He Giveth More Grace
  • The Love of God
Lời
  • Annie Johnson Flint
  • Frederick M. Lehman
Nhạc
  • Hebert Mitchell
  • Frederick M. Lehman

Tham Khảo