Ông Văn Trung

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Thiên Đàng Chung Vui
  2. Nô-ên Đêm Vui Thoả (1934)
Nguyên Tác Lời
  • Ông Văn Trung
  • Ông Văn Trung
Nhạc
  • Khuyết Danh
  • William B. Bradbury

Tham Khảo