Vinh Thay Danh Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Glory To His Name
  • Lời: Elisha A. Hoffman
  • Nhạc: Elisha A. Hoffman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Glory To His Name
Down at the cross where my Savior died,
Down where for cleansing from sin I cried,
There to my heart was the blood applied;
Glory to His Name!
Refrain
Glory to His Name, glory to His Name:
There to my heart was the blood applied;
Glory to His Name!
I am so wondrously saved from sin,
Jesus so sweetly abides within;
There at the cross where He took me in;
Glory to His Name!
Oh, precious fountain that saves from sin,
I am so glad I have entered in;
There Jesus saves me and keeps me clean;
Glory to His Name!
Come to this fountain so rich and sweet,
Cast thy poor soul at the Savior’s feet;
Plunge in today, and be made complete;
Glory to His Name!

Lời Việt

Vinh Thay Danh Jesus
1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,
Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,
Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;
Kính ngợi Chúa Jêsus!
Điệp Khúc:
Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu!
Tôn vinh danh thần nhân Jêsus!
Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,
Kính ngợi Chúa Jêsus!
2. Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng!
Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,
Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;
Kính ngợi Chúa Jêsus!
3. Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn,
Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,
Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;
Kính ngợi Chúa Jêsus!
4. Suối huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng,
Vui thay trong suối ấy tôi gội tắm xong,
Chỉ suối huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng;
Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo